Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Vorige
Volgende
Slides

Welkom bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn

AGIOn subsidieert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen waarbij ook een alternatief financieringsspoor werd opgezet via een publiek-private samenwerking (het DBFM-project). Via kennis en expertiseopbouw rond kwaliteitsvolle kostenefficiënte scholenbouw, adviesverlening, en monitoring werkt AGIOn mee aan de realisatie van duurzame en functionele scholenbouw.


Nieuws

Projectoproep Pimp je Speelplaats 2.0

Op 1 februari 2016 lanceren Cera, GoodPlanet, KBC, Klasse en de Vlaamse Overheid de tweede projectoproep van Pimp je speelplaats. Meer gevarieerde en groene speelplaatsen, liefst met open karakter, is wat deze partners samen willen stimuleren.

Basis- en secundaire scholen kunnen hun project indienen tem 16 maart 2016. 25 scholen ontvangen een financiële ondersteuning van maximaal 4000 euro en begeleiding door een coach.

Meer info over de werking van Pimp je speelplaats 2.0 en de inschrijvingsvoorwaarden – en modaliteiten vind je hier.

Heb je plannen voor een nieuwe of vernieuwde speelplaats voor jouw school? Lees hier welke werken in aanmerking komen voor subsidies van buitenaanleg.

Nieuwe aanvraagformulieren

Indien je, als inrichtende macht of schoolbestuur, subsidies wil aanvragen voor een infrastructuurproject aan jouw school, vul je een aanvraagdocument in. AGION vernieuwde recent deze aanvraagformulieren.
Download hier de nieuwe aanvraagformulieren.

Scholen van Morgen: 150 contracten ondertekend en 25 scholen opgeleverd

De ondertekening vandaag van het contract voor de grondige verbouwing van een kasteelgebouw voor het Groenendaalcollege te Merksem is het 150ste Individueel DBFM-contract. De oplevering van dit project is voorzien voor 31 augustus 2017. Dit 150ste contract is de 100ste voor het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Deze 150 scholenbouwprojecten omvatten 566.088 m² gebouwoppervlakte en 573.170 m² omgevingsaanleg.

Vorige week werd de 25ste School van Morgen opgeleverd: de nieuwbouw voor het buitengewoon onderwijs De Triangel te Lovendegem.

Het DBFM-programma zit nu volop in de bouwfase. Eind dit jaar zijn meer dan 100 scholen in gebruik genomen. Van de 165 DBFM-projecten zijn vandaag:

-          25 projecten in onderhoudsfase/gebruiksfase

-          123 projecten in bouwfase

-          13 projecten in aanbestedingsfase

-          1 project in vergunningsfase

-          3 projecten in ontwerpfase

De btw-verlaging voor scholenbouw creëert investeringsruimte binnen het DBFM-programma voor ongeveer 20 bijkomende projecten. Er zijn onderhandelingen gestart tussen de publieke en private partners van de DBFM-vennootschap en een aantal scholen van de bestaande reservelijst voor DBFM ontvingen een brief om hun interesse kenbaar te maken.

 

Subsidiëring/financiering van de huur van tijdelijke modulaire units voor noodopvang vluchtelingenkinderen

Schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen voor de subsidiëring en financiering van de huur van tijdelijke modulaire units. Dat kan als een school of vestigingsplaats tijdelijk de capaciteit wil uitbreiden in het kader van de noodopvang voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.

Alle kosten die gepaard gaan met de installatie van deze tijdelijke modulaire units voor noodopvang, worden volledig vergoed: zowel plaatsing, omgevingswerken, huur als de ophaling van de units.  De kosten van de omgevingswerken moeten wel in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de modulaire units.  Ze blijven beperkt tot de aansluiting van nutsvoorzieningen en kleine verhardingswerken.

De units worden gesubsidieerd en gefinancierd voor een periode van minimaal drie en maximaal 24 maanden met als einddatum 31 december 2017. Het is mogelijk om in de contracten een clausule tot verlenging op te nemen. Die verlenging situeert zich ook binnen de termijn van 24 maanden met als einddatum 31 december 2017. 

Schoolbesturen kunnen zowel aanvraagdossiers als verlengingen doorlopend indienen bij AgODi.  Zij dienen de aanvraag in met behulp van deze formulieren:

Aanvraagformulier voor het basisonderwijs
Aanvraagformulier voor het secundair onderwijs

Een ambtelijke commissie met vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming, AgODi en AGION beoordeelt de aanvraagdossiers in een eerste fase. Bij een positief advies maakt de commissie het dossier over aan AGION en het GO!. Zij informeren het schoolbestuur over het verdere verloop van de procedure en de te ondernemen stappen. De kennisgeving van de definitieve toewijzing  van de opdracht aan de geselecteerde inschrijver met het oog op de levering van de tijdelijke units mag niet gebeuren alvorens het schoolbestuur het schriftelijke akkoord van de Raad van Bestuur van AGION of de Raad van het GO! heeft ontvangen.

