afbraak

Voorzorgen - veiligheidsvoorschriften

  • Het uitvoeren van alle afbraak en stutwerken gebeurt onder volledige verantwoordelijkheid van de aannemer en voldoet aan de geldende reglementen van de Codex over het welzijn op het werk en alle andere geldende regelgeving. De aannemer voert de afbraakwerken met de grootste voorzichtigheid uit, op zijn kosten, risico en gevaar. Alle schade door de afbraakwerken veroorzaakt aan omliggende gebouwen of de openbare weg, moet door zijn toedoen hersteld of vergoed zijn vooraleer tot de voorlopige oplevering wordt overgegaan.
  • Gedurende de uitvoering treft hij alle voorzorgsmaatregelen om geen enkele boven- en ondergrondse nutsleiding ( elektriciteit, gas, water, telefoon, TV-distributie, e.a.) te beschadigen door neervallende brokstukken, het opstellen van werktuigen, stellingen of welke handeling ook. De aannemer draagt de kosten voor werken, leveringen, testmetingen, uitgevoerd door de betrokken distributiemaatschappijen, indien deze nodig worden bevonden.
  • Er wordt rekening gehouden met de eventueel noodzakelijke opvang en afvoer van overtollig oppervlakte water. De aannemer kan onder geen beding overmacht inroepen ten gevolge van eigen nalatigheden.
  • Bij de afbraakwerken moet de aannemer alle nodige stut- en schoringswerken uitvoeren om de integriteit van de aanpalende constructies en zijn eigen werken te verzekeren. De aannemer brengt zonder meerprijs alle tijdelijke versterkingen en/of verbeteringen aan die hem door de architect of controleorganen zouden opgelegd worden. De wijze van stut- en schoringswerken wordt op technisch verantwoorde wijze geconcipieerd en moet de bouwheer, goedkeuren alvorens tot de afbraakwerken over te gaan.

Afbraakmaterialen- afvoer van puin

Slopen is al lang niet meer te beschrijven in termen van neerhalen, oprapen en afvoeren. Sinds juni 2018 is het opstellen van een sloopopvolgingsplan verplicht bij de afbraak van bepaalde types gebouwen en infrastructuurwerken.

Een sloopopvolgingsplan is vereist bij:

  • sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken bij gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is en waarvan het totale bouwvolume groter is dan 1000 m` voor alle niet-residentiële gebouwen waarop de vergunning betrekking heeft, of groter dan 5000 m` voor alle in hoofdzaak residentiële gebouwen, met uitzondering van eengezinswoningen, waarop de vergunning betrekking heeft;
  • sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van infrastructuurwerken waarvoor een omgevings- vergunning vereist is; en onderhoudswerken aan infrastructuur waarvoor een omgevingsvergunning vereist is en waarvan het volume groter is dan 250 m`.

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld in opdracht van de aanvrager van de omgevingsvergunning.

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunningaanvraag wordt ingediend vanaf 1/07/2022 worden de verplichtingen uitgebreid. De nieuwe versie van art. 4.3.3. van het Vlarema stelt dat voor werken waar de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht is, ook de conformverklaring ervan en vervolgens ook de tracering van het sloopafval verplicht worden.

De opdrachtgever, sloper of wegenbouwer moet vanaf dan voor bovenvermelde werken de volledige traceerbaarheidsprocedure volgen. Als erkende sloopbeheerorganisatie attesteert Tracimat vzw het volledig proces van de selectieve sloop en biedt zij ondersteuning aan alle actoren in het sloopproces.

Meer weten?