algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden waren van toepassing op de zesde oproep die liep tot en met 15 september.

Waarvoor?

De huursubsidie kan worden toegekend om een schoolgebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had. Huurprojecten die momenteel lopen, of infrastructuur die nu reeds een onderwijsbestemming heeft of vroeger had, komen niet in aanmerking.

De huur van het gebouw heeft tot doel, een algemene oplossing te vinden voor de huisvestingsbehoefte in de gesubsidieerde onderwijsinstellingen, centra voor leerlingenbegeleiding en de internaten.

De huur kan betrekking hebben op bestaande gebouwen, vernieuwbouw of nieuwbouw.

Omwille van een consequent en coherent investeringsbeleid is voor deze zesde oproep de bruto gebouwoppervlakte van lokalen voor onderwijsdiensten en lichamelijke opvoeding, exclusief technische lokalen, in geval van nieuwbouw beperkt tot 1000 m².

Als de bruto oppervlakte meer dan 1000 m² bedraagt, raadt AGION de inrichtende macht aan om deel te nemen aan het scholenbouwprogramma Scholen van Vlaanderen. De indieningsdatum voor de tweede oproep van dit programma is verlopen, maar er volgt nog een derde oproep. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over Scholen van Vlaanderen en voor vragen kan u contact opnemen via dbfm@agion.be.

Wenst u alsnog een nieuwe huursubsidie aan te vragen voor de huur van nieuw te bouwen infrastructuur groter dan 1000 m², motiveer dit dan bij de aanvraag. De raad van bestuur van AGION zal uw vraag om subsidies voor nieuwbouw groter dan 1000 m² evalueren.

Huurperiode

Wie een aanvraag indient in het kader van deze zesde oproep mag vanaf de indiening van de subsidieaanvraag de huur van start laten gaan. Dit is evenwel voor eigen rekening van het schoolbestuur en geeft geen enkele garantie op subsidiëring. De raad van bestuur beslist over de toekenning van een huursubsidie. Pas op het moment dat de raad van bestuur beslist, start de huurperiode waarvoor de huursubsidie wordt toegekend. De beslissing van de raad van bestuur van AGION is voorzien ten vroegste begin 2024.

De maximale huurtermijn die in de huurovereenkomst mag worden opgenomen, bedraagt 18 jaar vanaf de aanvang van de overeenkomst.

Hoeveel subsidie?

Voor de huursubsidies die AGION toekent, geldt hetzelfde subsidiepercentage als in de reguliere subsidiëring:

  • 70% van de huur voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon)
  • 60% van de huur voor de andere onderwijsniveaus, centra voor leerlingenbegeleiding en internaten

De huursubsidie kan alleen worden toegekend voor projecten die beantwoorden aan de fysische normen. Een afwijking van de fysische norm  is mogelijk als bij het indienen van de huursubsidie-aanvraag een motivatienota wordt toegevoegd. Het ontbreken van de gevraagde motivatienota in het aanvraagdossier heeft automatisch tot gevolg dat er geen afwijking van de fysische norm mogelijk is, tenzij voor eigen rekening.

Zoals bij de reguliere bouwdossiers zal de huursubsidie  worden geplafonneerd. De aanvangshuur die voor de berekening van de huursubsidie wordt gehanteerd, mag niet meer bedragen dan een vastgesteld percentage van de financiële norm die voor nieuwbouwdossiers geldt. De bepalingen over de financiële norm zijn opgenomen in artikel 31 tot en met 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007. Voor de zesde oproep wordt er rekening gehouden met de meest recente financiële norm die beschikbaar zal zijn op de uiterste indieningsdatum van de aanvragen (augustus 2023).

De raad van bestuur van AGION stelt het percentage periodiek vast in functie van een normaal aanvangsrendement en is gebaseerd op factoren zoals de rente, het eigenaarsonderhoud en de duurtijd van de huurovereenkomst.

De aanvangshuur heeft betrekking op het eerste jaar van het huurcontract.

De raad van bestuur van AGION heeft een methodiek goedgekeurd die momenteel resulteert in de volgende maximumpercentages voor de aanvangshuur die wordt gesubsidieerd.

