voor wie?

De inrichtende machten of schoolbesturen van onderwijsinstellingen, onderwijsinternaten en CLB’s uit de gesubsidieerde vrije en officiële sector kunnen voor hun investeringen in hun onderwijspatrimonium een beroep doen op AGION.

De toewijzing van de infrastructuurwerken aan de opdrachtnemer mag daarbij pas gebeuren na de schriftelijke goedkeuring van het dossier door AGION. Het agentschap kan voor reeds uitgevoerde werken geen principeakkoord verlenen.

Indien binnen eenzelfde dossier meer dan 1 schoolbestuur of inrichtende macht aanvragen indienen, dan moeten de aanvragers één van hen aanduiden als coördinerende inrichtende macht voor dit dossier.

Indien hetzelfde schoolbestuur alle aanvragen binnen een dossier indient, beschouwt AGION deze automatisch als de coördinerende inrichtende macht. 

Wat is een coördinerende inrichtende macht?

De  coördinerende inrichtende macht is de inrichtende macht of het schoolbestuur die het subsidiedossier coördineert. AGION beschouwt de coördinerende inrichtende macht als eerste aanspreekpunt voor dit dossier. Alle briefwisseling met betrekking tot dit dossier zal steeds worden gericht aan de coördinerende inrichtende macht. Alle subsidies die AGION toekent in kader van dit dossier, zullen worden uitbetaald op rekening van de coördinerende inrichtende macht.

Voor de basis- en secundaire scholen uit het Brussels hoofdstedelijk gewest werkt AGION samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.