algemene richtlijnen

1. Drempelbedragen voor opdrachten van werken op basis van de artikelen 11 en 90 van het KB van 18/04/2017 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

De drempelbedragen wijzigen tweejaarlijks en kan u hier vinden.

De Europese drempelbedragen (artikel 11 van het KB plaatsing van 18 april 2017) worden tweejaarlijks aangepast. Voor opdrachten gepubliceerd in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 gelden de volgende drempels, exclusief btw:

  • opdrachten van werken: 5.350.000 euro
  • opdrachten van leveringen: 214.000 euro
  • opdrachten van diensten: 214.000 euro

De drempelbedragen voor de periode 2022-2023 zijn reeds bekendgemaakt. Dit wordt 5.382.000 euro (excl.btw) voor opdrachten van werken en 215.000 euro (excl.btw) voor opdrachten van leveringen en diensten.

De drempelbedragen voor de periode 2018-2019 waren 5.548.000 euro voor opdrachten van werken en 221.000 euro voor opdrachten van leveringen en diensten

2. Brandweer en stedenbouw

Gelieve er rekening mee te houden dat u ten laatste bij het indienen van de eerste factuur moet voldoen aan het advies van de brandweer en aan de stedenbouwkundige voorschriften.

3. btw

Het is aanbevolen om op het offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat het totale offertebedrag exclusief btw te vermelden.

De reden hiervoor is dat btw-tarieven aan wijzigingen onderhevig zijn. Bovendien gebeurt de vergelijking van de offerteprijzen steeds op de bedragen exclusief btw.

4. Criteria bij een openbare procedure

Bij een openbare procedure kan gewerkt worden met meerdere gunningscriteria.

Binnen een criterium worden deze punten gegeven:

  • ofwel volgens een rekenkundige formule (bvb voor de prijs); in dit geval is de motivering van de behaalde score de toepassing van de formule;
  • ofwel op basis van een min of meer omstandige uitleg van de inschrijver op dit criterium; in dit geval moet het bestuur de puntenverdeling formeel motiveren volgens een in het bestek vooraf bepaalde werkwijze.

AGION raadt aan om de weging van deze criteria op te nemen in het bestek.

5. Gestanddoeningstermijn

Met het oog op de termijn die AGION nodig heeft voor het administratief nazicht (ongeveer twee maanden), wordt aangeraden de gestanddoeningstermijn in het bestek te verlengen tot 180 kalenderdagen.

6. Handelswaarde

Het opvragen van eenheidsprijzen op basis van handelswaarden of aanpassingswaarden wordt niet toegestaan.

7. Merknamen

Volgens artikel 53 van de wet van 16 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is het verboden eventuele merknamen, octrooien of types, of een bepaalde oorsprong of productie aan te duiden die zo precies zijn, dat een bepaald product of een bepaalde firma wordt begunstigd.

De aanduiding van een merknaam, vergezeld met de aanduiding “of daarmee overeenstemmend” is evenwel toegestaan wanneer het niet mogelijk is een beschrijving van het voorwerp van de opdracht te geven.

8. Prijsbepaling

De opdracht volgens prijslijst of per stuk wordt niet aanvaard. Waar enigszins mogelijk moeten forfaitaire hoeveelheden voorzien worden. De samenvattende opmetingsstaat dient te vermelden of de voor iedere post aangegeven hoeveelheid een forfaitaire of een vermoedelijke hoeveelheid is. Enkel posten die deel uitmaken van funderingswerken, gewapend beton e.d. aanvaardt AGION in vermoedelijke hoeveelheden. Indien andere posten in vermoedelijke hoeveelheden behouden blijven zullen hoogstens de voorziene hoeveelheden worden gesubsidieerd.

9. Publicatie

De aanbestedingen en offerteaanvragen moeten worden bekendgemaakt via de portaalsite "e-Notification" van de federale overheid (het vroegere Bulletin der Aanbestedingen).

De minimale publicatietermijn voor openbare procedures bedraagt 35 dagen. Dit is een netto-termijn, waarbij de dag van verzending van de publicatie en de uiterste dag van indiening van de offertes niet zijn inbegrepen. Voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking bedraagt de termijn 22 dagen.

De verkorte ontvangsttermijn van 15 dagen voor offertes moet de uitzondering blijven. De verantwoording voor het herleiden van deze termijn moet normaal gezien teruggevonden worden in het dossier van de opdracht. Een korte termijn voor het indienen van offertes beïnvloedt niet alleen de mededinging negatief maar ook de kwaliteit en de prijs van de offertes.  Hou hiermee rekening bij de keuze van ontvangsttermijn.

Dit betekent dat deze opdracht ook het voorwerp moet uitmaken van een aankondiging van opdracht gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij moet ook gepubliceerd worden via e-Notification overeenkomstig hetzelfde model van aankondiging.

De publicatie via e-Notification mag niet plaatsvinden vóór de datum van de verzending van de aankondiging naar het Bureau voor officiële publicaties van de Europese Gemeenschappen en moet deze datum vermelden. Ze mag geen andere inlichtingen bevatten dan deze die

10. Toegankelijkheid

Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 “tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid” is van toepassing voor stedenbouwkundige vergunningen die worden aangevraagd door schoolbesturen.

11. Varianten

Vrije varianten uitgaande van de inschrijvers horen niet thuis bij de open aanbestedingen.

Indien er gebruik wordt gemaakt van varianten dan moet klaar en duidelijk vermeld worden of het om toegestane (= toegestane) of opgelegde (= vereiste) varianten gaat.

De opdracht moet worden gegund aan de inschrijver die, op grond van één enkele rangschikking van basisoffertes en varianten, de laagste regelmatige offerte heeft ingediend, ongeacht of het een basisofferte dan wel een variante aanbieding betreft. Iedere keuzemogelijkheid vervalt.

Het is aangewezen om opgelegde varianten te vermelden na het totaal van de samenvattende meetstaat om dubbeltelling te vermijden.