Wat is de promotiebouwprocedure?

Een inrichtende macht wenst een nieuwbouw te realiseren en duidt hiervoor een promotor/aannemer aan die zal instaan voor de realisatie van het nieuwbouwproject. De promotor kan ook instaan voor het ontwerp en de financiering. AGION kent de subsidie pas toe na het doorlopen van de wachttijd.

Een gelijkaardige procedure is de prefinancieringsprocedure maar deze verschilt op volgende punten:

 • kan voor nieuwbouw en verbouwingswerken
 • is niet voor alle dossiers van het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs mogelijk
 • kostprijs is gebaseerd op de effectieve kostprijs van de uitgevoerde werken
 • de inrichtende macht kan louter een aannemer aanstellen

In deze rubriek leest u voor wie de procedure geldt, wat de voorwaarden zijn en hoe u het dossier samenstelt.

Voor wie?

Deze procedure is van toepassing voor schoolbesturen van zowel het vrij gesubsidieerd onderwijs als het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Hoe verloopt de procedure?

 • AGION moet zich akkoord verklaren met de procedure op basis van het ingediende aanvraagdossier “promotiebouw”. Deze principiële toestemming houdt nog geen subsidiebelofte van of geen subsidieverplichting voor AGION in, of, omgekeerd, geen subsidierecht voor de aanvrager.
 • AGION schrijft de aanvraag in op de wachtlijst of vormt een eerder ingediende aanvraag op de wachtlijst om naar de promotiebouwprocedure.
 • Deze procedure kan enkel betrekking hebben op nieuwbouwwerken
 • De inrichtende macht zoekt, binnen het kader van de wetgeving overheidsopdrachten, een promotor of een aannemer die instaat voor de realisatie van de nieuwbouw. Deze moet minstens instaan voor de bouw van de infrastructuur, maar mag ook gevraagd worden om het ontwerp en de (tijdelijke) financiering op zich te nemen.
 • Na de realisatie van het gebouw, kan de inrichtende macht het gebouw al in gebruik nemen. Na het doorlopen van de wachttijd dient de inrichtende macht vervolgens een dossier in volgens de aankoopprocedure.
 • AGION verleent het principieel akkoord voor de subsidiëring van de promotiebouw  pas bij de goedkeuring van het aankoopdossier én pas na het doorlopen van de wachttijd.
 • De wijze waarop de verwerving en (in het geval de contractant ook instaat voor de financiering) de terugbetaling van de financiering gebeurt, maakt deel uit van het contract tussen promotor of aannemer en de inrichtende macht.
 • AGION handelt het aankoopdossier af volgens de aankoopprocedure.
 • De subsidiëring wordt berekend op basis van het bedrag dat de inrichtende macht en de promotor contractueel hebben vastgelegd. De subsidie wordt echter steeds geplafonneerd tot het bedrag van de schatting die AGION opvraagt bij de dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën en Begroting.
 • Bij de goedkeuring houdt AGION rekening met de indexering van het bedrag dat de inrichtende macht initieel heeft opgegeven op moment van het indienen van het dossier op de wachtlijst.
  • Bijvoorbeeld een subsidieaanvraag uit mei 2005 voor 500.000,00 euro kan, als deze wordt geactualiseerd in augustus 2018, op basis van de financiële norm van augustus 2018 geïndexeerd worden met 35% tot 675.000,00 euro.
 • Daarnaast is er nog een toetsing van het dossier aan de fysische en financiële normen. Hiervoor moet de inrichtende macht het totaal aantal leerlingen opgeven in het aankoopdossier, evenals de bruto-oppervlakte van het aan te kopen gebouw.
 • In het geval het zakelijk recht tijdelijk werd bezwaard ten voordele van de aannemer/promotor, zal AGION de subsidie pas uitbetalen zodra de inrichtende macht het onbezwaarde zakelijke recht (terug) in haar bezit heeft.

   

Samenstelling dossier promotiebouwprocedure: