hoe kan u een aanvraag indienen?

Om een huursubsidie aan te vragen, gebruikt u een van onderstaande formulieren.

U moet een formulier invullen per vestigingsplaats in functie waarvan de modulaire units worden gehuurd. Bij meerdere vestigingsplaatsen verdeelt u de kostprijs en de oppervlakte over de verschillende formulieren door middel van een verdeelsleutel.   

Bij het formulier voegt u:

 • een motiveringsnota waarbij u de uiterst dringende capaciteitsproblematiek objectief onderbouwt op grond van de dwingende nood en de extra plaatsen die gecreëerd worden
 • een ontwerp van huurovereenkomst waardoor de inrichtende macht tijdelijke modulaire units kan huren. Die overeenkomst bevat minstens de aanvangshuur, het moment waarop en de duur van de periode waarin de inrichtende macht de infrastructuur ter beschikking heeft
 • een korte beschrijving van de bestaande gebouwen
 • een situeringsplan van de te huren modulaire units
 • een grondplan van de te huren modulaire units (dit mag een schets zijn)
 • indien van toepassing: een motiveringsnota voor het verkrijgen van een hogere huurnorm
 • indien van toepassing: een motiveringsnota voor het verkrijgen van een afwijking van de fysische norm

 Door het aanvraagformulier te ondertekenen verbindt de inrichtende macht zich ertoe om.

 • de huursubsidie alleen te gebruiken voor het project en de onderwijsbestemming waarvoor ze is bedoeld;
 • elke wijziging, schorsing of beëindiging van de huurovereenkomst of van de voorwaarden voor de toegekende huursubsidie onmiddellijk aan AGION te melden;
 • bij het ophouden van de onderwijsbestemming dat aan AGION te melden, zodat AGION de huursubsidie onmiddellijk kan beëindigen

U bezorgt ons het aanvraagformulier met de bijlage enkel digitaal aan modulaireunits@agion.be

Zorg ervoor dat uw aanvraagformulier bij indiening helemaal volledig is.

Gelieve in het onderwerpvak van de mail de naam van instelling te vermelden waarvoor de huursubsidie voor de tijdelijke modulaire units wordt gevraagd.

Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, bewaart u de documenten volgens de naamgeving zoals hieronder aangegeven. Alle bestanden worden aangeleverd in pdf-formaat. Van het aanvraagformulier bezorgt u ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Alleen de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.

Hou de naam van de instelling zo kort mogelijk.

Naamgeving:

 • Aanvraag_HuurMod_NaamInstelling.pdf
 • Aanvraag_HuurMod_NaamInstelling.xls
 • NaamInstelling_Motiveringsnota_Mod.pdf
 • NaamInstelling_Ontwerp_Huurovereenkomst.pdf
 • Naaminstelling_Beschrijving_Bestaande_Gebouwen.pdf
 • Naaminstelling_Situeringsplan.pdf
 • Naaminstelling_Grondplan.pdf

Eventueel bij te voegen:

 • NaamInstelling_MotiveringsnotaMod_Hogere_Huurnorm.pdf
 • Naaminstelling_MotiveringsnotaMod_Fysische_Norm.pdf