water

Water op school behelst verschillende, al dan niet technische aspecten. In deze rubriek vindt u heel wat informatie over:

  • Binneninstallatie drinkwater
  • Afvoer van hemel- en afvalwater
  • Legionella-bestrijding
  • Loden leidingen
  • Waterbesparing

Sanitair Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Brugge fotograaf Sepp van Dunn

In Vlaanderen gelden een aantal regelgevingen omtrent drink-, regen- en afvalwater. Heel wat voorschriften zijn opgenomen in decreten, de milieuwetgeving (VLAREM II) en de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

Meer weten?