Extra capaciteit voor opvang van kinderen op de vlucht uit Oekraïne

Schoolbesturen die voor de opvang van kinderen en jongeren uit Oekraïne de capaciteit van een school of vestigingsplaats tijdelijk willen uitbreiden, kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de huur van bestaande gebouwen en tijdelijke modulaire units. De realisatie van tijdelijke schoolinfrastructuur wordt volledig gesubsidieerd.

Voor wie?

De tijdelijke onderwijsinfrastructuur is bedoeld voor de opvang van instromende minderjarigen in het onderwijssysteem.

Waarvoor?

U kunt een aanvraag indienen voor de realisatie van tijdelijke schoolinfrastructuur. Het kan gaan om :

 • de huur van een bestaand gebouw dat de afgelopen 3 jaar nog niet werd ingezet voor het basis- en secundair onderwijs.  Als terugvorderingen van toepassing zijn, moeten alle terugbetalingen gebeurd zijn.
 • de huur, plaatsing en andere kosten van tijdelijke modulaire units

De subsidieaanvraag kan worden ingediend voor bestaande, nieuwe of tijdelijke vestigingsplaatsen.

De termijn van de huurovereenkomst bedraagt minimaal 3 maanden en maximaal 2 jaar. Een verlenging van de huurovereenkomst is in functie van de nood mogelijk voor een extra termijn van maximaal 2 jaar.

Hoeveel subsidie?

Alle kosten die gepaard gaan met de realisatie van de tijdelijke schoolinfrastructuur voor noodopvang, worden volledig vergoed.

Volgende maximumbedragen zijn voorzien:

 • voor de huur van een bestaand gebouw geldt een maximale aanvangshuur van 118 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte per jaar
 • voor de huur van de tijdelijke modulaire unit geldt een maximale aanvangshuur van 370 euro per vierkante meter bruto- oppervlakte per jaar.
 • voor de inrichting van een bestaand gebouw en van de tijdelijke modulaire units geldt een maximale eenmalige subsidie van 44 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte
 • voor de eenmalige kosten voor nutsvoorzieningen, fundering en beperkte omgevingsaanleg van de tijdelijke modulaire units, geldt een maximale eenmalige subsidie  van 160 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte van de onderwijshuisvesting.

AGION kan van de bovenvermelde bedragen gemotiveerd afwijken in geval van uitzonderlijke en concrete omstandigheden die te maken hebben met het te realiseren project. U onderbouwt dit correct, concreet en zo objectief mogelijk bij het indienen van de aanvraag.

De subsidie kan alleen worden toegekend aan inrichtende machten voor projecten die beantwoorden aan de fysische normen, vermeld in artikel 7 tot en met 30, van het zogenaamde normenbesluit.

Hoe aanvragen?

Om een huursubsidie aan te vragen, gebruikt u een van onderstaande formulieren.

U mailt het aanvraagformulier naar oekraine@agion.be

Is een afwijking van de hoger vermelde maximumbedragen van toepassing dan dient u ook een nota in met een correcte, concrete en zo objectief mogelijke motivering.

De raad van bestuur van AGION beoordeelt de aanvragen. Als hierom gevraagd wordt bezorgen de inrichtende machten aanvullende documenten, informatie of verduidelijkingen. Als die aanvullende documenten, informatie of verduidelijking niet tijdig wordt verschaft, kan AGION de aanvraag verwerpen.

Lees meer over andere onderwijsmaatregelen n.a.v Oekrainecrisis.

Maak gebruik van ons raamcontract

Voor de levering, de plaatsing en de afbraak van modulaire units kan u vrijblijvend gebruik maken van een raamcontract.

De raamovereenkomst legt de basisvoorwaarden vast voor alle bestellingen binnen dit contract.

De modulaire units in het raamcontract staan voor kwaliteitsvolle tijdelijke schoolinfrastructuur met aandacht voor veiligheid, comfort, duurzaamheid, energiezuinigheid en toegankelijkheid. Meer info over de technische vereisten van de units

De raamovereenkomst is opgedeeld in drie percelen

Het raamcontract loopt initieel tot 7 februari 2023. Afhankelijk van de noden is er tweemaal een verlenging van telkens een periode van 3 maanden mogelijk.

De deelnemers aan de raamovereenkomst zijn in cascade geplaatst overeenkomstig hun positie in de eindrangschikking bij de gunning.
U plaatst elke bestelling dus voor elk perceel steeds bij de eerst gerangschikte. Wanneer deze aangeeft niet meer te kunnen voldoen aan uw vraag, kan u de tweede deelnemer aanspreken en in voorkomend geval de derde of vierde.

De initiële huurtermijn voor de modulaire units loopt minstens 6 maanden en maximum 24 maanden. Schat vooraf de benodigde huurtermijn zo realistisch mogelijk in.
Een huurperiode van minder dan 12 maanden is enkel aangeraden als er zeker geen verlenging nodig is. Huurperioden van 18 maanden en meer zijn binnen het raamcontract economisch het meest interessant.

Voor bijbestellingen op deze raamovereenkomst hoeft u geen gebruik maken van de cascade.
U kan dan rechtstreeks bij de reeds gecontacteerde deelnemer terecht.

U kan de looptijd van de initiële bestelling steeds verlengen met een periode van minimum 3 maanden tot in totaal maximum 24 maanden. Bij elke verlening blijven de contractuele voorwaarden ongewijzigd.

Hoe een bestelling plaatsen

U kan een bestelling plaatsen door het aanvraagformulier, specifiek voor de betrokken deelnemer, in te vullen, aan de eerst gerangschikte deelnemer te bezorgen en deze uit te nodigen voor een plaatsbezoek om de offertevraag te toe te lichten. De toelichting in het aanvraagformulier verduidelijkt de werkwijze van het formulier.

Meer info

Termijnen
 • Binnen een termijn van twee werkdagen na ontvangst van offerteaanvraag laat de deelnemer u weten of hij de offerteaanvraag aanvaardt/weigert en al dan niet beschikbaar is om op plaatsbezoek te komen op de voorgestelde data.
  • De deelnemer weigert de offerteaanvraag en het plaatsbezoek met een geldige reden.
   • U biedt een aangepast aanvraagformulier en de uitnodiging tot plaatsbezoek opnieuw aan bij de volgende deelnemer in de rangschikking.
  • De deelnemer plant een plaatsbezoek in.
    
 • Binnen een termijn van 10 kalenderdagen na het plaatsbezoek
  • De deelnemer weigert de offerteaanvraag met een geldige reden.
   • U biedt een aangepast aanvraagformulier en de uitnodiging tot plaatsbezoek opnieuw aan bij de volgende deelnemer in de rangschikking.
  • Ontvangt u een bestelofferte van de aangeschreven deelnemer.
   • De deelnemer is 14 kalenderdagen gebonden door zijn bestelofferte.
   • U maakt binnen de 14 kalenderdagen een bestelbon op en plaatst effectief de bestelling.

Maximum 84 kalenderdagen na de effectieve bestelling levert en plaatst de aangestelde aannemer de modulaire unit(s).

Documenten

Vragen

Voor meer info of vragen kan u contact opnemen via oekraine@agion.be

oekraine.jpg