de algemene voorwaarden

Welke werken komen in aanmerking?

AGION kan subsidie verlenen voor de verbouwing of (her)aanleg van schoolinfrastructuur (binnen en buiten), in functie van openstelling en specifiek:

 • toegankelijkheid
 • sportief/bewegingsvriendelijk gebruik
 • sanitair
 • comfort (ook: ventilatie)
 • natuur-, beweeg- en speelwaarde

Bijvoorbeeld: werken aan de sporthal, turnzaal, polyvalente zaal, kleed- en doucheruimtes, (her)aanleg speelplaats, buitensportinfrastructuur, buitenspeelruimte, een afzonderlijke toegang/beveiliging, afsluitbare bergruimte, …

Welke werken komen niet in aanmerking?

 • exploitatiekosten,
 • nieuwbouw schoolgebouwen en lokalen LO,
 • zweminfrastructuur,
 • studiekosten,
 • losse uitrusting,
 • infrastructuur zonder onderwijsbestemming (bijvoorbeeld een cafetaria die de school niet gebruikt).

Nieuwbouw van omgevingswerken komt wel in aanmerking voor subsidiëring.

Voor buiteninfrastructuur vragen we u om in de mate van het mogelijke in te zetten op vergroening en het avontuurlijk karakter van de schoolinfrastructuur.

Voorwaarden

 • Enkel de inrichtende macht kan de aanvraag voor het gesubsidieerd kleuteronderwijs, lager onderwijs, basisonderwijs of secundair onderwijs indienen.
 • De aanvraag moet betrekking hebben op infrastructuur met een extra buitenschoolse openstelling van minimaal 5 uren gemiddeld per week per kalenderjaar ten opzichte van de eventuele reeds bestaande buitenschoolse bezetting op het moment van de oproep.
 • U moet de extra openstelling aantonen door middel van (ontwerpen van) samenwerkingsovereenkomsten met verenigingen, lokale besturen,…
 • De infrastructuur moet voor ten minste twee jaar na de realisatie van de werken opengesteld worden.
 • De aanvraag moet voldoen aan de basisvoorwaarden voor subsidiëring, met die uitzondering dat de minimale kostprijs per aanvraag 10.000 euro excl. btw moet bedragen.
 • Let op: u kan geen subsidie aanvragen voor dezelfde werken:
  • waarvoor u via andere oproepen (openstelling schoolsportinfrastructuur, Pimp je Speelplaats,…) al subsidie heeft verkregen.
  • waarvoor u via reguliere subsidieprocedures of alternatieve financiering (huursubsidies, …) al subsidies of financiering heeft ontvangen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • De klassieke subsidiepercentages zijn van toepassing. Voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) bedraagt de subsidie 70% van de subsidiabele kostprijs, voor het secundair onderwijs is de subsidie 60% van de subsidiabele kostprijs.
 • Het maximale te ontvangen subsidiebedrag per aanvraag, per vestigingsplaats, bedraagt 175.000 euro voor het secundair onderwijs en 200.000 euro voor het kleuter-, lager- of basisonderwijs.
 • De subsidie wordt berekend inclusief btw en een forfait van 10% voor algemene onkosten.