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure neemt u contact op met: v.vandevelde@ond.vlaanderen.be

Voor meer informatie over de gunningsprocedure van de tijdelijke modulaire units neemt u contact op met: jo.vanduyse@agion.be

Een voorbeeldbestek voor de huur van tijdelijke modulaire units vindt u hier

23,4 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten goedgekeurd

In november heeft AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, 23.459.885,56 euro subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs goedgekeurd. Iets meer dan 14,3 miljoen euro gaat naar grote (ver)bouwprojecten. Het overige deel is bestemd voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze investeringen hebben als doel de inhaalbeweging in scholenbouw die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil realiseren, effectief te ondersteunen. Vanaf dit jaar bedraagt de BTW op scholenbouw 6 procent in plaats van 21 procent. Dankzij die verlaging kan er meer geïnvesteerd worden in scholenbouw.

Vlaanderen heeft nood aan moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele school­infrastructuur aangepast aan de noden en uitdagingen van de 21e eeuw. Elke maand opnieuw verleent AGIOn subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures mogelijk afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.

In november 2015 is in totaal voor ruim 23,4 miljoen euro investerings-subsidies voor scholenbouw toegekend.

Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werden, via de zogenaamde standaardprocedure, 14.392.241,89 euro subsidies aan scholen vastgelegd en toegekend.

Voor de dossiers m.b.t. zeer dringende ingrepen of ten gevolge van overmacht is er bijna 5 miljoen euro vrijgemaakt (4.982.060,37 euro) en iets meer dan 4 miljoen euro gaat naar dossiers met relatief kleine bouwwerken.

Samengevat betekent dit:

Type procedure

Bedrag

Standaardprocedure

14.392.241,89 euro

Uitzonderingsprocedures:

 • Afwijking chronologie
 • Verkorte procedure

 

 • 4.982.060.37 euro
 • 4.085.583,30 euro

Totaal vastgelegde subsidies november 2015

23.459.885,56 euro

Per provincie geeft dit het volgende resultaat:

Provincie

Bedrag

Antwerpen

11.421.783,22 euro

Limburg

2.678.712,23 euro

Oost-Vlaanderen

3.123.068,68 euro

West-Vlaanderen

3.684.797,12 euro

Vlaams-Brabant

2.026.293,06 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

525.231,25 euro

Totaal vastgelegde subsidies november 2015

23.459.885,56 euro

In welke gemeenten schoolbesturen de voorbije maand subsidies toegekend kregen, is te zien op de bijgevoegde kaart. In de bijlage is er eveneens een overzicht terug te vinden van de onderwijsinstellingen die een principiële goedkeuring ontvingen voor hun subsidiedossier van meer dan 100.000 euro.

Naast de maandelijkse reguliere financiering werkt AGIOn samen met het departement onderwijs en de verschillende onderwijsnetten verder aan de verdere verfijning en concrete uitrol van het Masterplan Scholenbouw. Zo zorgen we er voor dat vanaf 2016 huursubsidies voor schoolgebouwen in heel Vlaanderen mogelijk worden. Er worden stappen gezet in de ontwikkeling van kleinschalige DBFM-projecten rond scholenbouw.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In november is er ruim 23,4 miljoen euro door AGIOn vastgelegd voor de bouw van nieuwe klaslokalen en noodzakelijke verbouwingswerken aan verouderde school­gebouwen. De toekenning van investeringssubsidies betekent voor scholen het langverwachte startschot van hun bouwproject en een belangrijke eerste stap in de realisatie van hun bouw- of verbouwingsproject. De maandelijkse subsidiëring vormt een essentieel onderdeel van de inhaalbeweging in scholenbouw die we deze legislatuur stap voor stap realiseren. Vanaf dit jaar verlaagt de BTW op scholenbouw van 21 naar 6 procent. Voor 2016 betekent dit voor de reguliere scholenbouw een extra investering van bijna 48 miljoen euro. Voor het PPS-programma Scholen van Morgen houdt het een extra investering van 160 miljoen euro in. Die extra middelen zullen leiden tot 80.000 vierkante meter bijkomende oppervlakte. “
Bron:

Persmededeling, Donderdag 14 januari 2016
KABINET VAN DE VICE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

30 innovatieve STEM-projecten voor technisch en beroepssecundair onderwijs in de startblokken

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent een subsidie van 150.000 euro toe aan 30 innovatieve STEM-projecten. De projecten passen in een oproep aan alle technische en beroepsscholen om hun leerlingen en leerkrachten mee te laten nadenken over kwalitatieve en innovatieve schoolgebouwen, één van de uitdagingen in het Masterplan Scholenbouw. Het brengt twee belangrijke thema’s van deze legislatuur samen: STEM en schoolinfrastructuur. Er werd ook ruimte gelaten voor innovatieve projecten rond aantrekkelijk STEM-onderwijs in het TSO en BSO. De projecten lopen tot het einde van het schooljaar 2016-2017.

