U bent hier

welke werken aan schoolgebouwen subsidieert AGION?

Nieuwbouw

Alle werken met de bedoeling om nieuwe gebouwen op te richten, de uitbreiding van de bestaande gebouwen of werken aan de buiteninfrastructuur, exclusief de uitbreidingswerken zoals bepaald bij “verbouwingswerken”. Hieronder wordt ook verstaan: werken aan een lokaal om dat lokaal een onderwijsbestemming te geven ( bijvoorbeeld een ongebruikte zolder die wordt omgevormd tot een klaslokaal) en ook de uitbreiding door aankoop of door verwerving via een zakelijk recht.

 

Verbouwingswerken

Alle werken die uitgevoerd worden aan bestaande gebouwen of buiteninfrastructuren met inbegrip van kleine uitbreidingswerken met een maximale bruto-oppervlakte van 30 m².
 

Aankoop

De verwerving van een gebouw dat in aanmerking komt voor een bestemming in het onderwijs, voor een internaat of voor een centrum voor leerlingenbegeleiding. 

 

Buitenaanleg

De aanleg van een open of overdekte speelplaats, fietsenberging, parkeer- en manoevreerruimte, toegangspaden, omheiningen, groen en hellingen komen in aanmerking voor subsidiëring.

Meer weten?

 

Eerste uitrusting

Eerste uitrusting is uitrusting die aangebracht wordt bij nieuwbouw of verbouwingswerken, die onontbeerlijk is voor het gebruik van de infrastructuur en die onroerend is uit haar aard of door bestemming.

Meer weten?

 

Nutsvoorzieningen

AGION subsidieert de aansluitingskosten voor nutsvoorzieningen (zoals gas, water,elektriciteit) indien zij het gevolg zijn van subsidiabele werken of aankoop en in hetzelfde subsidiedossier worden aangevraagd.

In het geval het beroep op mededinging onmogelijk is door een monopoliepositie van de nutsmaatschappij, wordt de subsidie betaald op basis van de factuur van de nutsmaatschappij. De toewijzing kan plaatsvinden na de indiening bij AGION, maar vóór de melding van de beslissing van AGION. 

Indien meerdere bedrijven deze voorzieningen kunnen leveren, moet de gunning van de aansluiting gebeuren conform de wetgeving overheidsopdrachten. De toewijzing kan plaatsvinden na de indiening bij AGION, maar vóór de melding van de beslissing van AGION.
 

Andere subsidiabele bestekposten

 • Alle beplantingen (inclusief bomen) en het eerste onderhoud/maaibeurt in functie van deze aanplantingen
 • Opleiding personeel (bijvoorbeeld voor verwarmingsinstallatie)
 • Proeven, testen, onderhoud en garantie (tot één jaar na de uitvoering)
 • Documentatie, identificatie, uitvoeringstesten
 • Veiligheidscoördinatie (bijvoorbeeld voorleggen van documenten) als stelpost
 • Speciale toepassingen en signalisatie
 • Fasering van de werken
 • Ondervangingswerken (o.a. stutwerken, onderschoeiingsmetselwerk)
 • Regenwaterpomp, aanzuigfilter, leidingen
 • Vergroeningsprojecten (o.a. aanleg poel, aanleg schooltuin,…)
 • Werfinrichting (o.a. huur gebruik openbaar domein (bijvoorbeeld parkeerplaatsen op straat)
 • Afsluiten aansprakelijkheidsverzekeringen ABR-polis 

Wat subsidieert AGION niet?

 • Jaarlijks onderhoud beplanting
 • Regie-uren
 • Werkuren of uurlonen, voor onvoorziene werken
 • Huur sanitaire en klascontainers (tenzij via huursubsidies)
 • Onvoorziene werken
 • Extra kosten ten gevolge moeilijkheidsgraad van de werken
 • Studiekosten (ingenieur, veiligheidscoördinator, archeologisch onderzoek,…)
 • Louter vervangen onderdelen verwarmingsinstallatie (bvb. ketelblokken,…)
 • Tijdelijke verplaatsing van materiaal (bvb. het tijdelijk verplaatsen van installaties of machine
 • Onderhoudswerken zoals gevelreiniging, schilderwerken,… Tenzij deze het gevolg zijn van werken die AGION subsidieert in hetzelfde subsidiedossier.
 • Infrastructuur zonder onderwijsbestemming (niet-onderwijslokalen, conciërgewoning,…)

Dossiers waarvan de kostprijs minder dan 8 500 euro bedraagt (exclusief btw en algemene onkosten) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dergelijke werken worden aanzien als onderhoudswerken en subsidieert AGION niet.