aanvraagdossier

Aanvraagdossier

Een aanvraagdossier bestaat uit:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. U bezorgt ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Louter de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.
 • een korte beschrijving van de bestaande gebouwen van de instelling
 • een gedetailleerde beschrijving van het aan te kopen gebouw, met grondplan en eventuele bouwplannen
 • een situatieschets van de bereikbaarheid van het aan te kopen gebouw
 • een kadastraal plan en legger van het aan te kopen gebouw
 • een verkoopsovereenkomst –of compromis onder opschortende voorwaarde van subsidiëring door AGION, met vermelding van de effectief overeengekomen verkoopprijs en een geldigheidstermijn van minstens 6 maanden.
 • een verklaring over de aanwending van delen van de infrastructuur voor niet-schoolse doeleinden, indien dit het geval is 
 • een kopie van de huidige huur- of erfpachtovereenkomst, indien van toepassing
 • een bodemattest afgeleverd door OVAM (Vlaams Gewest) of BIM (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • indien het gebouw reeds in bezit is: een kopie van de opzegging/beëindiging van de huur of erfpacht
 • in het geval de inrichtende macht reeds zelf een waarde-schatting heeft laten uitvoeren: een kopie van deze schatting

Indien er aansluitend werken na aankoop worden voorzien:

 • een raming van de uit te voeren werken om het gebouw geschikt te maken voor de onderwijsfunctie en een beschrijving van deze werken.
 • een verklaring van de inrichtende macht dat de voornoemde werken onmiddellijk na de aankoop zullen uitgevoerd worden.

Indien er aansluitend werken na aankoop worden voorzien, moet u voor deze werken de procedurestappen van de standaardprocedure volgen na de goedkeuring van de aankoop. AGION verleent pas een principieel akkoord voor de werken na aankoop na het verlijden van de aankoop en het bezorgen van de authentieke akte.

Indien er geen werken na aankoop worden voorzien: 

 • een verklaring dat er geen werken nodig zijn om het gebouw bruikbaar te maken; 

Hoe bezorgt u ons de documenten?

Bezorg ons uw aanvraagdossier met de bijhorende bewijsstukken via rf@agion.be.

Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, slaat u de documenten op volgens de naamgeving zoals aangegeven in dit document.

Na ontvangst van het aanvraagdossier bezorgt AGION een ontvangstmelding aan de inrichtende macht of het schoolbestuur, met de vraag om eventuele ontbrekende stukken te bezorgen.

 • AGION brengt vervolgens een bezoek ter plaatse om het aan te kopen goed te beoordelen.
 • AGION vraagt een schatting van het aan te kopen goed op bij de dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën en Begroting.
 • Vervolgens neemt AGION een principiële beslissing over het al dan niet subsidiëren van de aankoop (en de werken na aankoop) en meldt deze beslissing schriftelijk (= de notificatie) aan de inrichtende macht of het schoolbestuur.
 • De definitieve verkoopsovereenkomst mag pas worden getekend nadat u het schriftelijk akkoord van AGION hebt ontvangen.

Specifieke procedure bij openbare verkoop

1. Bij de indiening van de aanvraag onderzoekt AGION of:

 • de onderwijsinstelling voldoet aan de criteria van rationalisatie en programmatie;
 • er geen gebouwen beschikbaar zijn binnen een welbepaalde gebiedsomschrijving die geheel of gedeeltelijk op kosten van de Belgische Staat of van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgericht;
 • de aanvraag voldoet aan de fysische en financiële normen.

De administratie moet kunnen onderzoeken of de bijkomende aan te kopen m² subsidieerbaar zijn rekening houdende met de bestaande infrastructuur en de berekende fysische normen.

2. De inrichtende macht of het schoolbestuur moet AGION zo vlug mogelijk in kennis te stellen van de openbare verkoop. Een kopie van de publicatie van de notariële aankondiging van verkoop moet worden toegestuurd.

3. AGION kan de inrichtende macht of het schoolbestuur in kennis stellen van de resultaten van het administratief onderzoek indien deze hierom verzoekt. Op deze manier kan de inrichtende macht of het schoolbestuur vernemen of het aanvraagdossier ’ontvankelijk’ is voor subsidiëring.

4. Bij positief resultaat van dit onderzoek weet de inrichtende macht of het schoolbestuur dat de aanvraag tot subsidiëring bij AGION zal worden voorgelegd. Het voldoen aan de subsidiëringsvereisten houdt echter geen recht op subsidiëring in.

5. Bij een winnend bod moet het akkoord met de aankoop gebeuren onder opschortende voorwaarde van subsidiëring door AGION. Van deze vereiste kan gemotiveerd worden afgeweken. U bezorgt deze motivatie voorafgaandelijk aan AGION.  

6. Na ontvangst en onderzoek van het volledige aanvraagdossier wordt de dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën en Begroting om schatting verzocht. AGION zal het dringende karakter van de aanvraag tot schatting benadrukken.

7. AGION neemt een principiële beslissing over het al dan niet subsidiëren van het project. De definitieve verkoopsovereenkomst mag pas worden getekend nadat u het schriftelijk akkoord van AGION hebt ontvangen.