de aanvraagprocedure

Om een subsidie aan te vragen, gebruikt u dit formulier.

U moet een formulier invullen per vestigingsplaats in functie waarvan de werken plaatsvinden. Bij meerdere vestigingsplaatsen verdeelt u de kostprijs en de oppervlakte over de verschillende formulieren door middel van een verdeelsleutel op basis van het leerlingenaantal of het aantal gebruiksuren per vestiging.

Per vestigingsplaats kan u hoogstens één aparte aanvraag indienen voor binneninfrastructuur en één aparte aanvraag per vestigingsplaats voor buiteninfrastructuur.

Een vestigingsplaats kan dus maximaal twee aanvragen indienen. Eenzelfde project kan niet tweemaal als aparte aanvraag worden ingediend door verschillende vestigingsplaatsen. Elke aanvraag van een vestigingsplaats is met andere woorden uniek.

Bij het formulier voegt u:

 1. een raming op meetstaat of reeds een offerte (of offertes) voor de uit te voeren werken
 2. samenwerkingsovereenkomst(en), of minstens ontwerpen, van toekomstige samenwerkingen.

  Er is geen vast sjabloon voor dit type document. Volgende elementen moeten onder andere opgenomen worden: namen en handtekening van beide partijen, omschrijving van gebruiker of type activiteit, datum ondertekening, vermoedelijke startperiode van samenwerking of vermelding ‘vanaf oplevering werken in het kader van deze subsidieoproep’.
 3. het ingevuld sjabloon met betrekking tot de uren naschoolse openstelling
 4. het beoordelingsdocument van de criteria
 5. een verklaring van de inrichtende macht dat de infrastructuur voor ten minste twee jaar na de realisatie van de werken zal worden opengesteld
 6. eventueel: fotomateriaal om aan te geven dat u de bestaande toestand wenst te verbeteren via een externe link (bv WeTransfer).

Hoe en wanneer bezorgt u ons de documenten?

U bezorgt ons de documenten digitaal ten laatste op 18 maart 2024 aan rf@agion.be. Vermeld in het onderwerp van uw mail 'oproep openstellen infrastructuur'.

Als er documenten ontbreken, verklaart AGION de subsidieaanvraag automatisch onontvankelijk. Er kunnen na 18 maart 2024 geen ontbrekende documenten meer met terugwerkende kracht toegevoegd worden. Zorg ervoor dat uw aanvraagdossier dus bij indiening helemaal volledig is.

Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, bewaart u de documenten volgens de naamgeving zoals hieronder aangegeven. Alle bestanden worden aangeleverd in pdf-formaat. Van het aanvraagformulier bezorgt u ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Alleen de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.

Hou de naam van de instelling zo kort mogelijk.

Naamgeving:

 • Aanvraag_oproep_openstelling_naamInstelling.pdf
 • Aanvraag_oproep_openstelling_naamInstelling.xls
 • NaamInstelling_raming.pdf
 • NaamInstelling_offerte.pdf
 • NaamInstelling_samenwerkingsovereenkomst.pdf
 • NaamInstelling_sjabloon_uren.pdf
 • NaamInstelling_beoordelingsdocument.pdf
 • NaamInstelling_verklaring_openstelling.pdf