U bent hier

de aanvraagprocedure

Om een huursubsidie aan te vragen, gebruikt u dit formulier.

U moet een formulier invullen per vestigingsplaats in functie waarvan het gebouw wordt gehuurd. Bij meerdere vestigingsplaatsen verdeelt u de kostprijs en de oppervlakte over de verschillende formulieren door middel van een verdeelsleutel.   

Bij het formulier voegt u:

 • een ontwerp van huurovereenkomst waardoor de inrichtende macht het gebouw kan huren. Die overeenkomst bevat minstens de aanvangshuur, het moment waarop en de duur van de periode waarin de inrichtende macht de infrastructuur ter beschikking heeft.
 • een korte beschrijving van de bestaande gebouwen
 • een situeringsplan van het te huren gebouw
 • een grondplan van het te huren gebouw (dit mag een schets zijn)
 • een verplichte motiveringsnota met betrekking tot rangschikkingscriteria
 • een motiveringsnota voor het verkrijgen van een hogere huurnorm
 • een motiveringsnota voor het verkrijgen van een afwijking van de fysische norm

Voor een aantal criteria moet u eventueel nog bijkomende documenten toevoegen:

 • met het oog op het behalen van punten voor criterium 5: een engagementsverklaring in verband met een structurele of occasionele samenwerking met derden
 • in het geval van een (ver)nieuwbouw: een verklaring, ondertekend door de inrichtende macht, dat de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt nageleefd op vlak van de werken, leveringen en diensten die gebeuren in functie van de realisatie van het gebouw

Door het aanvraagformulier te ondertekenen verbindt de inrichtende macht zich ertoe om:

 • de huursubsidie alleen te gebruiken voor het project en de onderwijsbestemming waarvoor ze is bedoeld;
 • elke wijziging, schorsing of beëindiging van de huurovereenkomst of van de voorwaarden voor de toegekende huursubsidie aan AGION te melden;
 • bij het ophouden van de onderwijsbestemming dat aan AGION te melden, zodat AGION de huursubsidie onmiddellijk kan beëindigen

Hoe en wanneer bezorgt u ons de documenten?

U bezorgt ons de documenten enkel digitaal ten laatste op 30 juni 2021 aan rf@agion.be

Als er documenten ontbreken, verklaart AGION de subsidieaanvraag automatisch onontvankelijk. Er kunnen na 30 juni 2021 geen ontbrekende documenten meer met terugwerkende kracht toegevoegd worden. Zorg ervoor dat uw aanvraagdossier dus bij indiening helemaal volledig is.

Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, bewaart u de documenten volgens de naamgeving zoals hieronder aangegeven. Alle bestanden worden aangeleverd in pdf-formaat. Van het aanvraagformulier bezorgt u ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Alleen de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.

Gelieve de naam van de instelling zo kort mogelijk te houden.

Naamgeving:

 • Aanvraag_Huur_NaamInstelling.pdf
 • Aanvraag_Huur_NaamInstelling.xls
 • NaamInstelling_Ontwerp_Huurovereenkomst.pdf
 • NaamInstelling_Beschrijving_Bestaande_Gebouwen.pdf
 • Naaminstelling_Situeringsplan.pdf
 • NaamInstelling_Grondplan.pdf
 • NaamInstelling_Motiveringsnota.pdf

Desgevallend bij te voegen:

 • NaamInstelling_Engagementsverklaring.pdf
 • NaamInstelling_Verklaring_Overheidsopdrachten.pdf
 • NaamInstelling_Motiveringsnota_Hogere_Huurnorm.pdf
 • Naaminstelling_Motiveringsnota_Fysische_Norm.pdf