Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Vorige
Volgende
Slides

Nieuws

Vereenvoudiging subsidieprocedures en dossierbehandeling

De raad van bestuur van AGION heeft voor de paasvakantie 2016 beslist om enerzijds de afwijkende subsidieprocedures voor het vrij gesubsidieerd onderwijs aan te passen en anderzijds de dossierbehandeling voor reguliere schoolbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs te vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging wordt doorgevoerd in uitvoering van de conceptnota Masterplan Scholenbouw die de Vlaamse Regering op 17 juli 2015 heeft goedgekeurd.

Door de oplopende wachttijden voor investeringsprojecten inzake scholenbouw en de beschikbare begrotingskredieten zijn in de afgelopen decennia in het vrij gesubsidieerd onderwijs verschillende uitzonderingsprocedures tot stand gekomen om een antwoord te bieden op de dringende investeringsbehoeften. Deze afwijkende procedures gebruiken de laatste jaren echter het merendeel van het beschikbaar investeringsbudget voor de vernieuwing van het schoolpatrimonium.

Het opzet in het Masterplan Scholenbouw is om voor het vrij gesubsidieerd onderwijs meer middelen effectief toe te kennen aan de bouwdossiers die momenteel op de wachtlijst staan (standaardprocedure). Deze bouwdossiers van de standaardprocedure zijn gemiddeld groter van omvang. Het subsidiëren van grotere bouwprojecten komt de kostenefficiëntie ten goede en kan bovendien de integrale aanpak van schoolgebouwen op lange termijn stimuleren. Op die manier kan er ook meer geïnvesteerd worden in een meer fundamentele en omvangrijke vernieuwing van het onderwijspatrimonium en moeten schoolbesturen hun bouwprogramma niet langer opsplitsen in verschillende dossiers/uitzonderingsprocedures.

In dit nieuwe kader is er eveneens aandacht voor een optimale administratieve vereenvoudigde afhandeling van de bouwdossiers zodat de schoolbesturen minder informatie moeten bezorgen aan de overheid en sneller kunnen overgaan tot realisatie van hun schoolbouwprojecten. Minder planlast en minder administratieve procedures zorgen er ook voor dat de schoolbesturen zich kunnen concentreren op hun kerntaken. De gewijzigde werkwijze houdt ook rekening met een betere balans tussen de taaklast voor de administratie en de kans op subsidie voor de besturen.

De hervormingen gaan in vanaf 1 juli 2016.

Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs wordt de bestaande manier van werken aangehouden wat de procedures betreft.

Wat houdt de wijziging in afwijkende subsidieprocedures voor het vrij gesubsidieerd onderwijs in?

De conceptnota Masterplan Scholenbouw stelt dat de uitzonderingsprocedures voor het vrij gesubsidieerd onderwijs nu te omvangrijk en te divers zijn. Het is de bedoeling om het aantal afwijkende procedures te verminderen en het toepassingsgebied van de uitzonderingsprocedures tot hun essentie te herleiden.

De uitzonderingsprocedures worden dus vereenvoudigd en gestroomlijnd maar ze worden op zich niet afgeschaft. Het blijft nog steeds mogelijk om in te spelen op een aantal dringende noden via de volgende afwijkende procedures op het criterium ‘chronologie’ van de wachtlijst.

 • Verkorte procedure

De verkorte procedure blijft behouden om flexibel te kunnen inspelen op dringende noden. De geldende maximale subsidiabele kostprijs voor verkorte procedure blijft 125 000 euro (excl. btw).

Het toepassingsgebied wordt herleid naar louter verbouwingswerken in of aan gebouwen. Nieuwbouw- of omgevingswerken zullen via deze procedure niet langer mogelijk zijn.

Een schoolbestuur zal in de toekomst maar ten vroegste twee jaar na het principeakkoord van een eerste verkorte procedure een principeakkoord voor een nieuw dossier via de verkorte procedure voor eenzelfde instelling en vestigingsplaats kunnen ontvangen.

De vroegere afwijkende procedure voor hoogspanningscabines wordt geïntegreerd in de verkorte procedure.

 • Verkorte procedure sanitair

Werken aan sanitair wordt mogelijk via de verkorte procedure. Ook hier geldt de termijn van twee jaar.

De geldende maximale subsidiabele kostprijs voor een verkorte procedure geldt niet in geval van de renovatie of nieuwbouw van sanitair. Ook nieuwbouw sanitair komt onder deze verkorte procedure sanitair in aanmerking voor een versnelde goedkeuring.

Het zal echter niet mogelijk zijn dat een subsidieaanvraag via de verkorte procedure “sanitair” tegelijk lopende is met een andere aanvraag via de verkorte procedure op dezelfde vestigingsplaats.

 • Werken na overmacht

In geval het schoolbestuur werken moet uitvoeren door overmacht zoals brand, waterschade, milieusanering of stabiliteitsproblemen dan kan er nog steeds afgeweken worden van de chronologie van de wachtlijst.

