voorwaarden na 1 maart 2024

Algemene voorwaarden

AGION verleent een aankoopsubsidie voor:

 • De aankoop van een gebouw met de bijhorende grond.

AGION verleent geen aankoopsubsidie voor:

 • Een onbebouwd perceel grond.
 • De aankoop van enkel het gebouw zonder de grond. U kan het dossier eventueel voor subsidiëring indienen via de procedure promotiebouw.
 • De aankoop van een gebouw met de bedoeling om het volledig af te breken wordt gelijkgesteld aan de aankoop van een onbebouwd perceel grond en subsidieert AGION niet. 
 • Breekt u bouwvolume af, bijvoorbeeld de volledige of gedeeltelijke sloop van een gebouw? Ook dit komt niet in aanmerking voor subsidie. In het aanvraagformulier vermeldt u of er aan te kopen oppervlakte zal worden afgebroken. AGION vraagt aan het departement Financiën en Begroting een afzonderlijke schatting voor het af te breken deel om het niet-subsidieerbare deel van de aankoopprijs te bepalen.

   
  • Let op: als later blijkt dat een gesubsidieerd, aangekocht bouwvolume werd afgebroken zal AGION overgaan tot terugvordering van de verleende aankoopsubsidies.

Subsidieberekening:

AGION berekent de subsidiëring van de aankoop op basis van de verkoopprijs. Deze wordt steeds geplafonneerd tot de financiële norm en tot het bedrag van de schatting die AGION opvraagt bij de dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën en Begroting. 

 

Aankoop met afwijking op de chronologie van de wachtlijst

AGION werkt voor de afhandeling van de subsidieaanvragen met een wachtlijst. Voor de goedkeuring van de aanvragen van het gesubsidieerd vrij onderwijs wordt de chronologie van de wachtlijst gevolgd. AGION verleent bij een aankoop een afwijking op de chronologie van de wachtlijst als u voldoet aan deze drie voorwaarden:

 • De aankoop betreft een gebouw dat de inrichtende macht op het moment van de aanvraag niet inneemt en ook op geen enkel moment in de periode van twee jaar voorafgaand aan het indienen van de aanvraag.

   
  • Uitzondering: Wanneer de inrichtende macht over een zakelijk recht of een persoonlijk recht beschikt van minimum 18 jaar (al dan niet in één of meerdere, korte, opeenvolgende contracten) dat ten einde loopt en niet meer verlengd wordt door de eigenaar kan de aankoop van het bezette gebouw in aanmerking komen voor afwijking op de chronologie. De inrichtende macht moet deze uitzondering bewijzen en toevoegen aan de aanvraag.

    
  • Let op:
   • Is het zakelijk recht of de huur in onderling overleg vervroegd beëindigd? Dan komt de aankoop niet in aanmerking voor afwijking op de chronologie.
   • Een aankoop van het gehuurde gebouw uit een goedgekeurd huursubsidiedossier (huursubsidies zoals vermeld onder art. 19bis. van de schoolpactwetgeving), komt in een periode van 30 jaar na het einde van de goedgekeurde huurperiode niet in aanmerking voor een aankoop met afwijking van de chronologie.

     
 • De aankoop moet een effectieve uitbreiding van het onderwijspatrimonium voor de betrokken vestigingsplaats realiseren, nl. een toename van het aantal m² bruto-onderwijsoppervlakte. Als de bestaande infrastructuur wordt verlaten om het aangekochte gebouw te betrekken, subsidieert AGION enkel de netto-uitbreiding die de aankoop realiseert.

   
  • Uitzondering: Wanneer de inrichtende macht over een zakelijk recht of een persoonlijk recht beschikt van minimum 18 jaar (al dan niet in één of meerdere, korte, opeenvolgende contracten), dat ten einde loopt en niet meer verlengd wordt door de eigenaar kan de inrichtende macht ook een ander gebouw aankopen, dat niet noodzakelijk een uitbreiding van het onderwijspatrimonium realiseert. In dat geval komt de aangekochte oppervlakte volledig in aanmerking voor versnelde subsidiëring, binnen de fysische norm. Dan beperkt AGION de subsidieberekening tot de schatting en de financiële norm.  De inrichtende macht moet deze uitzondering bewijzen en de motivering toevoegen aan de aanvraag.

    
  • Let op: Is het zakelijk recht of de huur in onderling overleg beëindigd? Dan komt de aankoop niet in aanmerking voor afwijking op de chronologie.

    
 • Het gebouw mag niet gerealiseerd zijn op aanwijzen van de koper.

Wanneer uw aanvraagdossier voor de aankoop niet voldoet aan voormelde voorwaarden behandelt AGION uw aanvraag volgens de chronologie van de wachtlijst.