Eén van de acties uit het Masterplan Scholenbouw is het bedenken en uitvoeren van innovatieve concepten rond scholenbouw in de 21e eeuw. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) is hierbij onontbeerlijk. Er komen immers verschillende disciplines zoals techniek, technologie en ingenieurswetenschappen aan te pas.

In het kader van het STEM-beleid werd daarom een oproep gelanceerd aan alle BSO- en TSO-scholen op zoek naar leraren en leerlingen met ontwerpideeën voor het schoolgebouw van de toekomst en technieken of producten om de schoolinfrastructuur te verbeteren. De technische veelzijdigheid van het thema sluit aan bij de competenties van het technisch en beroepsonderwijs. en de vele STEM-richtingen die ze huisvesten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent nu, na een selectieprocedure, aan 30 innovatieve STEM-projecten 5.000 euro toe, goed voor een totaalsubsidie van 150.000 euro. De projecten spelen enerzijds in op het bouwen en uitrusten van nieuwe scholen, met veel aandacht voor technische installaties, energiezuinigheid en omgevingscomfort. Leerlingen zullen onder meer werken aan projecten rond de verbetering van de luchtkwaliteit in de klaslokalen, energiezuinige systemen op school en zullen zelf een speelplaats op het dak van een school ontwerpen, uitvoeren en inrichten in samenwerking met de lokale kunstacademie.

Anderzijds werd er ook ruimte gelaten voor innovatieve STEM-projecten rond aantrekkelijk STEM-onderwijs in het TSO en BSO. Die projecten beslaan een brede waaier van thema’s, gaande van het kweken van meelwormen als centraal element in een voedselzekerheidsproject, de analyse van de rollercoasters van een pretpark, tot het perfectioneren van de slagbomen op het parkeerterrein van de school en het stevig binnenbrengen van STEM in zorgopleidingen.

Alle projecten worden vanuit diverse disciplines en door alle betrokkenen samen aangepakt: STEM op school is immers in de eerste plaats een verhaal van samenwerking tussen leerkrachten, hun leerlingen én de professionele STEM-partners buiten de school zoals sectoren, bedrijven en publieke actoren.

De projecten lopen tot het einde van het schooljaar 2016-2017.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Innovatief bouwen is één van de uitdagingen in ons Masterplan Scholenbouw. TSO- en BSO-scholen huisvesten STEM-richtingen die bij uitstek geplaatst zijn om projecten hierrond uit te werken. De oproep geeft leerlingen de kans om zelf hun ‘dromen’ omtrent een innovatief schoolgebouw in de 21e eeuw waar te maken. Jongeren kunnen op die manier ook kennis maken met de innovatieve aspecten van hun toekomstig beroep. Met deze oproep brengen we twee belangrijke thema’s in een unieke combinatie samen.”

Hier vind je de lijst van de geselecteerde projecten.

Bron:
Persmededeling
Dinsdag 12 januari 2016
KABINET VAN DE VICE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS
 

Verlaagd BTW-tarief voor scholenbouw vanaf 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 geldt er een verlaagd BTW-tarief van 6 % i.p.v. 21% voor de bouw van schoolinfrastructuur. In het bijzonder gaat het om gebouwen voor het gereglementeerd onderwijs waaronder het kleuteronderwijs, lager onderwijs, middelbaar onderwijs, hogescholen- en universitair onderwijs, volwassenonderwijs, al dan niet deeltijds. Het kunstonderwijs dat wordt verstrekt door bv. een muziekacademie of een dansacademie worden hier ook onder gevat mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.
Het verlaagde BTW-tarief zal niet gelden voor de loutere aankoop en levering van materialen, voor intellectuele werken (bv. dienstencontracten m.b.t. ontwerpers, algemene adviesverlening) en wellicht ook niet voor omgevingswerken. De bevoegde btw-administratie van de federale overheid moet de specifieke technische modaliteiten en toepassingsregels m.b.t. deze BTW-verlaging nog bekendmaken.

De verlaging van het btw-tarief op de bouw van scholen komt goed tegemoet aan de grote noden die er bestaan op het vlak van vernieuwing en uitbreiding van het bestaande schoolpatrimonium. Want dankzij deze BTW-verlaging zullen de voorziene investeringsmiddelen nog meer kunnen renderen. Dit is in elk geval een goede zaak voor de scholen, de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Op die manier maken we systematisch werk van een inhaalbeweging in scholenbouw zodat leerlingen en leerkrachten kunnen genieten van kwaliteitsvolle comfortabele duurzame schoolgebouwen aangepast aan de noden van de 21e eeuw.