 • Aankoop en werken na aankoop

De aankoop van gebouwen en de hiermee verbonden werken na aankoop bieden een snelle methode om het schoolpatrimonium uit te breiden. De mogelijkheid blijft behouden om hiervoor versneld subsidie te verkrijgen.

 • Uitbreidingen/verhogingen van een principeakkoord

Tijdens het subsidieproces kan het voorvallen dat het vastgelegde bedrag bij het principeakkoord niet toereikend is, bijvoorbeeld omwille van duurdere inschrijvingsprijzen bij gunning. Daarom blijft AGION een budget voorzien voor de zogenaamde uitbreidingen/verhogingen van reeds aangegane engagementen.

 • Spoedprocedure

Een spoedprocedure is heel uitzonderlijk en is enkel mogelijk in het geval van een plotse en onvoorzienbare situatie waardoor dringend moet ingegrepen worden omdat er geen onderwijs meer kan verstrekt worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een stookketel van een klassenblok die uitvalt in de winterperiode.

 • Dossiers in samenwerking met andere subsidiërende overheden

In het geval een andere subsidiërende overheid de werken aan het schoolgebouw voor een substantieel aandeel mee financiert, zal AGION het aandeel in deze werken versneld aanvullend blijven subsidiëren tot maximaal 100%. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij schoolgebouwen die door Onroerend Erfgoed zijn beschermd. AGION behoudt daarmee een efficiënte en soepele procedure waarbij er kan afgestemd worden op de subsidieregelingen van andere beleidsdomeinen.

 

Dossierbehandeling vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs vereenvoudigen

In het kader van de administratieve vereenvoudiging  van de bouwdossiers zal AGION de structurele en systematische voorafgaande controle van de dossiers van het gesubsidieerd onderwijs afbouwen. Deze controle, vnl. op de naleving van de wetgeving overheidsopdrachten,  leverde immers weinig fundamentele opmerkingen op.

AGION zal zich vooral focussen op de controle bij het verlenen van het principeakkoord, de verwerking van de betalingsaanvragen, de controle van de aanwending van de subsidies en de nieuwe beleidsmatige uitdagingen van het masterplan scholenbouw,

Concreet betekent dit het volgende:

 • Schoolbesturen moeten ontwerpdossiers en gunningsdossiers niet meer systematisch voorafgaandelijk aan AGION ter goedkeuring voorleggen. Dit betekent een tijdswinst voor de schoolbesturen. Een principeakkoord wordt verleend op basis van het bewijs van zakelijk recht van de inrichter en de totale raming van alle percelen, via de samenvattende meetstaat, het aanvraagformulier en een overzicht van de eventueel nog volgende percelen. Vervolgens kan de aanbesteding starten. De indiening van de administratieve bepalingen, plannen,… is niet langer vereist.

 • Alvorens de werken te kunnen toewijzen aan de aannemer zal het schoolbestuur enkel de hoogst noodzakelijke documenten voor de berekening van de subsidie aan AGION moeten bezorgen. Desgewenst kan na de indiening bij AGION en vóór de subsidieberekening op basis van de gunning de toewijzing reeds plaatsvinden.
 • Dit neemt echter niet weg dat de schoolbesturen en ontwerpers steeds een beroep kunnen blijven doen op de expertise van AGION op vlak van wetgeving overheidsopdrachten of aanbevelingen voor het ontwerpen van een schoolgebouw. Concrete adviesvragen (bijv. via e-mail) over de wetgeving overheidsopdrachten blijven dus nog steeds mogelijk.
 • AGION zal de subsidie uitbetalen op basis van de ontvangen facturen en dit tot maximaal 102% van het subsidiebedrag dat in het gunningsdossier werd berekend. Zolang de berekende subsidie per factuur dit bedrag niet overschrijdt, zal de subsidie worden uitbetaald.

 • Onvoorzienbare en noodzakelijke meerwerken zal AGION in de toekomst nog slechts in zeer uitzonderlijke gevallen subsidiëren. Dit zal enkel het geval zijn voor asbestverwijderingswerken en grondwerken. 
 • De forfaitaire vergoeding voor algemene onkosten wordt voor nieuwe subsidieaanvragen vanaf 1 juli 2016 opgetrokken van 7% naar 10%.

Overgangsfase

De  wijziging  van subsidieprocedures en dossierbehandeling gaat in vanaf 1 juli 2016. AGION voorziet wel een ruime overgangsperiode  voor dossiers die AGION reeds heeft ontvangen of ontvangen zal hebben vóór 1 juli 2016.

De dossiers die momenteel in opmaak zijn bij de schoolbesturen volgens de ‘oude’ regeling kunnen nog tot 30 juni 2016 ingediend worden. AGION zal deze dossiers nog volgens de ‘oude’ regeling behandelen.  Indien deze dossiers nog niet volledig zijn of nog niet in aanmerking komen voor goedkeuring (bvb ander lopend dossier via verkorte procedure waarvan de eindafrekening nog niet werd ingediend) krijgen de bouwheren tot 1 december 2016 de tijd om het nodige hiervoor te doen en deze reeds ingediende dossiers tijdig aan te vullen waar nodig. 

