indiening van het prefinancieringsdossier

 • De inrichtende macht brengt AGION op de hoogte van de toewijzing van de werken en, later, van de oplevering van de werken.
   
 • Na het doorlopen van de wachttijd brengt AGION de inrichtende macht op de hoogte.
   
 • Van zodra de eindafrekening van de werken beschikbaar is dient de inrichtende macht het dossier in, bestaande uit: 
  • het standaardformulier, ingevuld op basis van de kostprijs van het gunningsdossier (gekozen offerte excl. btw). U bezorgt ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Louter de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.
  • het gunningsdossier
  • de definitieve eindafrekening met alle facturen en vorderingsstaten. Eventuele meerwerken kunnen ook worden ingediend.
    
 • AGION kent de subsidie pas toe na het doorlopen van de wachttijd en betaalt de subsidie uit op basis van de effectieve kostprijs van de uitgevoerde werken.

Hoe bezorg u ons de documenten?

Bezorg alle stukken digitaal via rf@agion.be.

Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, slaat u de documenten op volgens de naamgeving zoals aangegeven op de bewuste webpagina.

Kredietovereenkomst (vrij gesubsidieerd onderwijs)

Voor het niet door subsidie gedekte deel van de subsidiabele kostprijs, kan de inrichtende macht van het vrij gesubsidieerd onderwijs een lening aangaan. Als AGION zijn goedkeuring heeft verleend over het bedrag en de duur van de lening, dan mag de inrichtende macht of het schoolbestuur een kredietovereenkomst met waarborg van de Vlaamse Gemeenschap sluiten met een erkende financiële instelling.

Als u een beroep wil doen op de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap betaalt u hiervoor aan AGION een waarborgbijdrage. Drie exemplaren van de kredietovereenkomst bezorgt u voor medeondertekening aan AGION. Het bedrag van de lening kan nog worden aangepast na de definitieve eindafrekening.

De bank kan u het krediet pas ter beschikking stellen. nadat AGION hiervoor toestemming heeft verleend. AGION zal u en de bank hiervoor een opnemingscertificaat bezorgen.  Bovendien moet u bij het aanvragen van de lening een lijst  bezorgen met alle nog lopende kredietovereenkomsten afgesloten door de vzw, met het op dit moment uitstaand kapitaal, onder waarborg van de Vlaamse gemeenschap.

Let op: deze kredietovereenkomst is pas mogelijk nadat de raad van bestuur van AGION aan het prefinancieringsdossier een principeakkoord heeft toegekend, na het doorlopen van de wachttijd.