Meer weten over de praktische toepassing?

PERSMEDEDELING KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS: 23 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten goedgekeurd

In oktober 2015 heeft AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, 23 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs goedgekeurd. Bijna de helft gaat naar grote (ver)bouwprojecten. Het overige deel is bedoeld voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze investeringen maken deel uit van de inhaalbeweging in scholenbouw die Vlaams minister van Onderwijs minister Hilde Crevits wil realiseren.

Vlaanderen heeft nood aan moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele school­infrastructuur aangepast aan de maatschappelijke noden en onderwijsuitdagingen van de 21e eeuw. Elke maand kent het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs. Er zijn verschillende subsidieprocedures mogelijk afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.

In oktober 2015 is in totaal voor ruim 23 miljoen euro investeringssubsidies toegekend. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werden, via de zogenaamde standaardprocedure, 10.250.126 euro subsidies aan scholen vastgelegd en toegekend.

Voor de dossiers m.b.t. zeer dringende ingrepen of ten gevolge van overmacht is er ruim 8,3 miljoen euro vrijgemaakt en 4,5 miljoen euro gaat naar dossiers voor relatief kleinere bouwwerken.

 

Samengevat betekent dit:

Type procedure

Bedrag

Standaardprocedure

10.250.126 euro

Uitzonderingsprocedures:

 • Afwijking chronologie
 • Verkorte procedure

 

 • 8.308.807 euro
 • 4.530.664 euro

Totaal vastgelegde subsidies oktober 2015

23.089.597 euro

Per provincie geeft dit het volgende resultaat:

Provincie

Bedrag

Antwerpen

5.368.342 euro

Limburg

4.931.802 euro

Oost-Vlaanderen

4.518.292 euro

West-Vlaanderen

2.424.861 euro

Vlaams-Brabant

5.759.223 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

87.077 euro

Totaal vastgelegde subsidies oktober 2015

23.089.597 euro

 

In welke gemeenten schoolbesturen de voorbije maand subsidies toegekend kregen, is te zien op deze kaart. Hier is er eveneens een overzicht terug te vinden van de onderwijsinstellingen die een principiële goedkeuring ontvingen voor hun subsidiedossier van meer dan 100.000 euro.

In oktober 2015 werd de Conceptnota Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’ uitgebreid in het Vlaams Parlement toegelicht en besproken. Er vonden hoorzittingen plaats en een afsluitend debat met de parlementsleden in de commissie onderwijs. De eerstvolgende maanden volgt de verdere verfijning en concrete uitrol van dit masterplan. Dit zal gebeuren in nauw overleg met alle betrokken partners zoals de verschillende onderwijsnetten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In oktober 2015 is er opnieuw ruim 23 miljoen euro door AGIOn vastgelegd voor de bouw van nieuwe klaslokalen en noodzakelijke verbouwingswerken aan verouderde school­gebouwen. De toekenning van deze investeringssubsidies betekent voor scholen het langverwachte startschot van hun bouwproject en een belangrijke eerste stap in de realisatie van hun bouw- of verbouwingsproject. Deze maandelijkse reguliere subsidiëring vormt een essentieel onderdeel van de inhaalbeweging in scholenbouw die we deze legislatuur stap voor stap zullen realiseren. Zo wordt in 2016 het investeringskrediet voor scholenbouw opnieuw met 50 miljoen euro verhoogd. Op die manier krijgen leerlingen en leerkrachten moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele klaslokalen waar het aangenaam om leren en werken is.”

Provinciale architectuurprijs Vlaams Brabant

De publicatie, naar aanleiding van de tweejaarlijkse architectuurprijs, brengt naast het winnende project nog 7 door de jury geselecteerde projecten in beeld, waaronder 2 scholen.

Het betreft de passiefschooluitbreiding van het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel door TEEMA architecten en de lagere School de Kleine Prins in Sint-Kwintens-Lennik (Lennik) door Lezze architecten.

Meer info over de Architectuurprijs 2015 vind je hier

39 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten effectief toegekend

In september 2015 heeft AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ruim 39 miljoen euro subsidies goedgekeurd voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (vrij en officieel onderwijs). Iets meer dan de helft, 21,6 miljoen euro, gaat naar grote (ver)bouwprojecten. De andere helft gaat naar kleinschalige verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze toegekende investeringsmiddelen hebben als doel schoolinfrastructuur aan te passen aan de noden en uitdagingen van de 21e eeuw.

Elke maand kent het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures mogelijk afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.

In september is alles samen ruim 39 miljoen euro toegekend. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werden, via de zogenaamde standaardprocedure 21.615.886 euro subsidies vastgelegd en toegekend aan scholen in Vlaanderen en Brussel.

