09 juli 2018

Elke school in Vlaanderen kan een beroep doen op subsidies om asbest te verwijderen

Elke school in Vlaanderen kan voortaan een beroep doen op subsidies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om asbest in schoolgebouwen versneld en veilig te verwijderen. Deze samenwerkingsovereenkomst werd vandaag ondertekend door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, de OVAM, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), de verschillende onderwijskoepels (KOV, OVSG, POV en OKO) en het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Eind 2014 heeft de Vlaamse Regering een versneld asbestafbouwbeleid goedgekeurd. Tegen 2040 wil Vlaanderen asbestveilig zijn. Scholen, publieke overheidsgebouwen, residentiële gebouwen en de land- en tuinbouw komen aan bod als prioritaire doelgroepen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werkt als regisseur en maakt voor elke doelgroep een plan van aanpak op.

Van pilootproject met 300 scholen naar meer dan 3000 scholen

Om eerst een goed zicht te krijgen op de asbestproblematiek en het volume aan asbest-aanwezigheid in het schoolpatrimonium van Vlaanderen werd er in opdracht van de OVAM vorig jaar een inventaris opgemaakt bij 300 scholen uit alle onderwijsnetten die zich vrijwillig hebben opgegeven. Dat gebeurde zeer grondig door een extern expertisebureau. Zo werden niet alleen de gebouwdelen in kaart gebracht waar asbestblootstelling mogelijk is, ook moeilijk bereikbare plaatsen of (bijv. technische) ruimtes die zelden publiek toegankelijk zijn, maakten deel uit van het onderzoek. Uit deze studie bleek dat in 65% van de scholen die deelnamen aan het onderzoek asbest aanwezig was dat op korte of middellange termijn aangepakt moest worden. Ondertussen werd 7,5 miljoen euro vrijgemaakt en een raamcontract bij de OVAM opgesteld om asbest in deze schoolgebouwen versneld te verwijderen. Al 120 proefscholen hebben zich bij de OVAM aangemeld en in totaal werd er al voor meer dan 1,1 miljoen euro aan geplande asbestverwijderingswerken toegezegd. Ook bij vele andere scholen die niet aan het proefproject konden deelnemen, is er grote belangstelling voor dit raamcontract.

Vandaag worden daarom door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege samen met alle onderwijsverstrekkers twee nieuwe overeenkomsten ondertekend waardoor voortaan elke school, elk centrum voor leerlingenbegeleiding of elk internaat in Vlaanderen een beroep kan doen op subsidies van de OVAM om asbest op school systematisch te verwijderen. Eén overeenkomst bepaalt de samenwerking tussen OVAM en het GO!. De andere overeenkomst verduidelijkt de samenwerking tussen OVAM en AGION voor wat de asbestproblematiek in de scholen in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs betreft.

Beide overeenkomsten bevatten een soortgelijk plan van aanpak. Er wordt onder andere extra ingezet op sensibilisering -en informatie over asbest in de realiteit van een schoolse omgeving. Daarnaast wordt er ook in een opleiding voorzien voor eenvoudige handelingen om asbest te verwijderen zoals bijvoorbeeld demontage van asbestcementleien of asbestcementgolfplaten zonder het materiaal te breken. In de twee overeenkomsten wordt ook een overzicht gegeven van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en bijhorende financiële vergoeding bij de verwijdering van de asbest. Zo zal de OVAM de scholen financieel ondersteunen wanneer er een meer verfijnde asbestinventaris wordt opgesteld in functie van de geplande renovatie-, verbouw of sloopwerkzaamheden. Bij onvoorziene situaties, een asbestincident (bijv. bij bouwwerkzaamheden of een brand in een school) kan de school een beroep doen op een snelle interventie van een asbestdeskundige via het raamcontract van de OVAM. Ook bij het nemen van de nodige risicobeheersmaatregelen als bij versnelde asbestverwijdering om urgente korte termijn situaties op te lossen, komt de OVAM financieel tussenbeide.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “In het verleden werd er bij de bouw van gebouwen en scholen vaak asbest gebruikt. Het is belangrijk dat we met een degelijk plan van aanpak de nog aanwezige asbest uit scholen systematisch verwijderen, ook al is er meestal geen acuut gevaar. Deze nieuwe overeenkomsten leggen de verantwoordelijkheden tussen Onderwijs en Leefmilieu,  de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en financiering van de asbestverwijdering ten voordele van alle scholen in Vlaanderen duidelijk vast. Tegelijk investeren we volop in de renovatie van scholen en bouw van vele nieuwe scholen. Het is goed dat elke school in Vlaanderen op deze subsidies een beroep kan doen. Zo werken we aan een asbestveilig Vlaanderen.”

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege: “De scholen zijn een belangrijke doelgroep in het versneld asbestafbouwbeleid. Hierbij willen we tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen. We moeten onze kinderen beschermen tegen mogelijke risico’s indien er asbestvezels zouden vrijkomen. Daarom heb ik ook extra middelen vrijgemaakt om de scholen te ondersteunen bij de verwijdering van asbest.”

Bron:
Persmededeling 6 juli
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Hilde Crevits