wetgeving

De wetgeving rond asbest in de context van arbeidsbescherming is opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk.

Boek VI.- Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia - Titel 3.- Asbest van de Codex bepaalt hoe er wordt omgegaan met het aanwezige asbesthoudende materiaal.

Meer info vindt u terug op de website van de FOD WASO.

Daarnaast is er het KB van 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest). Deze reglementering verbiedt de verkoop en het gebruik van asbesthoudende materialen en regelt de etikettering ervan.

Een school is in de eerste plaats betrokken als werkgever (van leerkrachten en eventueel van technisch personeel en aannemers). Deze wetgeving handelt niet expliciet over de leerlingen van een school, maar de school draagt uiteraard ook een belangrijke verantwoordelijkheid t.o.v. hun welzijn en veiligheid.