U bent hier

Indiening van het aankoopdossier

 • de inrichtende macht brengt AGION op de hoogte van de datum van oplevering en de datum van ingebruikname
 • de inrichtende macht dient een aankoopdossier in, bestaande uit: 
  • het standaardformulier, ingevuld op basis van de eindafrekening van de opdracht (dit is inclusief btw, herziening, verrekeningen,…)
  • beschrijving van de bestaande gebouwen
  • bouwjaar
  • totale bruto-oppervlakte
 • kadastrale gegevens
  • uittreksel uit de kadastrale legger
  • kadastraal plan
 • in het geval de contractant ook instond voor de financiering: de verkoopscompromis of akte van overdracht van het opstalrecht, met vermelding van de definitieve kostprijs
 • een EPB-voorberekening volgens de geldende energieprestatienormen, of de startverklaring of het EPB-attest indien reeds beschikbaar
 • een kopie van de gekozen offerte
 • de grondplannen en snedes van de bestaande en nieuwe toestand: de plannen dient u in op een gangbare schaal en met maten (architectuur, geen technieken)
 • de definitieve meetstaat op basis van het toewijzingsbedrag. Geef per bestekpost of per aandeel van de bestekpost aan tot welk pakket van het bouwprogramma (volgens de categorieën in het aanvraagformulier) de bestekpost behoort. Als het inschrijvingsbedrag van de offerte verschilt van het toewijzingsbedrag is dit inclusief de herberekening van het inschrijvingsbedrag na de verrekening van leemtes, opmerkingen, ontbrekende prijzen en kortingen.
 • de beraadslaging van de inrichtende macht
 • de definitieve eindafrekening

Hoe bezorgt u ons de documenten?

Bezorg ons uw aankoopdossier met de bijhorende bewijsstukken via rf@agion.be.

Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, slaat u de documenten op volgens de naamgeving zoals aangegeven in dit document

Kredietovereenkomst (vrij gesubsidieerd onderwijs)

Voor het niet door subsidie gedekte deel van de subsidiabele kostprijs, kan de inrichtende macht van het vrij gesubsidieerd onderwijs een lening aangaan. Als AGION zijn goedkeuring heeft verleend over het bedrag en de duur van de lening, dan mag de inrichtende macht of het schoolbestuur een kredietovereenkomst met waarborg van de Vlaamse Gemeenschap sluiten met een erkende financiële instelling.

Als u een beroep wil doen op de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap betaalt u hiervoor aan AGION een waarborgbijdrage. Drie exemplaren van de kredietovereenkomst bezorgt u voor medeondertekening aan AGION. Het bedrag van de lening kan nog worden aangepast na de definitieve eindafrekening.

De bank kan u het krediet pas ter beschikking stellen nadat AGION hiervoor de toestemming heeft verleend. AGION zal u en de bank hiervoor een opnemingscertificaat bezorgen. Bovendien moet u bij het aanvragen van de lening een lijst  bezorgen met alle nog lopende kredietovereenkomsten afgesloten door de vzw, met het op dit moment uitstaand kapitaal, onder waarborg van de Vlaamse gemeenschap.