voorwaarden tot 1 maart 2024

Aankoop

 • Bij de aankoop van een gebouw dat door de inrichtende macht niet bezet wordt, verleent het agentschap een afwijking van de chronologie van de wachtlijst indien er sprake is van een uitbreiding van het onderwijspatrimonium.
 • De aankoop van een gebouw dat de laatste twee jaar voorafgaand aan het indienen van de aanvraag in gebruik was door de inrichtende macht, komt niet in aanmerking voor afwijking van de chronologie, tenzij de inrichtende macht beschikt over een persoonlijk recht (vb. huur) of zakelijk recht (vb. erfpacht) dat ten einde loopt en niet meer verlengd wordt door de eigenaar. In dat geval mag ook een ander gebouw worden aangekocht. Een beroep op deze uitzondering moet formeel gemotiveerd worden. 
 • Bij de aankoop van een gebouw zonder de bijhorende grond van hetzelfde perceel, verleent AGION geen afwijking van de chronologie van de wachtlijst. 
 • Bij de aankoop van een gebouw dat gerealiseerd werd op aanwijzen van de koper wordt nooit subsidie verleend, met uitzondering van de dossiers die via de promotiebouwprocedure worden gerealiseerd. 
 • Enkel de aankoop van een gebouw komt in aanmerking voor subsidiëring, niet de aankoop van een onbebouwd perceel grond. De aankoop van een gebouw met de bedoeling om het (al dan niet gedeeltelijk) af te breken wordt gelijkgesteld aan de aankoop van een onbebouwd terrein en wordt niet gesubsidieerd. In het aanvraagformulier vermeldt u of er desgevallend aan te kopen oppervlakte zal worden afgebroken.
 • De subsidiëring van de aankoop wordt berekend op basis van de verkoopprijs. Deze wordt echter steeds geplafonneerd tot het bedrag van de schatting die AGION opvraagt bij de dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën en Begroting. 

Werken na aankoop

 • Werken na aankoop worden gesubsidieerd met een afwijking van de chronologie van de wachtlijst, als het gebouw de laatste twee jaar niet voor onderwijs werd gebruikt. De werken moeten dienen om de aangekochte infrastructuur geschikt te maken voor onderwijs.
  • Deze werken mogen geen bijkomende oppervlakten (bijvoorbeeld het aanbrengen van een tussenverdieping) of nieuwbouw bevatten, tenzij deze reglementair noodzakelijk is (bijvoorbeeld brandveiligheid, toegankelijkheid,…)
  • Het dossier voor de werken na aankoop (incl. ontwerp- of gunningsdossier) moet bij AGION ingediend worden binnen het jaar na het verlenen van het principeakkoord voor de aankoop
  • Voor de financiële norm wordt rekening gehouden met de kostprijs van de werken én de subsidiabele kostprijs van de aankoop van het gebouw (excl. grondwaarde).