wat zijn de voorwaarden?

 • Enkel inrichtende machten met een uiterst dringende capaciteitsnood kunnen subsidies aanvragen voor de plaatsing en de huur van tijdelijke modulaire units. Het stelt de inrichtende machten in staat om infrastructuur te voorzien op zeer korte termijn in uiterst dringende capaciteitsomstandigheden.
 • Voor de huursubsidie, geldt hetzelfde subsidiepercentage als in de reguliere subsidiëring:
  • 70% van de huur voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon)
  • 60% van de huur voor de andere onderwijsniveaus, centra voor leerlingenbegeleiding en onderwijsinternaten
 • De maximumtermijn van de subsidie bedraagt 3 jaar vanaf de aanvang van de huurovereenkomst. Op basis van een gemotiveerde vraag van de inrichtende macht en voor het verstrijken van de 3 jaar, kan AGION een eenmalige verlenging toestaan voor een termijn van nog eens maximaal 3 jaar.
 • De huursubsidie kan alleen worden toegekend voor projecten die beantwoorden aan de fysische normen. Eventueel kan bij het indienen van de huursubsidie-aanvraag een motivatienota voor een afwijking van de fysische norm worden toegevoegd. Het ontbreken van de gevraagde motivatienota in het aanvraagdossier heeft tot gevolg dat er geen afwijking van de fysische norm mogelijk is, tenzij voor eigen rekening.
 • De huursubsidie kan alleen betrekking hebben op de vergoeding van de huur. De huursubsidie kan niet van toepassing zijn op projecten die geselecteerd zijn in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, Scholen van Morgen of het projectspecifieke DBFM-programma.
 • De huursubsidie voor modulaire units kan met betrekking tot de betrokken modulaire units, niet gecumuleerd worden met subsidies voor schoolinfrastructuur voor of tijdens de periode van het huren.
 • Naar analogie met de reguliere bouwdossiers zal de huursubsidie geplafonneerd worden. Hiervoor zijn dezelfde bepalingen van kracht die gelden in de overige huursubsidies. De raad van bestuur van AGION kan van de maximale subsidiabele huurnorm, gemotiveerd afwijken in geval van uitzonderlijke omstandigheden zoals, bijzondere karakteristieken of de ligging van het schoolgebouw. Desgevallend bezorgt de inrichtende macht bij de indiening van de subsidieaanvraag een motiveringsnota voor het verkrijgen van een hogere huurnorm. Het ontbreken van de gevraagde motivatienota in het aanvraagdossier heeft tot gevolg dat er geen afwijking van de maximale subsidiabele norm mogelijk is.
 • De huursubsidie wordt jaarlijks geïndexeerd. De jaarlijkse indexatie mag er echter niet toe leiden dat de huursubsidie in een bepaald jaar meer bedraagt dan als de initiële huursubsidie jaarlijks geïndexeerd zou worden aan de consumptieprijsindex.
 • De maximale subsidiabele huurnorm gaat over de aanvangshuur die voor de berekening van de huursubsidie wordt gehanteerd. Hierdoor is het dan ook mogelijk dat de aanvangshuur de maximale subsidiabele huurnorm mag overschrijden, alleen zal deze overschrijding niet worden gesubsidieerd door AGION en moet het schoolbestuur die voor eigen rekening nemen.
 • De inrichtende macht is verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving overheidsopdrachten. We stellen vrijblijvend modeldocumenten ter beschikking voor de plaatsing en gunning van overheidsopdrachten conform de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.