decretale basis

AGION waarborgt de terugbetaling van kapitaal, interesten en bijhorende kosten van de leningen aangegaan om het deel van de subsidiabele kostprijs dat niet gesubsidieerd wordt te financieren.

De leningen :

  • moeten worden aangegaan bij een financiële instelling erkend door de Vlaamse Regering en
  • hun looptijd mag de duur van 20 jaar (exclusief de opnameperiode) niet overschrijden.

Het agentschap verstrekt ook subsidies aan het gesubsidieerd officieel onderwijs maar er is enkel een overeenkomst voor het vrij onderwijs. Er kunnen dan ook geen leningen aanvaard worden ter financiering van investeringen voor het gesubsidieerd officieel onderwijs.

Om deze decretale opdracht uit te voeren sloten de Vlaamse ministers van Financiën en Onderwijs en AGION enerzijds en Febelfin (de Federatie voor de Belgische financiële sector) anderzijds een overeenkomst af op 15 juli 2013 met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij onderwijs.

De onderwijsinstelling, het internaat of het centrum voor leerlingenbegeleiding moet in aanmerking komen voor subsidies (60 of 70 %) om ook in aanmerking te komen voor het verkrijgen van waarborg op de leningen die werden aangegaan bij een financiële instelling om de overblijvende 40 of 30 % te financieren.

De toekenning van de waarborg van AGION voor de aangegane leningen, is afhankelijk van het betalen van een bijdrage (artikel 8 van het decreet van 7 mei 2004 houdende het waarborgbeheer). Deze bijdrage is verschuldigd door de ontlener binnen twintig dagen na opname van de eerste schijf van het krediet, en is in geen geval terugbetaalbaar. AGION vermeldt dit bij de toekenning van de waarborgverlening.