 

LOOPTIJD HUURCONTRACT IN JAREN

MAXIMAAL PERCENTAGE TOV DE FINANCIELE NORM

1

5,09%             

2

5,07%

3

5,05%

4

5,04%

5

5,03%

6

5,01%

7

5,00%

8

4,98%

9

4,97%

10

4,95%

11

4,94%

12

4,92%

13

4,91%

14

4,90%

15

4,88%

16

4,87%

17

4,86%

18

4,84%

De bovenstaande percentages moeten worden toegepast op de financiële norm voor nieuwbouwprojecten die met volgende forfaitaire percentages wordt verhoogd:

  • btw 6%,
  • algemene onkosten 10%,
  • omgevingswerken 10% en
  • eerste uitrusting 10%.

Concreet: toegepast op bijvoorbeeld de financiële norm (exclusief btw) van augustus 2023 (d.i. 1809,52 euro/m²) resulteert dit inclusief btw, algemene onkosten, omgevingswerken en eerste uitrusting in een bedrag van 2552,98 euro/m² (= 1809,52 X 1,06 X 1,1 X 1,1 X 1,1).

  • Voor een huurcontract van 18 jaar bedraagt de maximale subsidiabele huur dan 4,84% X 2552,98 euro/m²= 123,56 euro/m² voor het eerste jaar (berekening in tabel hieronder).
  • Voor een huurcontract van 9 jaar bedraagt de maximale subsidiabele huur 4,97% X 2552,98 euro/m²= 126,88 euro/m² voor het eerste jaar.

Bijvoorbeeld: FINANCIELE NORM AUGUSTUS 2023 (EXCLUSIEF)

1809,52

btw

6%

Algemene onkosten

10%

Omgevingswerken

10%

Eerste uitrusting

10%

Financiële norm augustus 2023 (inclusief)

2552,98

Maximale subsidiabele huurnorm op 18 jaar

4,84%

Geeft in euro / m² / jaar*

123,56

Maximale huursubsidie in euro / m² / jaar*:

 

aan 60%

74,14

aan 70%

86,49

De raad van bestuur van AGION kan van de maximale subsidiabele huurnorm, gemotiveerd afwijken in geval van uitzonderlijke omstandigheden zoals bijzondere karakteristieken of de ligging van het schoolgebouw.

Bovenstaande bedragen hebben betrekking op de maximale subsidiabele aanvangshuur. De huursubsidie kan jaarlijks worden geïndexeerd. De jaarlijkse indexatie mag er echter niet toe leiden dat de huursubsidie in een bepaald jaar meer bedraagt dan als de initiële huursubsidie jaarlijks geïndexeerd zou worden aan de consumptieprijsindex.

Het gaat over een maximale subsidiabele huurnorm en de aanvangshuur die voor de berekening van de huursubsidie wordt gehanteerd. Het is mogelijk dat de aanvangshuur de maximale subsidiabele huurnorm overschrijdt. Deze overschrijding subsidieert AGION niet en moet het schoolbestuur voor eigen rekening nemen.

De huursubsidie kan alleen betrekking hebben op de vergoeding van de huur en niet op de uitgaven voor de verwerving van de eigendom of de financieringskosten.

Projecten die geselecteerd zijn voor een DBFM-programma, komen niet in aanmerking voor de huursubsidies. Een combinatie van huursubsidies met energieleningen is niet mogelijk.

Hou er rekening mee dat de wetgeving overheidsopdrachten mogelijk van toepassing is op uw huursubsidieproject, bijvoorbeeld als er duidelijk wordt gebouwd in functie van een onderwijsbestemming voor een bepaalde inrichtende macht of wanneer het gaat om huur van modulaire units. De wetgeving overheidsopdrachten biedt verschillende mogelijkheden aan een opdrachtgever om een opdrachtnemer te kiezen en leidt niet noodzakelijk tot een beperking van de keuzemogelijkheid. Als het gaat om een (ver)nieuwbouw of de huur van modulaire units moet de inrichtende macht bij het aanvraagdossier een ondertekende verklaring bijvoegen, dat de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt nageleefd.