gunningsdossier na principeakkoord

U ontving van AGION een notificatiebrief met de goedkeuring van uw aanbestedingsdossier en startte daarna de gunningsprocedure op. Voordat u de werken toewijst, moet u AGION het gunningsdossier bezorgen.

Als u nog andere percelen indient, moet u steeds onze ontvangstmelding van het gunningsdossier afwachten om de werken toe te wijzen aan de aannemer.

Een gunningsdossier bestaat per perceel uit:

 • de offerte van de gekozen aannemer;
 • de ondertekende beraadslaging van de inrichtende macht met
  • de naam van het perceel,
  • de datum van de opening van de offertes (niet van toepassing bij een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking),
  • de naam en het ondernemingsnummer van de gekozen aannemer en
  • het toewijzingsbedrag;
 • de definitieve meetstaat met de berekening van het toewijzingsbedrag: als het inschrijvingsbedrag van deze offerte verschilt van het toewijzingsbedrag van de beraadslaging is dit de herberekening van het inschrijvingsbedrag na de verrekening van leemtes, opmerkingen, ontbrekende prijzen en kortingen.
 • in het geval van nieuwbouw of in het geval van verbouwingswerken van meer dan 125.000 euro per vestigingsplaats (excl. btw): de definitieve meetstaat op basis van het toewijzingsbedrag. Geef per bestekpost of per aandeel van de bestekpost  aan tot welk pakket van het bouwprogramma de bestekpost behoort. We raden u aan om hiervoor dit sjabloon te gebruiken.
 • voor nieuwbouw of verbouwingen waarvoor EPB-eisen gelden: de EPB-voorberekening;
 • enkel in het geval van systeembouw: de omgevingsvergunning.

Hoe bezorgt u ons de documenten?

Bezorg ons uw gunningsdossier met de bijhorende bewijsstukken in aparte documenten via rf@agion.be.

Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, slaat u de documenten op volgens de naamgeving zoals aangegeven in dit document.

Na ontvangst van het gunningsdossier zorgt AGION voor een herberekening van het subsidiebedrag op basis van de gekozen offerte. AGION meldt deze beslissingen digitaal) aan de inrichtende macht of schoolbestuur.Desgewenst kan de toewijzing van de opdracht reeds plaatsvinden na de indiening bij AGION en nadat u de ontvangstmelding hebt ontvangen, maar vóór de melding van de herberekening van de subsidie door AGION. Het effectieve subsidiebedrag zal worden meegedeeld in de gunningsbrief die u na de herberekening van de subsidie zal ontvangen.

Als u de toewijzing van de opdracht nog zou wijzigen, bezorgt u aan AGION het aangepaste gunningsdossier. Voordat u de werken toewijst, moet u AGION het aangepaste gunningsdossier bezorgen. 

Mocht u zich vergist hebben in het doorgeven van het aantal m² wat tot een overschrijding van de fysische norm heeft geleid, dan kan AGION dit nog corrigeren. U moet de vergissing wel motiveren binnen de drie maanden na goedkeuring van het gunningsdossier van het eerste ingediende perceel.

Ga naar uitvoering van de werken en uitbetaling van de subsidie