verkorte procedure

Schoolgebouw BS Boom Park fotograaf Tim Van de Velde

Wat zijn de voorwaarden voor een verkorte procedure?

  • een minimale kostprijs van 8.500 euro (excl. btw);
  • de subsidiabele kostprijs per vestigingsplaats mag het vaste bedrag van  125 000 euro (excl. btw) niet overschrijden. De kostprijs mag hoger liggen dan 125 000 euro (excl. btw), maar de meerkost boven dat bedrag subsidieert AGION niet;
  • enkel voor verbouwingswerken in of aan gebouwen;
  • voor werken aan het sanitair. Hiervoor kun je een verkorte procedure sanitair indienen
  • per vestigingsplaatsnummer kan op hetzelfde ogenblik maar één dossier via de verkorte procedure of de verkorte procedure sanitair lopen. Op het moment dat u de eindafrekening indient van het lopende dossier start de behandeling van een volgend dossier;
  • AGION verleent pas een principeakkoord ten vroegste twee jaar na een principeakkoord van een vorig dossier via de verkorte procedure of verkorte procedure sanitair.

Waarvoor geldt de verkorte procedure niet?

Hou ook rekening met het volgende:

  • De subsidie voor het bouwproject waar de school recht  op heeft, is afhankelijk van de fysische en de financiële norm. Deze normen zijn opgenomen in het normenbesluit. Om na te gaan of de oppervlaktenorm op het infrastructuurproject van toepassing is, toetst  AGION de totale kostprijs van de werken aan het geïndexeerde bedrag van 125 000 euro. Als de totale kostprijs hoger ligt, is de norm van toepassing.
  • Niet enkel de werken die AGION subsidieert maar ook de aanduiding van de architect of de ontwerper moet gebeuren conform de wetgeving overheidsopdrachten. De wetgeving overheidsopdrachten biedt verschillende mogelijkheden aan een opdrachtgever om een opdrachtnemer te kiezen en leidt niet noodzakelijk tot een beperking van de keuzemogelijkheid.

De fasen in een dossier verkorte procedure:

Aanvraagdossier
Gunningsdossier na principeakkoord
Uitvoering van de werken en uitbetaling van de subsidie
Voltooiing van de werken en eindafrekening

AGION kan een dossier verkorte procedure na ongeveer vier maanden goedkeuren van zodra we alle documenten voor de behandeling van het dossier hebben ontvangen.

Nog vragen?

Voor subsidieaanvragen, ontwerpen en gunningen kan je terecht bij mevrouw Sarina De Rijbel, tel. 02 221 05 08 of via sarina.derijbel@agion.be

Voor  betalingen, eindafrekeningen en leningen kan je terecht bij de heer Cedric Servaes, tel. 02 221 05 84 of via cedric.servaes@agion.be