Voor de dossiers m.b.t. zeer dringende ingrepen of ten gevolge van overmacht, is er ruim 9,5 miljoen euro vrijgemaakt en 7,9 miljoen euro gaat naar dossiers rond relatief kleinere bouwwerken.

 

Samengevat betekent dit:

Type procedure

Bedrag

Standaardprocedure

21.615.886 euro

Uitzonderingsprocedures:

 • Afwijking chronologie

 • Verkorte procedure

 

9.518.928 euro

7.900.106 euro

Totaal vastgelegde subsidies september 2015

39.034.920 euro

Per provincie geeft dit het volgende resultaat:

Provincie

Bedrag

Antwerpen

7.343.493 euro

Limburg

4.519.386 euro

Oost-Vlaanderen

13.500.718 euro

West-Vlaanderen

3.504.489 euro

Vlaams-Brabant

3.508.471 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

6.658.363 euro

Totaal vastgelegde subsidies september 2015

39.034.920 euro

 

In welke gemeenten schoolbesturen de voorbije maand subsidies toegekend kregen is te zien op de bijgevoegde kaart. In de bijlage is er eveneens een overzicht terug te vinden van de onderwijsinstellingen die een principiële goedkeuring van hun schoolbouwdossier ontvingen ten bedrage van meer dan 100.000 euro.

De goedkeuring van schoolbouwdossiers door de Raad van Bestuur van AGIOn ten voordele van het gesubsidieerd onderwijs past in het plan van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om de onderhoudsachterstand van het schoolpatrimonium systematisch weg te werken. Half juli 2017 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits daarom ook de Conceptnota Masterplan Scholenbouw goed. Dit Masterplan biedt de kans om enerzijds de meest dringende capaciteitsnoden in specifieke gebieden te leningen en anderzijds concreet werk te maken van de modernisering van het verouderde schoolpatrimonium in Vlaanderen en Brussel.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In september 2015 is er ruim 39 miljoen euro door AGIOn vastgelegd voor de bouw van nieuwe klaslokalen en noodzakelijke verbouwingswerken aan verouderde school­gebouwen. Deze vastleggingen betekenen voor scholen het startschot van hun bouwproject en een belangrijke eerste stap in de realisatie van hun bouw- of verbouwingsproject. Ook in de toekomst blijven we volop inzetten op de systematische verbetering van de schoolgebouwen. In de begroting 2016 wordt het investeringskrediet voor scholenbouw met 50 miljoen euro verhoogd. Leerlingen en leerkrachten hebben recht op moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele klaslokalen waar het aangenaam om leren en werken is.”

Bron: 

Persmededeling

Donderdag 15 oktober 2015

KABINET VAN DE VICE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

BTW op scholenbouw zakt naar 6%

De BTW op scholenbouw zakt op 1 januari 2016 van 21% naar 6%. Dat heeft de federale regering definitief beslist in het kader van de taxshift en de begroting. Deze maatregel ondersteunt de  inhaalbeweging in de scholenbouw die de Vlaamse regering samen met de inrichtende machten ontwikkelt. Deze maatregel past ook in de door de Vlaamse regering goedgekeurde Conceptnota ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’.

Door terugverdieneffecten en meeropbrengsten moet deze lastenverlaging, samen met andere verder uit te werken maatregelen in de bouwsector, voor de federale overheid tegen horizon 2019 30 miljoen  euro opleveren. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. de terugverdieneffecten ten bate van de federale overheid: meer investeringen genereert meer tewerkstelling, wat op zijn beurt de fiscale inkomsten en de sociale bijdragen doet stijgen.

Vicepremier Kris Peeters: “Dit is een belangrijke lastenverlaging voor de Vlaamse Regering in haar ambitie om de scholenbouw in Vlaanderen verder te versnellen. Door de uitbreiding van het verlaagde BTW-tarief zal ook de privé-sector, ik denk aan onze bouwsector die onder zware druk staat, zich kunnen versterken. In het kader van de taxshift hebben we beslist om voor de bouwsector, een sleutelspeler in onze economie, een totaalpakket aan specifieke maatregelen uit te werken in overleg met de sector. Dit is er alvast 1 van.”

 

Het scholenbouwbeleid in Vlaanderen kent twee grote uitdagingen. Enerzijds is er de historische onderhoudsachterstand waardoor een groot deel van de schoolgebouwen verouderd zijn. Dit leidt bijgevolg tot een lange wachttijd om schoolbouwsubsidies te ontvangen. Anderzijds zijn er de dringende  noden om extra schoolcapaciteit te realiseren in specifieke gemeenten en regio’s. Dit dreigend capaciteitstekort in het basisonderwijs vandaag en in het secundair onderwijs de eerstvolgende jaren manifesteert zich het sterkst in en rond een aantal grootsteden (Antwerpen, Gent, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse rand).

