een evaluatie van het scholenbouwbeleid

Schoolgebouw BuO Schakelschool Kuringen fotograaf Democo

In de loop van 2012 voerde het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) een evaluatie uit van het huidige scholenbouwbeleid (2005-2015). Deze beleidsevaluatie richt zich op de vraag in hoeverre de beleidsinstrumenten (subsidies, normen, regelgeving, advies en informatie, etc.) die het beleid inzet, voldoende coherent en logisch zijn en in welke mate ze de succesvolle realisatie van bouwprojecten effectief weten te ondersteunen.

Om deze evaluatievraag te beantwoorden werd er vertrokken van de ‘realistische benadering’. Volgens de realistische benadering leidt een beleidsinterventie maar tot een gewenst maatschappelijk effect onder voorwaarde dat het op het terrein bepaalde processen in gang zet binnen een welbepaalde contextuele setting.

De onderzoekmethode die werd gebruikt is de kwalitatieve methode. Dit betekent dat gebruik werd gemaakt van diepte-interviews met experts en van focusgroepen met ambtenaren, architecten, leerkrachten, leerlingen, directies en inrichtende machten.

Dit onderzoeksrapport vertrekt vanuit een theoretisch denkkader, geeft een beschrijving van het huidige scholenbouwbeleid, gaat uitgebreid in op de resultaten van het onderzoek en bundelt beleidsaanbevelingen die door verschillende belanghebbenden werden aangebracht.

Bekijk hier de volledige publicatie