spoedprocedure

Trappenhal in inkomhal Den Elzas Loonbeek fotograaf LABO architecten bvba

In noodgevallen kan de spoedprocedure worden ingezet. Deze procedure is aan strikte regels gebonden. Zij kan enkel worden toegepast wanneer de werken:

  • bij hoogdringendheid moeten worden uitgevoerd om de continuïteit van de onderwijsverstrekking niet of zo minimaal mogelijk in het gedrang te brengen;
  • noodzakelijk zijn ten gevolge van een onvoorziene, door overmacht veroorzaakte, gebeurtenis (zoals brand, weersomstandigheden, onherstelbaar defect aan de centrale verwarming bij vriesweer, e.a.);
  • de werken beperkt zijn in kostprijs en omvang; werken van grotere omvang die niet op erg korte termijn kunnen of moeten worden opgelost moet je indienen via de procedure werken na overmacht;
  • betrekking hebben op een dossier van het gesubsidieerd vrij onderwijs of het provinciaal onderwijs;
  • een minimale kostprijs hebben van 8.500 euro (excl. btw) 

De inrichtende machten uit het gemeentelijk of provinciaal onderwijs die worden geconfronteerd met een extreme gebeurtenis (brand, noodweer, …) waardoor hun schoolinfrastructuur zo zwaar wordt beschadigd dat de continuïteit van de onderwijsverstrekking niet meer kan worden verzekerd, dienen hun dossier in bij AGION via de standaardprocedure. Bij hun aanvraag vermelden ze wel de specifieke situatie van het betrokken dossier. Zij dienen daarnaast contact op te nemen met hun onderwijskoepel OVSG of POV.Aanvraagdossier

Gunningsdossier na principeakkoord

Uitvoering van de werken en uitbetaling van de subsidie

Voltooiing van de werken en eindafrekening

 

Hou ook rekening met het volgende:

Niet enkel de werken die AGION subsidieert maar ook de aanduiding van de architect of de ontwerper moet gebeuren conform de wetgeving overheidsopdrachten. De wetgeving overheidsopdrachten biedt verschillende mogelijkheden aan een opdrachtgever om een opdrachtnemer te kiezen en leidt niet noodzakelijk tot een beperking van de keuzemogelijkheid.

  • Voor vragen i.v.m. subsidieaanvragen, ontwerpen en gunningen kan u terecht bij mevrouw Sarina De Rijbel, tel. 02 221 05 08 of via sarina.derijbel@agion.be
  • Voor vragen i.v.m. betalingen, eindafrekeningen en leningen kan u terecht bij de heer Cedric Servaes, tel. 02 221 05 84 of via cedric.servaes@agion.be