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Een lagere BTW op scholenbouw zorgt er voor dat de extra middelen voorzien in de Vlaamse begroting nog meer kunnen renderen en dat we de noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen en renovaties van schoolpatrimonium versneld kunnen uitvoeren. Een lagere BTW betekent ook een lagere kostprijs voor de schoolbesturen waardoor ook hun eigen aandeel in de bouwkosten en dus de druk op hun werkingsmiddelen kan zakken. Hierdoor worden de voorwaarden gecreëerd om voluit verder te investeren in de vernieuwing en uitbreiding van onze schoolinfrastructuur.”

 

Bron:
Gezamenlijk persbericht
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en vicepremier Kris Peeters

Campagne van de Vlaamse Milieumaatschappij ‘Vervang je loden leidingen’

Met de campagne ‘Gezond water, ook jouw zorg’ roept de Vlaamse Milieumaatschappij op om loden leidingen te vervangen. In heel wat oude huizen en gebouwen loopt het kraantjeswater door loden leidingen. Lood kan oplossen in het kraantjeswater en zo onze gezondheid schaden.

Meer weten? Surf naar http://www.vmm.be/waterloket

Masterplan Scholenbouw : Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de conceptnota van het Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’ goedgekeurd. Het plan biedt een antwoord op de noden en de uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel en legt duidelijk nieuwe accenten. In de toekomst zal de chronologie van een bouwdossier niet meer het enige criterium zijn om subsidies toe te kennen, de capaciteitsmiddelen worden in de reguliere uitgaven geïntegreerd en nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen zullen vlotter voor verschillende doeleinden moeten worden gebruikt. Het is de eerste keer sinds de overheveling van de onderwijsbevoegdheid naar de Vlaamse Gemeenschap dat een dergelijk geïntegreerd en totaalplan voor scholenbouw in de steigers wordt gezet.

Vlaanderen telt naar schatting 20.000 schoolgebouwen. Meer dan de helft van de gebouwen dateert van vóór 1970. Ruim een kwart van de gebouwen werd vóór 1950 gebouwd. De infrastructuur is dus vaak verouderd en de wachtlijsten om scholen te vernieuwen zijn lang.

Het Masterplan Scholenbouw van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is een integraal beleidsplan voor de aanpak van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. Het plan biedt een antwoord op de gekende noden en uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur en houdt rekening met de huidige (financiële) mogelijkheden, maar legt tegelijk nieuwe accenten.

Het plan bestaat uit 5 strategische doelstellingen.

 1. Het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen : 6 bepalende criteria

  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zal de historische voorraad aan bouwdossiers op de wachtlijst in het gesubsidieerd onderwijs laten screenen om een beter beeld te krijgen van de ingediende schoolbouwprojecten. Naast de screening zal er een nieuw systeem voor de rangschikking van dossiers op de wachtlijst worden ontwikkeld. Chronologie zal hierbij niet langer het enige criterium zijn dat bepaalt wanneer een dossier voor subsidiëring in aanmerking komt. De aanvragen voor bouwsubsidies zullen in functie van 6 prioriteitencriteria behandeld worden : dwingende nood aan investering, multifunctionaliteit, bouwkost, duurzaamheid, planmatige aanpak en chronologie. Dit nieuwe systeem zal na verder overleg met de onderwijsverstrekkers en na de nodige overgangsmaatregelen vanaf 2017 ingevoerd worden.

  Tegelijk zorgen we voor een beperking en vereenvoudiging van de verschillende uitzonderingsprocedures (in het vrij gesubsidieerd onderwijs). Op dit moment gaat circa 70% van de reguliere middelen in het vrij onderwijs naar afwijkende procedures. 

  De digitalisering en het elektronisch opvolgen van de dossiers voor scholenbouw bij AGIOn vormen een andere belangrijke opdracht.

 2. De onderwijscapaciteit uitbreiden 

  In de toekomst worden de kredieten voor de dringendste noden inzake capaciteit geïntegreerd in de reguliere middelen, zowel bij het gesubsidieerd onderwijs als bij het GO!. Om de 3 jaar zal de capaciteitsmonitor prognoses aanleveren over de vraag- en de aanbodzijde van de capaciteitsproblematiek (o.a. info over de demografische ontwikkelingen, leerlingendata en leerlingenstromen, infrastructurele data, enz.) in Vlaamse steden en gemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De uitvoering en de snelle realisatie van deze capaciteitsprojecten in het basis- én het secundair onderwijs worden sterker en strikter opgevolgd, met een transparante rapportering door het GO! en AGIOn. Via een actieve deelname aan het grond- en pandenbeleid gaat er voldoende focus naar het potentiële schoolpatrimonium op lokaal vlak. Het moet gemakkelijker worden om gronden voor scholenbouw aan te kopen (voorkooprecht) en leegstaande schoolgebouwen opnieuw te gebruiken. Schoolpatrimonium dat leegstaat of sterk onderbenut is, moet sneller opnieuw voor onderwijsdoeleinden aangewend kunnen worden.

