veelgestelde vragen

1. Ik heb al een dossier dat op de wachtlijst staat bij AGION. Kan ik nog een aanvraag indienen voor een energielening?

Voor investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie kan een school steeds een renteloze energielening aanvragen. Er is geen impact op uw wachtlijstdossier. Voor het toekennen van energieleningen is een extra budget voorzien dat volledig los staat van de budgetten voor de reguliere financiering van een infrastructuurproject.

 

2. Ik heb een dossier waarvoor momenteel een subsidieprocedure loopt. Kan ik hiervoor gebruik maken van de energielening?

De subsidieprocedures van AGION zijn compatibel met de energielening. Wanneer uw subsidieproject investeringen bevat in hernieuwbare energie en/of energie-efficiëntie kan u een energielening aangaan voor de financiering van uw eigen aandeel in deze investeringen. Doet u een extra inspanning en is de energieprestatie beter dan vereist? Dan kan u de helft of het volledige eigen aandeel bij nieuwbouwprojecten of ingrijpende energetische renovaties laten financieren door een energielening.

 

3. Welke procedure overheidsopdrachten moet ik gebruiken om een installateur aan te duiden?

Als u geen gebruik maakt van de beschikbare raamcontracten via VEB of Fluvius moet u een procedure gebruiken conform de wetgeving overheidsopdrachten. Raadpleeg de procedurewijzer overheidsopdrachten om de meest geschikte procedure te selecteren.

 

4. Heb ik een bouwvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

Het plaatsen van zonnepanelen is in de meeste situaties vrijgesteld van een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Algemene regels op Vlaams niveau m.b.t. vrijstelling en melding:

  • Op een plat dak kan de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zijn als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.
  • Op een hellend dak kan de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zijn zolang ze geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan : 
    • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven 
    • ofwel ertussenin of ter vervanging geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungerend

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan steeds strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden. Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). 

Neem contact op met de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn van vergunning.

Meer info op Omgevingsloket Vlaanderen.

 

5. Wat is de procedure om een energielening te laten uitbetalen?

AGION betaalt de energielening uit op basis facturen en vorderingsstaten. Deze facturen en vorderingsstaten stuurt u naar energielening@agion.be als u voor de uitgevoerde werken geen subsidies heeft aangevraagd. Heeft u wel subsidies aangevraagd, mail dan naar rf@agion.be. AGION controleert steeds of de facturen verband houden met de goedgekeurde energielening. Een uitbetaling volgt binnen de 30 dagen.

 

6. Kan de looptijd van een energielening verkort worden?

De looptijd is steeds 15 of 20 jaar en kan niet aangepast worden. Een vervroegde totale aflossing is wel mogelijk.

 

7. Welke subsidiëring is er mogelijk voor het plaatsen van zonnepanelen?

Sinds 1 januari 2023 subsidieert AGION geen zonnepanelen meer, ook niet als de plaatsing ervan kadert in de EPB-verplichtingen. Enkel voor projecten met een vergunningsaanvraag vóór 1 januari 2023 wordt nog een uitzondering gemaakt. Met de renteloze energielening kan u op een voordelige manier geld lenen voor de plaatsing van zonnepanelen. De uitgespaarde elektriciteitskosten kan u gebruiken om de energielening af te betalen.

 

8. Is de kostprijs van nieuwe dakdichting (roofing, dakpannen,...) mee inbegrepen als ik een energielening aanvraag voor dakisolatie? Idem voor muurisolatie waar afwerking met crepie, nieuwe gevelsteen,.... noodzakelijk is.

In een energielening kunnen alle werken opgenomen worden die technisch verband houden met de energetische ingrepen. Zo komt bijvoorbeeld de afbraak en vernieuwing van de dakdichting mee in aanmerking als de bestaande dakdichting moet verwijderd worden om isolatie te kunnen plaatsen. Meer informatie over de toegelaten energiebesparende maatregelen vindt u terug op de lijst met de energiebesparende maatregelen.

 

9. We hebben reeds een zonnelening voor zonnepanelen bij AGION lopen uit het verleden. Kan deze omgezet worden naar deze energielening?

U kan een energielening aanvragen voor nog te realiseren installaties of installaties in uitvoering. Een herziening van een eerder aangegane zonnelening of energielening is niet mogelijk. 

 

10. Kunnen de subsidies ook aangevraagd worden voor dossiers die al via VEB lopen zoals bv energieprestatiecontracten of het eigen aandeel van een dossier binnen de relancesubsidies?

Een energielening kan toegekend worden voor de financiering van het eigen aandeel als voldaan is aan de voorwaarden. De voorwaarden vindt u op de pagina Voor welke investeringen. Eventuele subsidies van AGION of andere instanties worden in mindering gebracht van het te ontlenen bedrag.

 

11. Hoeveel tijd verloopt tussen aanvraag en toekenning van lening en subsidie?

AGION streeft ernaar om de doorlooptijd steeds zo kort mogelijk te houden.

