betaling van het eerste subsidiebedrag

Als AGION een principieel akkoord  heeft verleend m.b.t. de subsidiëring van de aankoop van een gebouw, kan worden overgegaan tot de uitbetaling van een eerste subsidiebedrag.

Meteen kan ook een kredietovereenkomst met waarborg van de Vlaamse Gemeenschap worden aangegaan.

1. Uitbetaling van de subsidie

De eerste betaling gebeurt op basis van de verkoopsovereenkomst en het ontwerp van de authentieke akte.
Samen met de aanvraag tot uitbetaling bezorgt u AGION een ondertekende verklaring van de inrichtende macht of het schoolbestuur waarin het rekeningnummer en de naam van de titularis staan vermeld waarop de betalingen kunnen gebeuren.

Het bedrag van deze eerste uitbetaling wordt vastgesteld op basis van de aankoopsom (à 100%). In voorkomend geval wordt de aankoopsom geplafonneerd tot het bedrag van de schatting, uitgevoerd door de dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën en Begroting.

Verder moet u het dossier vervolledigen met:

  • de datum van het verlijden van de authentieke akte;
  • een onkostenstaat opgemaakt door de notaris en opgesplitst in ereloon van de notaris en andere kosten;
  • een afschrift van de beslissing van de inrichtende macht of het schoolbestuur waaruit blijkt dat al dan niet een kredietovereenkomst met waarborg van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangegaan. Deze kredietovereenkomst betreft het niet door subsidies gedekte deel van de subsidiabele kostprijs.

Hoe bezorgt u ons de documenten?

Bezorg ons uw betalingsdossier met de bijhorende bewijsstukken via rf@agion.be.

Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, slaat u de documenten op volgens de naamgeving zoals aangegeven in dit document.

2. Kredietovereenkomst

Voor het niet door subsidie gedekte deel van de subsidiabele kostprijs, kan de inrichtende macht van het vrij gesubsidieerd onderwijs een lening aangaan. Als AGION zijn goedkeuring heeft verleend over het bedrag en de duur van de lening, dan mag de inrichtende macht of het schoolbestuur een kredietovereenkomst met waarborg van de Vlaamse Gemeenschap sluiten met een erkende financiële instelling.

Als u een beroep wilt doen op de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap betaalt u hiervoor aan AGION een waarborgbijdrage. Drie exemplaren van de kredietovereenkomst bezorgt u voor medeondertekening aan AGION . Het bedrag van de lening kan nog worden aangepast na de definitieve eindafrekening.

De bank kan u het krediet pas ter beschikking stellen nadat AGION hiervoor toestemming heeft verleend. AGION zal u en de bank hiervoor een opnemingscertificaat bezorgen.  Bovendien moet u bij het aanvragen van de lening een lijst  bezorgen met alle nog lopende kredietovereenkomsten afgesloten door de vzw, met het op dit moment uitstaand kapitaal, onder waarborg van de Vlaamse gemeenschap.