 3. Alternatieve financieringsbronnen aanboren

  Alternatieve financiering zal in de toekomst noodzakelijk blijven in scholenbouw willen we de wachtlijsten effectief aanpakken, gelet op de huidige beschikbare overheidsmiddelen. Het doel is de schaal van publiek-private schoolbouwprojecten te verkleinen. In het nieuwe concept zullen de inrichtende machten verantwoordelijk zijn voor wat zij als scholenbouwprogramma gerealiseerd wensen te zien. Een bundeling van bouwprojecten zal noodzakelijk zijn. Inrichtende machten of scholengroepen kunnen hiervoor samenwerken. Er wordt uitgegaan van 4 of meer DBFM (Design-Build-Finance- Maintenance)-bundels met een totale investeringskost van 200 miljoen euro.

  Naast nieuwe kleinschalige DBFM-projecten moeten ook de huurmogelijkheden versterkt worden, niet enkel in capaciteitsgebieden, maar ook binnen de reguliere financiering. Huursubsidies kunnen immers een volwaardig en flexibel instrument worden binnen de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur.

 4. Focus op de schoolgebouwen van de toekomst

  Het is van groot belang dat schoolgebouwen multifunctioneel gebruikt worden. Na de schooltijd of in het weekend biedt dat mogelijkheden. Goede praktijkvoorbeelden kunnen voor inspiratie zorgen en met het oog op het daadwerkelijk openstellen van scholen zal informatie verstrekt worden en is sensibilisering noodzakelijk. Vanuit de praktijk leren we of de huidige regelgeving eenvoudiger kan, wat de hinderpalen zijn en welke optimalisaties mogelijk zijn. Toegankelijkheid, duurzaam en energiezuinig bouwen en kwaliteitsvolle didactische uitrusting in technische en beroepsgeoriënteerde scholen verdienen voldoende aandacht. De lancering van een Bijna-EnergieNeutraal (BEN) schoolgebouwenproject is gepland om tegemoet te komen aan de verstrengde eisen rond energieprestaties.

  In het kader van het STEM-beleid komt er een project waarbij leerlingen van het technisch- en beroepsonderwijs ideeën kunnen lanceren voor het schoolgebouw van de toekomst en/of de ontwikkeling van technieken en producten om de schoolinfrastructuur te verbeteren, in samenwerking met het bedrijfsleven.

 5. Langetermijnplanning en een beheersmatige aanpak bevorderen

  Om de budgetten efficiënt te besteden is een goede planning van schoolbouwprojecten onontbeerlijk. Schoolbesturen zullen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over het belang van langetermijnplanning. Ook het overleg tussen schoolbesturen, scholengemeenschappen en lokale besturen wordt aangemoedigd om een goede aansluiting te hebben met het lokale beleid. Netoverschrijdende samenwerking wordt eveneens aangemoedigd. Dat is belangrijk met het oog op de ruimtelijke context zoals stadsvernieuwingsprojecten. AGIOn zal een concreet en praktijkgericht onderzoek lanceren naar de elementen die invloed hebben op kostenefficiënt bouwen met als doel de realisatie van duurzame onderwijsinfrastructuur tegen een aanvaardbare kostprijs.

  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “ Het is voor het eerst sinds Vlaanderen bevoegd is voor onderwijs dat er een geïntegreerd Masterplan Scholenbouw op tafel ligt. Het plan zorgt voor een duidelijke trendbreuk en legt nieuwe accenten. Enkele voorbeelden zijn : het verlaten van de chronologie als enig criterium om de wachtlijst te beoordelen, de integratie van de capaciteitsmiddelen in de reguliere uitgaven voor scholenbouw , de strikte opvolging en snelle realisatie van de geselecteerde capaciteitsprojecten en nieuwe en vernieuwde scholen die vlotter voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Het scholenbouwbeleid in Vlaanderen en Brussel heeft nood aan een langetermijnvisie en een transparante aanpak. Het Masterplan zet hiervoor de eerste grote lijnen uit.”

 

Persmededeling
Vrijdag 17 juli 2015

KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

Gratis BEN-advies en begeleiding voor gemeenten

BEN is geen verre droom meer. Vanaf 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen in Europa voldoen aan de BEN-normen. Er is echter geen reden om zolang te wachten. Als openbaar bestuur kan u nu reeds de nodige stappen zetten naar bijna-energieneutraal bouwen en zo een voortrekkersrol spelen. Verschillende openbare instellingen stapten al als voorloper mee in het BEN-verhaal. Dubolimburg helpt ook uw gemeente graag op weg met gratis advies en begeleiding bij BEN-nieuwbouwplannen.

Vanaf januari 2016 genieten geselecteerde BEN-projecten begeleiding op maat. 

