vrijstelling registratierecht

Registratierechten zijn rechten (belastingen) die de overheid heft op de overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen. Dit gebeurt  bij de registratie van elke akte van ruil, verkoop, en in het algemeen bij elke overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen.

Schoolbesturen en inrichtende machten (met inbegrip van patrimonium-vzw’s) kunnen in de meeste gevallen vrijstelling krijgen van deze registratierechten.

Afhankelijk van het type akte en de regio waarin het onroerend goed zich bevindt, zijn  volgende artikels uit de wetgeving van toepassing:

 • aankoop/verkoop

   
  • Vlaams Gewest

   Vlaamse Codex Fiscaliteit – Hoofdstuk 9 Afdeling 6 art. 2.9.6.0.2

   2° Er wordt een vrijstelling van het verkooprecht verleend voor de akten in der minne die betrekking hebben op onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor onderwijs , verleden op naam van of ten voordele van de inrichtende machten van het gemeenschapsonderwijs of het gesubsidieerd onderwijs, alsook op naam van of ten voordele van verenigingen zonder winstoogmerk voor patrimoniaal beheer die tot uitsluitend doel hebben onroerende goederen ter beschikking te stellen voor onderwijs dat door de voormelde inrichtende machten wordt verstrekt.

   De bevoegde overheidsdienst is de Vlaamse belastingsdienst.

    

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest   Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten - Art 161,1°   De inrichtende machten van het gemeenschapsonderwijs of het (zowel officieel als vrij) gesubsidieerd onderwijs en de patrimonium-vzw’s die tot uitsluitend doel hebben onroerende goederen ter beschikking te stellen voor onderwijs door voornoemde inrichtende machten, bekomen een recht op kosteloze registratie van de akten in der minne met betrekking tot hun onroerende goederen. Dit op voorwaarde dat het gaat om goederen die uitsluitend bestemd zijn voor het verstrekken van onderwijs.   De bevoegde overheidsdienst is de FOD Financiën.    
 •  erfpacht/opstalrecht

Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten - Art 161,1°

De inrichtende machten van het gemeenschapsonderwijs of het (zowel officieel als vrij) gesubsidieerd onderwijs en de patrimonium-vzw’s die tot uitsluitend doel hebben onroerende goederen ter beschikking te stellen voor onderwijs door voornoemde inrichtende machten, bekomen een recht op kosteloze registratie van de akten in der minne met betrekking tot hun onroerende goederen. Dit op voorwaarde dat het gaat om goederen die uitsluitend bestemd zijn voor het verstrekken van onderwijs.

De bevoegde overheidsdienst is de FOD Financiën.

 • inbreng om niet van een algemeenheid

Een inbreng van de algemeenheid om niet tussen elke inbrengende vereniging en de verkrijgende vereniging, geschiedt met toepassing van artikel 2.8.4.1.1 §3, 2e lid in fine van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.