U bent hier

uitvoering van de werken en uitbetaling van de subsidie

Vooraf: AGION handelt de betaling van de subsidie af op perceelniveau. Alle voorwaarden en vereisten met betrekking tot de betaling van de subsidie geldt bijgevolg voor ieder perceel apart.

Na de start van de werken, ontvangt u een eerste factuur van de aannemer zodat de uitbetaling van de subsidie kan starten. AGION betaalt de subsidie uit op basis van de ingediende facturen.

Zowel bij een eerste betaling als bij een vervolgbetaling controleert AGION de betalingsdocumenten op hun juistheid door de vorderingsstaat te vergelijken met de factuur en met de naam van de aannemer uit de gunningsfase.

1. Uitbetaling van de subsidie

Op vraag van de inrichtende macht of het schoolbestuur zal AGION de betalingen uitvoeren.

Het uiteindelijk subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de ingediende facturen. Het maximumbedrag aan facturen dat kan worden gesubsidieerd is het subsidiabele bedrag van de offerte verhoogd met 2 %.

Bij de eerste aanvraag tot uitbetaling moet je volgende documenten (in één exemplaar) bezorgen:

 • een kopie van het aanvangsbevel
 • een ondertekende verklaring van de inrichtende macht of het schoolbestuur waarin een rekeningnummer en de naam van de titularis staan vermeld waarop de uitbetalingen kunnen gebeuren. Een sjabloon daarvan kunt u hier  terugvinden.
 • afschrift van de facturen
  Als u geen btw aan de aannemer betaalt omdat er verlegging van btw-heffing is, vragen wij u om bij iedere factuur die u voor subsidiëring indient een verklaring toe te voegen. Deze verklaring (ondertekend door iemand die daartoe is gemachtigd) geeft aan welk btw-bedrag op de betrokken factuur aan de btw-administratie wordt betaald.
 • vorderingsstaat
  De nageziene vorderingsstaat (maandelijks én cumulatief) en de ermee verband houdende staat van de contractuele herzieningen.

Bij de vervolgbetalingen moet u volgende documenten (in één exemplaar) bezorgen:

 • afschrift van de facturen
  Als u geen btw aan de aannemer betaalt omdat er verlegging van btw-heffing is, vragen wij u om bij iedere factuur die u voor subsidiëring indient een verklaring toe te voegen. Deze verklaring (ondertekend door iemand die daartoe is gemachtigd) geeft aan welk bedrag aan btw er op de betrokken factuur aan de btw-administratie wordt betaald.
 • vorderingsstaat
  De nageziene vorderingsstaat (maandelijks én cumulatief) en de ermee verband houdende staat van de contractuele herzieningen.

Bezorg ons uw betalingsdossier met de bijhorende bewijsstukken via rf@agion.be. Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, slaat u de documenten op volgens de naamgeving zoals aangegeven in dit document.

Ga naar voltooiing van de werken en eindafrekening

2. Kredietovereenkomst

Voor het niet door subsidie gedekte deel van de subsidiabele kostprijs, kan de inrichtende macht van het vrij gesubsidieerd onderwijs een lening aangaan. Als AGION zijn goedkeuring heeft verleend over het bedrag en de duur van de lening, dan mag de inrichtende macht of het schoolbestuur een kredietovereenkomst met waarborg van de Vlaamse Gemeenschap sluiten met een erkende financiële instelling.

Als u een beroep wilt doen op de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap betaalt u hiervoor aan AGION een waarborgbijdrage. Drie exemplaren van de kredietovereenkomst bezorgt u voor medeondertekening aan AGION. Het bedrag van de lening kan nog worden aangepast na de definitieve eindafrekening.

De bank kan u het krediet pas ter beschikking stellen nadat AGION hiervoor toestemming heeft verleend. AGION zal u en de bank hiervoor een opnemingscertificaat bezorgen.  Bovendien moet u bij het aanvragen van de lening een lijst  bezorgen met alle nog lopende kredietovereenkomsten afgesloten door de vzw, met het op dit moment uitstaand kapitaal, onder waarborg van de Vlaamse gemeenschap.