U bent hier

selectie

Een selectiecommissie bestaande uit de leden van de raad van bestuur van AGION, selecteert de aanvragen en bepaalt de rangschikking van de aanvragen op basis van de volgende criteria.

Op alle criteria samen kan een aanvraag hoogstens maximaal 80 punten behalen. Om geselecteerd te worden moet het dossier een minimumscore behalen van 40 punten over alle criteria heen.

De criteria gelden als rangschikkingscriteria: er worden geen aanvragen geweigerd die op één of meerdere criteria nul punten zouden scoren.

 1. de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting (maximaal 10 punten);
  Dit kan u bijvoorbeeld aantonen door de staat van de huidige infrastructuur te beschrijven, of een dwingend karakter te motiveren.
   
 2. de kostenefficiëntie van het project (maximaal 5 punten);
  Dit kan u bijvoorbeeld aantonen door de verhouding van de kostprijs van de huur t.o.v. de te huren oppervlakte, kostenbesparende maatregelen of het aantonen van de kostenefficiëntie van de oplossing in het geval van een tijdelijke nood.
   
 3. de huurtermijn en de wijze waarop het project past in de langetermijnvisie van de inrichtende macht op de infrastructuur (maximaal 15 punten);
  Dit kan u aantonen bijvoorbeeld door een beschrijving van de plannen na de huurperiode, of een uiteenzetting dat het huurproject past in een ruimer plan.
   
 4. de duurzaamheid van het project, waarbij onder meer de toegankelijkheid, de energiecertificering, de ecologische componenten en de verhouding tot de beschikbare ruimte in overweging worden genomen (maximaal 10 punten);
   
 5. de brede inzetbaarheid en het multifunctionele karakter van de te huren infrastructuur (maximaal 15 punten);
  Voor dit criterium multifunctionaliteitvragen wij om een engagementsverklaring in verband met een structurele of occasionele samenwerking met derden toe te voegen. Bijvoorbeeld een intentieverklaring die wordt ondertekend door alle partijen. U kan bij de motivatie van het criterium ook het geplande aantal uren buitenschoolse bezetting per jaar van de te huren infrastructuur vermelden.
   
 6. de mate waarin de inrichtende macht een subsidieaanvraag bij AGION heeft ingediend in het kader van een langetermijnoplossing voor de infrastructuur op de vestigingsplaats, waarbij wordt gekeken naar de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Hiermee wordt dus verwezen naar de wachtlijst waarbij de datum van een ingediend dossier op de wachtlijst als criterium telt (maximaal 10 punten).
  Als een aanvraag voor een huurdossier een invulling is van een ingeschreven wachtlijstdossier voor dezelfde vestigingsplaats, dan zal bij de start van het huurdossier het bedrag van de netto-bouwkost van het huurdossier gedesindexeerd in mindering worden gebracht van de netto-bouwkost van (een deel van) dat wachtlijstdossier. De vermindering gebeurt voor het bedrag a rato van hetzelfde aantal m² als de oppervlakte van het huurdossier. Bij de start van de huur zal de inrichtende macht deze netto-bouwkost moeten melden aan AGION met het oog op deze vermindering.
   
 7. de mate waarin extra capaciteit op het grondgebied van de (fusie)gemeente in kwestie wordt gegenereerd waar de behoefte het grootst is en waar tegemoetgekomen wordt aan de schoolkeuze, als de aanvraag betrekking heeft op een project waarbij nieuwe capaciteitsuitbreiding gerealiseerd wordt (maximaal 15 punten).
  Voor het criterium capaciteit wordt  gekeken naar het creëren van extra capaciteit in het buitengewoon onderwijs of het secundair onderwijs, in de eerste plaats in de onderwijszones die eind 2020extra capaciteitsmiddelen kregen toegekend.

U moet dit sjabloon gebruiken voor de motivatie van de rangschikkingscriteria. Gelieve de motivatie per criterium kort te houden (maximaal 1 pagina per criterium, excl. het eventuele fotomateriaal).

Bij de beoordeling van de aanvraag kan AGION aanvullende informatie of verduidelijking vragen aan de inrichtende macht. Als die aanvullende informatie of verduidelijking niet tijdig wordt bezorgd, kan AGION de aanvraag verwerpen.