Hoe komt een leningsovereenkomst tot stand en wat bevat ze?

Sinds 30 juni 2017 is de wetgeving overheidsopdrachten niet meer van toepassing voor het afsluiten van een lening. Toch is het aangewezen om een lening af te sluiten na grondige vergelijking van de voorwaarden van de diverse financiële instellingen.
 

De procedure

1. Een lening afgesloten zonder publicatie

 • Het schoolbestuur contacteert een financiële instelling erkend door de Vlaamse regering om een leningsovereenkomst af te sluiten.
 • De financiële instelling deelt haar principiële beslissing tot financiële bereidheid mee aan de aanvrager.
 • Het schoolbestuur sluit met de financiële instelling een leningsovereenkomst af in de vorm van een kredietopening in drie exemplaren. Zowel het schoolbestuur als de financiële instelling ondertekenen de drie exemplaren.
 • De financiële instelling bezorgt de ondertekende versie aan AGION.
 • Wanneer aan de voorwaarden van het leningsprotocol is voldaan, ondertekent AGION de overeenkomst voor waarborg. AGION bezorgt zowel de financiële instelling als het schoolbestuur een ondertekende versie van de definitieve leningsovereenkomst via de post. 

AGION wisselt met KBC en Belfius de leningsdocumenten digitaal uit. De procedure loopt daarbij als volgt:

 • Het schoolbestuur contacteert KBC/Belfius om een leningsovereenkomst af te sluiten.
 • KBC/Belfius deelt haar principiële beslissing tot financiële bereidheid mee aan de aanvrager.
 • Het schoolbestuur sluit met de financiële instelling een leningsovereenkomst af in de vorm van een kredietopening. Zowel het schoolbestuur als de financiële instelling ondertekenen dit document.
 • KBC/Belfius bezorgt via een SharePointomgeving de ondertekende versie aan AGION.
 • Wanneer aan de voorwaarden van het leningsprotocol is voldaan, ondertekent AGION de overeenkomst voor waarborg. AGION bezorgt zowel KBC/Belfius als het schoolbestuur een digitaal ondertekende versie van de definitieve leningsovereenkomst. Het schoolbestuur ontvangt de definitieve leningsovereenkomst via het e-mailadres dat aan het dossier gekoppeld is. KBC/Belfius ontvangt de definitieve leningsovereenkomst via de SharePointomgeving van AGION.

2. Een lening afgesloten na een publicatie

 • Het schoolbestuur publiceert een opdracht van financiële diensten (u kan hier een voorbeeldbestek vinden).
 • Het schoolbestuur neemt haar gunningsbeslissing en deelt die mee aan de financiële instelling.
 • Het schoolbestuur sluit met de financiële instelling een leningsovereenkomst af in de vorm van een kredietopening op basis van de geaccepteerde offerte in drie exemplaren.  Zowel het schoolbestuur als de financiële instelling ondertekenen de drie exemplaren. 
 • De financiële instelling bezorgt de ondertekende versie aan AGION.
 • Wanneer aan de voorwaarden van het leningsprotocol is voldaan, ondertekent AGION de overeenkomst voor waarborg. AGION bezorgt zowel de financiële instelling als het schoolbestuur een ondertekende versie van de definitieve leningsovereenkomst via de post. 

AGION  wisselt met KBC en Belfius de leningsdocumenten digitaal uit. De procedure loopt daarbij als volgt:

 • Het schoolbestuur publiceert een opdracht van financiële diensten (u kan hier een voorbeeldbestek vinden).
 • Het schoolbestuur neemt haar gunningsbeslissing en deelt die mee aan de financiële instelling.
 • Het schoolbestuur sluit met KBC/Belfius een leningsovereenkomst af in de vorm van een kredietopening op basis van de geaccepteerde offerte in één exemplaar.  Zowel het schoolbestuur als de financiële instelling ondertekenen dit exemplaar.
 • KBC/Belfius bezorgt via een SharePointomgeving de ondertekende versie aan AGION.
 • Wanneer aan de voorwaarden van het leningsprotocol is voldaan, ondertekent AGION de overeenkomst voor waarborg. AGION bezorgt zowel KBC/Belfius als het schoolbestuur een digitaal ondertekende versie van de definitieve leningsovereenkomst. Het schoolbestuur ontvangt de definitieve leningsovereenkomst via het e-mailadres dat aan het dossier gekoppeld is. KBC/Belfius ontvangt de definitieve leningsovereenkomst via de SharePointomgeving van AGION.

