27 november 2023

Decreet Open Scholen

Veel scholen stellen vandaag al hun infrastructuur open. Met het decreet open scholen wil de Vlaamse Regering het buitenschools gebruik van schoolgebouwen nog verder verhogen om tegemoet te komen aan een reële nood aan ruimte voor verenigingen en organisaties.

Het decreet bevat het kader van de principiële openstelling van schoolinfrastructuur en maakt deel uit van het goedgekeurde Masterplan Scholenbouw 2.0.
 

Wanneer?

Het decreet is gestemd in het Vlaams Parlement en treedt in werking op 1 maart 2024.  

Voor wie?

De inrichtende machten of schoolbesturen van onderwijsinstellingen uit de gesubsidieerde vrije en officiële sector van het:

 • gewoon basis- en secundair onderwijs
 • buitengewoon basis- en secundair onderwijs
 • deeltijds kunstonderwijs
 • volwassenenonderwijs.

Toepassingsgebied?

 • Het decreet is van toepassing op alle nieuwe en reeds ingediende reguliere subsidieaanvragen die een jaar na de inwerkingtreding van het decreet, 1 maart 2025, in aanmerking komen voor een principieel akkoord.
  Nieuwe dossiers die ingeschreven worden op de wachtlijst vanaf 1 maart 2024 moeten bij indiening ook een motivering bevatten waaruit ofwel de voorgenomen openstelling blijkt ofwel de vraag tot afwijking van de openstelling blijkt. Heeft u al een dossier op de wachtlijst of u dient een dossier in vóór 1 maart 2024, en dit dossier zal pas een goedkeuring krijgen vanaf 1 maart 2025? U zal bij de actualisatie van uw dossier zo’n motivering moeten indienen.
 • De aanvraag voor reguliere subsidies heeft betrekking op:
  • een aankoop
  • een nieuwbouw
  • een renovatie groter dan 400m² van schoolinfrastructuur
 • De aanvraag voor reguliere subsidies bevat infrastructurele ingrepen die zich in alle redelijkheid lenen tot openstelling na de schooluren.

Het decreet is niet van toepassing voor:

 • aanvragen in het kader van Scholen van Vlaanderen.
 • bestaande aanvragen die binnen het jaar na de inwerkingtreding aan bod zouden komen voor een beslissing door de raad van bestuur.
 • nieuwe reguliere subsidieaanvragen voor infrastructurele ingrepen aan ruimten of gebouwonderdelen die zich niet lenen tot openstelling.

Meer informatie over de te bezorgen motivering voor openstelling of vraag tot afwijking en sjablonen om deze informatie aan te leveren, volgt binnenkort.

Inspiratie opdoen over een open school? Bekijk onze digitale folder