betaling van het saldo van de subsidie

Als de aankoop is afgerond, kan het definitieve subsidiebedrag worden bepaald. Een deel van de subsidie werd al betaald (fase 2), nu moet enkel nog het saldo worden uitgekeerd. Dit saldo bestaat uit het definitieve bedrag van de subsidie, verminderd met het reeds uitbetaalde bedrag.Het is ook pas na de afronding van het project dat het precieze bedrag van de eventuele kredietovereenkomst met waarborg van de Vlaamse Gemeenschap kan worden bepaald.

1. Uitbetaling

Het definitieve bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op zicht van volgende verantwoordingsstukken:

  • de aankoopakte
  • de definitieve documenten m.b.t. de onkosten van de aankoop

Het definitieve bedrag van de subsidie bedraagt, binnen de grenzen die door de subsidiërende overheid voor het dossier werden vastgesteld, 60 of 70% van de aankoopsom. De aankoopsom wordt geplafonneerd tot het bedrag van de schatting van de dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën en Begroting en verhoogd met de daarmee overeenstemmende notariskosten.Na bepaling van het definitieve subsidiebedrag wordt het saldo aan de inrichtende macht of het schoolbestuur betaald.

Hoe bezorgt u ons de documenten?

Bezorg ons uw betalingsdossier met de bijhorende bewijsstukken via rf@agion.be.

Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, slaat u de documenten op volgens de naamgeving zoals aangegeven in dit document.

2. Afsluiting van de kredietovereenkomst (vrij gesubsidieerd onderwijs)

Op basis van de eindafrekening wordt het definitieve bedrag dat in aanmerking komt voor een lening met waarborg van de Vlaamse Gemeenschap vastgesteld. Indien op dat ogenblik het kredietbedrag nog niet integraal is opgenomen, kan de financiële instelling worden gemachtigd om een laatste geldopneming toe te staan ten belope van het verschil tussen het definitieve bedrag van de kredietovereenkomst en het totaal van de reeds opgenomen bedragen.Vervolgens wordt het afsluitingsbijvoegsel opgemaakt en voor medeondertekening in drie exemplaren aan AGION voorgelegd. Indien het definitieve bedrag van de kredietovereenkomst het initiële krediet overstijgt, kan een aanvullende overeenkomst aan nieuwe voorwaarden worden opgemaakt .

3. Bewijs van onttrekken aan hun bestemming van gebouwen

Wanneer een deel van de gebouwen aan hun bestemming zal worden onttrokken, moet AGION hiervan bij de aanvraag (= fase 1) op de hoogte worden gebracht. AGION vraagt, alvorens over te gaan tot het betalen van het saldo van de subsidie op basis van de eindafrekening, een verklaring aan de inrichtende macht of het schoolbestuur inzake het onttrekken aan hun bestemming van deze gebouwen.