Draagwijdte van de waarborg

De verbintenis van hoofdelijke borgstelling vanwege het agentschap dekt

 • de hoofdsom van de lening,
 • de vervallen interesten,
 • de van kracht zijnde interestverhogingen,
 • de reserveringscommissie, en
 • alle kosten en toebehoren die met de lening verbonden zijn.
   

Bijzondere beschikkingen

De kredietovereenkomst moet aan een aantal bepalingen voldoen opdat deze ter medeondertekening kan worden voorgelegd aan het agentschap.

 • De maximale looptijd van de lening bedraagt 20 jaar, exclusief de opnameperiode die maximaal 2 jaar bedraagt;
 • Interesten zijn betaalbaar per trimester, per semester of per jaar op de data, vastgesteld in de overeenkomst en worden berekend op elke geldopneming vanaf de datum van die opneming;
 • Op het niet opgenomen gedeelte van het krediet dat ter beschikking wordt gesteld, kan de financiële instelling een commissie aanrekenen, berekend vanaf de openingsdatum van het krediet;
 • Wanneer na de opnameperiode zoals bepaald in de leningsovereenkomst met een maximum van twee jaar, niet het volledige bedrag van het krediet is opgenomen, wordt een eerste kredietschijf afgesloten ten belope van het opgenomen gedeelte. Voor het niet opgenomen gedeelte kan een tweede kredietschijf worden geopend met een opnameperiode van maximaal één jaar en aan, op dat ogenblik, volledig nieuw te bepalen voorwaarden. Het niet opgenomen saldo op de tweede kredietschijf zal ambtshalve geannuleerd worden;
 • Het krediet is aflosbaar in annuïteiten, semestriële of trimestriële kapitaalsaflossingen op de data vastgesteld in de leningsovereenkomst. De terugbetaling van kapitaal kan met vaste tranches of met progressieve tranches. De data van terugbetaling vallen steeds samen met de rentevervaldagen.
 • De leningsovereenkomst bepaalt de rentevoet van de lening. De inrichtende macht heeft de keuze tussen vier varianten, opdeelbaar volgens twee categorieën:
  • in de varianten 1 en 2 is er een onmiddellijke toepassing van een langetermijnrentevoet vanaf de datum van het afsluiten van de leningsovereenkomst tussen de inrichtende macht en de financiële instelling;
  • in de varianten 3 en 4 wordt er gewerkt in twee fasen waarbij tijdens de opnameperiode (= eerste fase) een vlottende kortetermijnrentevoet wordt toegepast en uiterlijk op het einde van de opnameperiode (= datum afsluitingsbijvoegsel) wordt overgestapt naar een financiering met een langetermijnrentevoet (= tweede fase).
 • De inrichtende macht kiest bij het afsluiten van de lening de gewenste renteherzieningsfrequentie: 5-jaarlijks, 10-jaarlijks of vast.
 • Wanneer er bij financiering met een langetermijnrentevoet wordt geopteerd voor een renteherziening (5- of 10-jaarlijks) is de marge vast voor de volledige looptijd van het krediet bij de varianten 1 en 3 en is de marge herzienbaar op de renteherzieningsdatum bij de varianten 2 en 4
 • Bij iedere renteherziening wordt de rentevoet op het niveau gebracht van de op dat ogenblik geldende referentierentevoet, verhoogd met de bedongen marge en volgens de gekozen variant
 • Om redenen van transparantie zal de financiële instelling bij iedere gerealiseerde leningsovereenkomst aan AGION een schema bezorgen met de informatie over de toegepaste variant en de geldende modaliteiten. U kan hier een overzicht (20212022, 2023 en 2024) vinden van de leningen die AGION heeft goedgekeurd o.b.v het protocol van 15 juli 2013.

Beheer van de kredieten

Elke beslissing tot uitstel van betaling, met uitzondering van vervroegde terugbetaling, door de financiële instelling moet u voor formele goedkeuring aan AGION bezorgen.
 

Statistiek

Op 31 december van ieder jaar moeten de erkende financiële instellingen een statistiek sturen aan AGION met volgende gegevens :

 • per schoolbestuur het toegestane en opgenomen leningsbedrag en het uitstaande kapitaal van deze leningen
 • het totaal bedrag van de uitstaande gemeenschapswaarborg