 

12. Blijft de lening sowieso renteloos?

Wanneer u een overeenkomst sluit voor een renteloze energielening dan bent u verzekerd van 0% rente gedurende de volledige looptijd. Of AGION op lange termijn renteloze leningen zal blijven aanbieden is afhankelijk van toekomstige beleidsbeslissingen.

 

13. Wij hebben als school een gebouw met DBFM. Daarnaast ook nog een gebouw in erfpacht. Als wij zonnepanelen op dit laatste gebouw willen plaatsen, is dit dan mogelijk?

Indien u voor het gebouw waarop u zonnepanelen wil plaatsen beschikt over een geldig zakelijk recht (zoals een erfpacht) zonder bezwaring en u voldoet aan alle voorwaarden voor een energielening, zou dit geen probleem mogen zijn. 

 

14. Kan je meerdere renteloze leningen opstarten als  je gefaseerd werken laat uitvoeren?

Je kan meerdere leningsovereenkomsten aangaan per vestigingsplaats. In het geval van fasering is het ook wenselijk om dit te doen zodat de opnameperiode van 2 jaar niet in het gedrang komt.

 

15. Komt ook een Centrum voor Leerlingenbegeleiding in aanmerking komt voor deze energielening?

Het toepassingsgebied voor de energielening omvat alle onderwijsinstellingen in de meest ruime zin van het woord dus ook CLB's, volwassenenonderwijs en onderwijsinternaten.

 

16. Hoe dien ik een subsidiedossier in waarbij niet alle werken onder energielening zullen vallen en het schoolbestuur voor rest van de werken (eigen deel) een lening met waarborg wil aanvragen bij de bank?

In de definitieve meetstaat met de toewijzingsbedragen moet u aangeven voor welke werken u een energielening wil aanvragen. AGION controleert de meetstaat en berekent het maximale leningsbedrag. Voor de rest van uw eigen aandeel kan u een gewaarborgde lening aangaan. Meer informatie leest u op de pagina Leningen

 

17. Hoe en wie bepaalt het E-peil bij renovatie zodat we weten of we 50% of 100% van het eigen aandeel kunnen lenen? 

Wanneer het renovatieproject valt onder de definitie van een ingrijpende energetische renovatie, is het berekende E-peil vermeld op de EPB-voorafberekening of de startverklaring. Is uw project geen ingrijpende energetische renovatie, dan komen enkel de investeringen zoals vermeld op de lijst energiebesparende maatregelen in aanmerking.

 

18. Kan je bijvoorbeeld in 2023 een energielening aanvragen voor dakisolatie en in 2025 een voor buitenschrijnwerk?

U kan meerdere energieleningen aangaan, gespreid in de tijd. Hou er wel rekening mee dat in de toekomst de voorwaarden van de energielening aangepast zouden kunnen worden. Dit is afhankelijk van toekomstige beleidsbeslissingen.

 

19. Moet je 2 energieleningen afsluiten als je een subsidieprocedure lopen hebt voor dak- en raamrenovatie en een aparte bij VEB voor zonnepanelen?

Als er gewerkt wordt met meerdere en/of afwijkende subsidieprocedures is het aanbevolen om een aparte aanvraag energielening in te dienen per procedure. AGION zal u sowieso verschillende leningsovereenkomsten aanbieden.

 

20. Geldt een energielening voor nieuwbouw enkel voor energiegerelateerde investeringen of ook voor ruwbouw?

Een energielening voor nieuwbouw is mogelijk voor het eigen aandeel in de investeringen in hernieuwbare energie zoals vermeld op de lijst van de energiebesparende maatregelen OF voor 50% of 100% van uw eigen aandeel in de subsidiabele kostprijs van het gebouw als voldaan is aan de gestelde voorwaarden m.b.t. verbeterde energieprestatie. Deze voorwaarden leest u op de pagina voor welke investeringen.

 

21. Kan de energielening ook toegekend worden bij het systeem van huursubsidies?

Het is niet mogelijk om een energielening in te zetten voor de betaling van een huurprijs. Om aanspraak te maken op een energielening is een zakelijk recht vereist met een minimale duur van 15 of 20 jaar.

 

22. Kan een energielening ingezet worden om een andere lening voor energiebesparende werken vervroegd terug te betalen?

Het is niet mogelijk om de energielening in te zetten voor de kapitaalsaflossing van een andere lening.

 

23. Kan de energielening aangevraagd worden voor een dossier in aanbouw dat op de wachtlijst staat als dossier promotiebouw?

Een energielening kan enkel toegekend worden voor dossiers met een principieel akkoord én akkoord over de toewijzing van de werken.  In het geval van promotiebouw zijn deze akkoorden voorzien op het einde van de procedure waardoor een eventuele energielening pas op dat moment kan aangevraagd worden.

 

24. Kan een bestaande energielening uitgebreid worden?

Van een ondertekende leningsovereenkomst kan niet meer afgeweken worden, maar er kan wel altijd een nieuwe aanvraag voor een bijkomende energielening gedaan worden.

 

25. Is een simulatie mogelijk voorafgaand aan de aanvraag?

U kan altijd voorafgaand uw case voorleggen via energielening@agion.be.