open scholen

Veel scholen stellen vandaag al hun infrastructuur open. Met het decreet voor open scholen wil de Vlaamse Regering het buitenschools gebruik van schoolgebouwen nog verder verhogen om tegemoet te komen aan een reële nood aan ruimte voor verenigingen en organisaties.

Het decreet treedt in werking op 1 maart 2024.

Het decreet voegt een bijkomende voorwaarde toe om beroep te kunnen doen op investeringsmiddelen. De onderwijsinstellingen moeten hun infrastructuur openstellen voor derden als ze bij AGION subsidies aanvragen voor aankoop, nieuwbouw of grote renovaties. De verplichting geldt niet voor bestaande schoolgebouwen.De subsidieaanvraag moet een onderbouwde motivering bevatten waaruit de voorgenomen openstelling van de schoolinfrastructuur blijkt. Als het schoolbestuur een tijdelijke of permanente afwijking op de principiële verplichting vraagt, is een onderbouwde vraag tot afwijking vereist.

Inspiratie opdoen over een open school? Bekijk onze digitale folder

 

Voor wie?

De inrichtende machten of schoolbesturen van onderwijsinstellingen uit de gesubsidieerde vrije en officiële sector van het:

 • gewoon basis- en secundair onderwijs
 • buitengewoon basis- en secundair onderwijs
 • deeltijds kunstonderwijs
 • volwassenenonderwijs.

Waarvoor?

Een aanvraag voor reguliere subsidies die infrastructurele ingrepen bevat aan ruimten of gebouwonderdelen die zich in alle redelijkheid lenen tot openstelling en betrekking heeft op:

 • een aankoop
 • een nieuwbouw
 • een renovatie groter dan 400m² van schoolinfrastructuur

Nieuw dossier of wachtlijstdossier?

Het decreet is van toepassing op:

 • Alle nieuwe subsidieaanvragen vanaf 1 maart 2024:

Voor nieuwe dossiers, ingeschreven vanaf 1 maart 2024, engageert u zich om delen van de schoolinfrastructuur, waarvoor u een reguliere subsidieaanvraag indient, open te stellen voor gebruik door derden volgens de bepalingen in het decreet voor open scholen. Het engagement betreft de openstelling van de delen van de schoolinfrastructuur die zich in alle redelijkheid lenen tot openstelling na de schooluren. Uiterlijk bij actualisatie van de subsidieaanvraag bezorgt u een afdoende onderbouwde motivering over de openstelling zoals bepaald in het decreet ofwel de vraag tot afwijking.

 • Wachtlijstdossiers (regulier en capaciteit) die vanaf 1 maart 2025 een goedkeuring ontvangen:

Voor reguliere subsidieaanvragen ingediend vóór 1 maart 2024 en capaciteitsprojecten die capaciteitsmiddelen toegewezen kregen vóór 1 maart 2024 die vanaf een jaar na de inwerkingtreding van het decreet, 1 maart 2025, in aanmerking komen voor een principieel akkoord. U dient bij de actualisatie van uw dossier een engagementsverklaring en een motivering in waaruit ofwel de voorgenomen openstelling ofwel de vraag tot afwijking van de openstelling blijkt.

AGION stelde in overleg met het GO! een gezamenlijk beoordelingskader op. Aan de hand van een geheel van praktische richtlijnen toetst het agentschap subsidieaanvragen en infrastructuurprojecten aan de vereiste van openstelling zoals bepaald in het decreet over open scholen. Dit beoordelingskader kan onderhevig zijn aan wijzigingen. AGION en het GO! zullen regelmatig in samenspraak het document bijstellen.  

Het decreet is niet van toepassing voor:

 • aanvragen in het kader van Scholen van Vlaanderen.
 • bestaande aanvragen die binnen het jaar na de inwerkingtreding aan bod zouden komen voor een beslissing door de raad van bestuur.
 • nieuwe reguliere subsidieaanvragen voor infrastructurele ingrepen aan ruimten of gebouwonderdelen die zich in alle redelijkheid niet lenen tot openstelling.