Vlaanderen

In Vlaanderen is sinds 1 maart 2010 de ‘Gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid’ van kracht, ter vervanging van eerdere wetgeving en bestaande provinciale en/of gemeentelijke verordeningen.

De ‘Gewestelijke stedenbouwkundige verordening’ is van toepassing op alle vergunning- en meldingsplichtige werken aan gebouwen die publiek toegankelijk zijn, of publieke delen van die gebouwen. Schoolgebouwen vallen hieronder. De verordening definieert het toepassingsgebied, de normbepalingen en de wijzigings-, overgangs- en slotbepalingen. De toegankelijkheidsnormen zijn vervat in de voorwaarden voor de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning.