procedure aankoop en werken na aankoop

Schoolgebouw met speelplaats 't Piepelke Bilzen fototgraaf LAVA architecten

Als u een gebouw wenst aan te kopen, hetzij onderhands, hetzij via een openbare verkoop, dan kan u bij AGION een aanvraag tot subsidiëring indienen.

De authentieke akte mag pas worden verleden na het schriftelijk akkoord van AGION.  

Voor de aanvragen van het officieel gesubsidieerd onderwijs zijn onderstaande voorwaarden niet noodzakelijk van toepassing. De aanvragen worden goedgekeurd in overleg met de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) voor het gemeentelijk onderwijs en het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) voor het provinciaal onderwijs.

Aanvraagdossier 
Betaling van het eerste subsidiebedrag
Betaling van het saldo van de subsidie

 

Aankoop

 • Bij de aankoop van een gebouw dat door de inrichtende macht niet bezet wordt, verleent het agentschap een afwijking van de chronologie van de wachtlijst indien er sprake is van een uitbreiding van het onderwijspatrimonium.
 • De aankoop van een gebouw dat de laatste twee jaar voorafgaand aan het indienen van de aanvraag in gebruik was door de inrichtende macht, komt niet in aanmerking voor afwijking van de chronologie, tenzij de inrichtende macht beschikt over een persoonlijk recht (vb. huur) of zakelijk recht (vb. erfpacht) dat ten einde loopt en niet meer verlengd wordt door de eigenaar. In dat geval mag ook een ander gebouw worden aangekocht. Een beroep op deze uitzondering moet formeel gemotiveerd worden. 
 • Bij de aankoop van een gebouw zonder de bijhorende grond van hetzelfde perceel, verleent AGION geen afwijking van de chronologie van de wachtlijst. 
 • Bij de aankoop van een gebouw dat gerealiseerd werd op aanwijzen van de koper wordt nooit subsidie verleend, met uitzondering van de dossiers die via de promotiebouwprocedure worden gerealiseerd. 
 • Enkel de aankoop van een gebouw komt in aanmerking voor subsidiëring, niet de aankoop van een onbebouwd perceel grond. De aankoop van een gebouw met de bedoeling om het (al dan niet gedeeltelijk) af te breken wordt gelijkgesteld aan de aankoop van een onbebouwd terrein en wordt niet gesubsidieerd. In het aanvraagformulier vermeldt u of er desgevallend aan te kopen oppervlakte zal worden afgebroken.
 • De subsidiëring van de aankoop wordt berekend op basis van de verkoopprijs. Deze wordt echter steeds geplafonneerd tot het bedrag van de schatting die AGION opvraagt bij de dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën en Begroting. 

Werken na aankoop

 • Werken na aankoop worden gesubsidieerd met een afwijking van de chronologie van de wachtlijst, als het gebouw de laatste twee jaar niet voor onderwijs werd gebruikt. De werken moeten dienen om de aangekochte infrastructuur geschikt te maken voor onderwijs.
  • Deze werken mogen geen bijkomende oppervlakten (bijvoorbeeld het aanbrengen van een tussenverdieping) of nieuwbouw bevatten, tenzij deze reglementair noodzakelijk is (bijvoorbeeld brandveiligheid, toegankelijkheid,…)
  • Het dossier voor de werken na aankoop (incl. ontwerp- of gunningsdossier) moet bij AGION ingediend worden binnen het jaar na het verlenen van het principeakkoord voor de aankoop
  • Voor de financiële norm wordt rekening gehouden met de kostprijs van de werken én de subsidiabele kostprijs van de aankoop van het gebouw (excl. grondwaarde).

Voor vragen ivm aanvraagdossiers, ontwerpen en gunningen kan u terecht bij mevrouw Sarina De Rijbel, tel. 02 221 05 08 of via sarina.derijbel@agion.be
Voor vragen ivm betalingen, eindafrekeningen en leningen kan u terecht bij de heer Cedric Servaes, tel. 02 221 05 84 of via e-mail cedric.servaes@agion.be