 

Werken na aankoop met afwijking op de chronologie van de wachtlijst

Als u werken moet uitvoeren aan de aangekochte infrastructuur kan u voor deze werken na aankoop een subsidieaanvraag indienen. AGION subsidieert deze werken na aankoop of een deel ervan met een afwijking op de chronologie van de wachtlijst, alleen wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • De werken moeten dienen om de aangekochte infrastructuur geschikt te maken voor onderwijs.
 • U ontving subsidies voor de aankoop met afwijking op de chronologie van de wachtlijst.
 • De inrichtende macht moet het dossier voor de werken na aankoop (incl. ontwerp- of gunningsdossier) bij AGION indienen binnen de twee jaar na het verlenen van het principeakkoord voor het aankoopdossier met afwijking op de chronologie van de wachtlijst.
 • U bekomt pas een principeakkoord voor de werken na aankoop met afwijking op de chronologie na het verlijden van de notariële akte en nadat AGION een afschrift van de getekende akte ontving (de notaris moet de kopie van de akte waarmerken en een  overschrijvings- en registratierelaas toevoegen).
 • Het aangekochte gebouw huisvestte de laatste twee jaar voorafgaandelijk aan de aanvraag  geen onderwijs van hetzelfde onderwijsniveau.
 • De werken mogen enkel gebeuren binnen het bestaande bouwvolume en de structuur van het gebouw. Ze mogen geen bijkomende genormeerde gebouwoppervlakte bevatten, ook niet binnen het bestaande bouwvolume en structuur van het aangekochte gebouw. Dit moet duidelijk blijken uit de ingediende plannen van de bestaande en de nieuwe toestand. Wanneer hieraan niet is voldaan, sluit AGION deze werken uit van versnelde subsidiëring.
 • Is deze bijkomende oppervlakte reglementair noodzakelijk voor bijvoorbeeld brandveiligheid, toegankelijkheid, … of passen deze werken binnen de definitie van “verbouwingswerken” volgens het normenbesluit van 5 oktober 2007 dan is versnelde subsidiëring wel mogelijk.    

Subsidieberekening:

De subsidie voor de werken aan het aangekochte gebouw waar de school recht op heeft, is afhankelijk van de fysische en de financiële norm.

Voor de toetsing aan de financiële norm van alle werken voor de eerste ingebruikname houdt AGION rekening met de netto aankoopprijs van het gebouw (excl. grondwaarde) en de kostprijs van deze werken, ook al vraagt u subsidie aan voor deze werken via andere subsidieprocedures.

 

Gevolgen van afwijking op de chronologie

De inrichtende macht voegt bij het indienen van de aanvraag voor de aankoop met afwijking op de chronologie een motivering toe met de vermelding of deze aankoop het geheel of een deel van het bouwprogramma van een wachtlijstdossier realiseert.

 • Is het aankoopdossier met afwijking op de chronologie een volledige invulling van één of meerdere wachtlijstdossiers? Dan zal AGION het wachtlijstdossier schrappen na principeakkoord voor de aankoop of voor de werken na aankoop met afwijking op de chronologie.

   
 • Gaat het om een gedeeltelijke invulling van één of meerdere wachtlijstdossiers? Dan brengt AGION na principeakkoord voor de aankoop of voor de werken na aankoop met afwijking op de chronologie, de gerealiseerde oppervlakte geraamd aan de kostprijs per m² in mindering van het wachtlijstdossier. De inrichtende macht bezorgt dan een nieuwe aanvraag voor het wachtlijstdossier met de aangepaste oppervlakte en kostprijsraming, aan dezelfde eenheidsprijzen die van toepassing waren voor het originele dossier.

Ingebruikname en terugvordering

De inrichtende macht moet het gebouw na de aankoop zo snel mogelijk in gebruik nemen. AGION kan de onderwijsbestemming ter plaatse controleren. Als u het aangekochte gebouw niet in gebruik neemt uiterlijk drie jaar na het principeakkoord voor de aankoop of voor de werken na aankoop, kan AGION overgaan tot terugvordering van de verleende aankoopsubsidie.

De inrichtende macht kan een motivatie indienen voor de vertraging van de ingebruikname. Het moet gaan om onvoorzienbare omstandigheden die buiten de wil zijn van de inrichtende macht. Het niet in aanmerking komen voor afwijking op de chronologie van de werken na aankoop is geen afdoende motivering voor het niet in gebruik nemen van het aangekochte gebouw.

Is het aangekochte gebouw niet in gebruik genomen of is de motivatie van de vertraging onvoldoende? Dan vordert AGION de uitbetaalde aankoopsubsidies integraal terug.

AGION verleent geen subsidie voor het af te breken gedeelte van een aangekocht gebouw. De inrichtende macht moet hiervan melding maken in het aanvraagformulier. Blijkt later dat er gesubsidieerd, aangekocht bouwvolume werd afgebroken, bijvoorbeeld de volledige of gedeeltelijke sloop van een gebouw? Dan zal AGION overgaan tot terugvordering van de verleende aankoopsubsidies in verhouding tot de afgebroken oppervlakte.