betaling van het eerste subsidiebedrag

Als AGION een principieel akkoord  heeft verleend m.b.t. de subsidiëring van de aankoop van een gebouw, kan worden overgegaan tot de uitbetaling van een eerste subsidiebedrag.

Meteen kan ook een kredietovereenkomst met waarborg van de Vlaamse Gemeenschap worden aangegaan.

1. Uitbetaling van de subsidie

De eerste betaling gebeurt op basis van de verkoopsovereenkomst en het ontwerp van de authentieke akte.
Samen met de aanvraag tot uitbetaling bezorgt u AGION een ondertekende verklaring van de inrichtende macht of het schoolbestuur waarin het rekeningnummer en de naam van de titularis staan vermeld waarop de betalingen kunnen gebeuren.

Het bedrag van deze eerste uitbetaling wordt vastgesteld op basis van de aankoopsom (à 100%). In voorkomend geval wordt de aankoopsom geplafonneerd tot het bedrag van de schatting, uitgevoerd door de dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën en Begroting.

Verder moet u het dossier vervolledigen met:

  • de datum van het verlijden van de authentieke akte;
  • een onkostenstaat opgemaakt door de notaris en opgesplitst in ereloon van de notaris en andere kosten;
  • een afschrift van de beslissing van de inrichtende macht of het schoolbestuur waaruit blijkt dat al dan niet een kredietovereenkomst met waarborg van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangegaan. Deze kredietovereenkomst betreft het niet door subsidies gedekte deel van de subsidiabele kostprijs.

Hoe bezorgt u ons de documenten?

Bezorg ons uw betalingsdossier met de bijhorende bewijsstukken via rf@agion.be.

Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, slaat u de documenten op volgens de naamgeving zoals aangegeven in dit document.

2. Kredietovereenkomst

AGION subsidieert niet de volledige kostprijs van het (bouw)project. Voor het eigen aandeel (30% of 40%) kan de inrichtende macht van het vrij gesubsidieerd onderwijs een lening met AGION-waarborg aangaan. Na goedkeuring van AGION over het bedrag en de duur van de lening, kan het schoolbestuur een kredietovereenkomst met AGION-waarborg sluiten met een erkende financiële instelling.

Als u een beroep wil doen op de AGION-waarborg, betaalt u hiervoor aan AGION een waarborgbijdrage (berekend op basis van het leningsbedrag). De financiële instelling bezorgt AGION de ondertekende leningsovereenkomst. Na de definitieve eindafrekening kan u, indien gewenst/ nodig, het initiële leningsbedrag nog aanpassen.

De financiële instelling stelt u het krediet ter beschikking na toestemming van AGION. AGION bezorgt u en de financiële instelling daarvoor een leningsvrijgave. De leningsvrijgaves gebeuren bij het uitbetalen van de facturen in betalingsfase of bij eindafrekening.  

U voegt bij de leningsaanvraag ook een lijst toe met alle nog lopende kredietovereenkomsten afgesloten door de vzw, met het op dit moment uitstaand kapitaal, onder waarborg van de Vlaamse gemeenschap.

Meer informatie over het afsluiten van een lening

Investeert u in energiebesparende maatregelen? Maak dan gebruik van de renteloze energielening! Deze lening financiert het deel van de energiebesparende ingrepen waarvoor u geen subsidie ontvangt binnen uw regulier subsidiedossier. Zowel scholen van het vrij als van het officieel gesubsidieerd onderwijs kunnen gebruik maken van de renteloze energielening.