decreet voor energieprestaties in scholen

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden ter uitvoering van het decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid artikel 13bis en artikel 17, § 2 en § 3, ingevoegd bij het decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 5 mei 2007;

Gelet op advies 44.627/1 van de Raad van State, gegeven op 19 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 23 mei 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming en de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. de wet : de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
 2. AGIOn : het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs;
 3. VL 100 : de permanente administratieve bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de overeenkomsten van bouwwerken.

Art. 2.

De bedragen bedoeld in artikel 17, §§ 2 en 3, van de wet, die zijn vastgesteld op 1 januari 2007, worden maandelijks aangepast met toepassing van de volgende formule :

p=P (a s/S + b i/I +c)

De parameters van deze formule worden vastgesteld zoals vermeld in de bijlage van dit besluit.

Voor de toepassing van de formule worden de werken geacht te behoren tot de categorie A (voor het bepalen van de S-formule wordt rekening gehouden met 10 of meer werknemers) zoals vermeld in artikel 13 van het typebestek nummer VL 100 voor overheidsopdrachten van aanneming van bouwwerken.

Art. 3.

§ 1. De Vlaamse Regering kan uit eigen beweging of op gemotiveerd advies van AGIOn en het Gemeenschapsonderwijs alle initiatieven nemen of laten nemen die nodig geacht worden om de aanwending van de bijkomende middelen die het betoelaagt voor de meerkost die voortvloeien uit het bereiken van het energieverbruik, vermeld in artikel 13bis, § 1 van de wet, te controleren.

AGIOn en het Gemeenschapsonderwijs kunnen alle nodige initiatieven nemen, zoals onder meer het opvragen van bijhorende documenten, gegevens en berekeningen, het laten opstellen van een omstandige verantwoordingsnota en een bezoek ter plaatse.

§ 2. AGIOn en het Gemeenschapsonderwijs evalueren gezamenlijk de maatregelen betreffende energieprestaties in scholen en het effect op de werkingsmiddelen van de betrokken instellingen. Hiertoe wordt tijdens de realisatiefase van de projecten jaarlijks minstens gerapporteerd over :

 • de meerkost per m2 die voortvloeit uit het bouwen volgens de passiefhuisstandaard;
 • de mogelijke meerwaarde van extra maatregelen inzake duurzame energie;
 • het gebruik van duurzame materialen.

Verder zullen AGIOn en het Gemeenschapsonderwijs jaarlijks rapporteren over het effect van de passiefhuisstandaard op de energieboekhouding van betrokken gebouwen en het globale energieverbruik in de betrokken instellingen.

Art. 4.

§ 1. Het voldoen aan de criteria van de passiefhuisstandaard, vermeld in artikel 13bis, § 1 van de wet, blijkt uit een kwaliteitsverklaring die wordt uitgereikt door een door AGIOn en het Gemeenschapsonderwijs aangeduide instelling, die middels een procedure volgens de wetgeving overheidsopdrachten geselecteerd wordt.

§ 2. De noodzakelijke informatie en documenten teneinde de in § 1 bedoelde controle te kunnen uitoefenen, worden door of namens de inrichtende macht bezorgd. Hiertoe behoren ondermeer de architectuurplannen, bestekken, fotomateriaal, berekeningen, informatie en documenten betreffende isolatielagen van muren, vloeren en daken, certificaten voor aangewende producten en systemen.

§ 3. Deze instelling brengt AGIOn en het Gemeenschapsonderwijs op de hoogte van het afleveren van de kwaliteitsverklaring en bezorgt hiervan ook een afschrift binnen tien werkdagen na afgifte ervan.

§ 4. Deze kwaliteitsverklaring bevat minstens de volgende gegevens :

 1. identiteit van de inrichtende macht;
 2. plaats van het scholenbouwproject;
 3. overzicht van de criteria en of hieraan wordt voldaan;
 4. datum van de kwaliteitsverklaring;
 5. ondertekening door de in § 1 bedoelde instelling.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor Energie, kunnen samen de vormvereisten van de kwaliteitsverklaring nader bepalen.

§ 5. De Vlaamse Gemeenschap draagt de kosten voor de controle bedoeld in dit artikel ten aanzien van de te realiseren geselecteerde nieuwbouwprojecten.

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor Energie, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.