Meer informatie kan je hier terugvinden

Vakantieprotocol voor scholen

Door alert te zijn kan het energiegebruik in scholen met zo'n 25% worden verminderd. Met de vakantie voor de deur biedt het vakantieprotocol nuttige tips, ook voor anderen.

Het vakantieprotocol, opgesteld door Eco-Schools, bevat tips rondom warmte, elektriciteit en eindigt met een protocol voor het ‘weer opstarten’ na de vakantie. Ook interessant voor veel andere organisaties.

Meer informatie kan je hier terugvinden

Jaarverslag 2014

Net als de voorbije jaren biedt AGIOn via een dynamische website een overzicht van de activiteiten van 2014.

Het jaarverslag blikt oa. terug op de realisaties van 2014 in de reguliere subsidieverlening inzake schoolinfrastructuur, de DBFM- inhaalbeweging ‘Scholen van Morgen’ en het pilootproject Passiefscholen.

Vanuit de verschillende hoofdstukken kan je doorklikken naar andere websites die meer duiding en toelichting geven bij het betrokken onderwerp. 

Raadpleeg hier het jaarverslag 2014.


Foto's schoolinfrastructuur

Voor de uitbreiding van de pagina ‘Realisaties’ op de website werken we graag met sprekend beeldmateriaal van recent gerealiseerde of gerenoveerde scholen met AGIOn-subsidies.

Wil jij ook foto's van jouw recent gebouwde of vernieuwde schoolgebouw op de AGIOn-website?

Wij ontvangen graag een aantal representatieve foto’s op ons e-mailadres info@agion.be (of via We transfer).

Mogen wij ook vragen om de naam en het adres van de school toe te voegen dan kunnen wij de details van het bouwprogramma toevoegen.

Veranderingen op het vlak van EPB

Vanaf 1 januari 2014 is er heel wat gewijzigd in de regelgeving voor energieprestaties.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Vlaams Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 geldt een maximaal E-peil van E60, ook de prestatieeisen van de verschillende constructiedelen worden verstrengd.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Brussels Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 zijn de prestatie eisen van de verschillende constructiedelen verstrengd.

Daarnaast zijn er wijzigingen in de methode van berekenen en is er een nieuwe EPB-software.

De details kan u lezen in de rubriek energie

Minimumaandeel hernieuwbare energie

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

Voor scholen en kantoren van publieke organisaties geldt deze verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.

De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG). Met het wijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouw goedgekeurd op 28 september 2012), is deze verplichting opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving.


Meer info kan je hier terugvinden

Energieprestatiecertificaat voor scholen

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen. Het EPC stelt het energieverbruik van het schoolgebouw vast en vergelijkt het met andere gebouwen. Het bevat ook advies voor energiebesparende maatregelen.

Sinds 1 januari 2009 is het EPC verplicht voor gebouwen groter dan 1.000 m² . Het EPC was al verplicht voor gebouwen groter dan 500 m².

Lees meer over het EPC

e-Notification

AGIOn raadt aan om de aanbestedingen en offerteaanvragen rechtstreeks bekend te maken via de portaalsite van de federale overheid, het vroegere Bulletin der Aanbestedingen.

Voor meer info kan u hier terecht

Ondertekeningsbevoegdheid dossiers

AGIOn ontvangt vaak subsidieaanvragen of dossierstukken van bijvoorbeeld een directeur of een ontwerper,.... Deze personen zijn niet altijd bevoegd om bepaalde documenten te ondertekenen of om bepaalde beslissingen te nemen.

AGIOn wil er dan ook op wijzen dat:

- voor het officieel gesubsidieerd onderwijs in principe de burgemeester en de secretaris (gemeentelijk onderwijs) of de gouverneur en de griffier (provinciaal onderwijs) de documenten moet ondertekenen

- voor het vrij gesubsidieerd onderwijs in principe een lid van het schoolbestuur of de inrichtende macht de documenten moet ondertekenen

Dit is van toepassing voor zowel de aanvraagformulieren als de beslissingen m.b.t. de gunningen, de betalingen en de leningen.

De ontwerpdossiers van het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen door derden worden ondertekend/ingediend. Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs is de gemeente- of provincieraad bevoegd voor de ontwerpdossiers.

Deze bevoegdheden kunnen uiteraard gemandateerd of gedelegeerd worden. Het mandaat of de delegatie moet dan wel duidelijk zijn bij de indiening.

Recente financiële norm

Om van subsidies te kunnen genieten moet het infrastructuurproject voldoen aan de financiële norm. Rekening houdend met de evolutie van de prijzen in de bouwsector worden de financiële normen maandelijks geïndexeerd.
De financiële norm wordt berekend per m² bruto-oppervlakte van de uit te voeren werken, exclusief de kostprijs van de eerste uitrusting en exclusief BTW en erelonen.

De financiële normen kan je hier raadplegen.