Bij subsidiedossiers die een principeakkoord onder het oude systeem hebben ontvangen,  of zullen ontvangen vóór 1 juli 2016 zal AGION de bestaande goedgekeurde percelen afwerken volgens het oude systeem. Nieuwe percelen die binnen zulke dossiers ingediend worden vanaf 1 juli 2016, volgen de nieuwe regeling, waardoor voor deze percelen dus de administratieve vereenvoudiging en de uitbetaling tot maximaal 102% van het subsidiebedrag bij gunning geldt.

Het verhoogde forfait van 10% voor algemene onkosten, in plaats van de huidige 7%, zal van toepassing zijn op de bovenvermelde nieuwe percelen, en op de nieuwe subsidieaanvragen die vanaf 1 juli 2016 worden ingediend.  

 


Rondvraag - het slim delen van schoolinfrastructuur

Hoe stel jij je schoolgebouw op een vlotte en veilige manier open? Hoe maak je goede afspraken? Welke drempels kom je tegen? Vanuit verschillende sectoren is er steeds meer nood aan goede, multi-inzetbare (school)infrastructuur die kan worden opengesteld voor verenigingen. In samenwerking met minister Hilde Crevits, AGION en het Departement Onderwijs onderzoekt de Verenigde Verenigingen de mogelijkheden, noden en drempels bij het delen en ter beschikking stellen van schoolinfrastructuur.
Daarom vragen we aan de scholen om zoveel mogelijk hun eigen aanpak en ervaringen te delen met anderen. Dit kan door deel te nemen aan de rondvraag op de website van de Verenigde Verenigingen. Deze rondvraag neemt maar enkele minuten van uw tijd in beslag en is anoniem.

Met extra input kunnen de Verenigde Verenigingen aan de slag om werk te maken van laagdrempelige, hanteerbare en vindbare expertise om schoolinfrastructuur ook buiten de schooluren te kunnen gebruiken. Scholen hebben namelijk een belangrijke functie als maatschappelijk vastgoed en als kloppend hart voor de hele buurt.”

Extra investeringen in scholenbouw dankzij BTW-verlaging

Dankzij de BTW-verlaging op scholenbouw kan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vanaf dit jaar bijkomende middelen investeren in scholenbouw. Binnen het DBFM-investeringsprogramma Scholen van Morgen maakt de BTW-verlaging ruimte voor 160 miljoen euro extra investeringen. Dat resulteert in de bouw van 17 extra schoolbouwprojecten. Voor de reguliere financiering komt er voor de Vlaamse regering 43 miljoen euro extra investeringsruimte vrij in 2016. Minister Crevits kent nog bijkomende capaciteitsmiddelen toe voor de volgende drie jaar voor capaciteitsprojecten van scholen in de stad Antwerpen.
Verlaging BTW op scholenbouw
Sinds 1 januari 2016 is de BTW op scholenbouw verlaagd van 21 naar 6 procent. Door die verlaging kan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bijkomende middelen in scholenbouw investeren.

Scholen van Morgen
Binnen het investeringsprogramma Scholen van Morgen maakt de BTW-verlaging ruimte vrij voor 160 miljoen euro extra investeringen. Hiermee kunnen 17 extra schoolbouwprojecten gerealiseerd worden. Er komen nieuwe scholen in Izegem, Mol, Ruisbroek, Eke-Nazareth, Sint-Truiden, Retie, Lille, Torhout, Brugge, Genk, Gent, Moorslede, Bredene, Wervik, Vilvoorde, Wilrijk en Antwerpen. (zie bijlage).

Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking. Het programma bepaalde de realisatie van 165 nieuwe schoolprojecten in Vlaanderen, goed voor 200 gebouwen met een investeringswaarde van 1,5 miljard euro. Daar kunnen nu nog eens 17 schoolbouwprojecten bij komen. Op dit moment zijn meer dan 2000 bouwvakkers aan de slag op de werven van Scholen van Morgen.

Reguliere financiering
Naar aanleiding van de budgetcontrole heeft de Vlaamse Regering beslist dat de komende jaren 10,6 miljoen euro extra per jaar geïnvesteerd kan worden in de bouw en de vernieuwing van de scholen. Dit is het gevolg van een herinvestering van de lagere BTW op al goedgekeurde dossiers.
Daarbovenop genieten de nieuw op te starten schoolbouwdossiers van het verlaagde BTW-tarief. Daardoor komt er in 2016 nieuwe financiële ruimte vrij in de bestaande kredieten om jaarlijks voor 33 miljoen euro bijkomende projecten voor nieuwe dossiers goed te keuren. De winst voor de scholen bedraagt nog eens 13 miljoen, samen goed voor 47 miljoen euro.
Deze extra investeringen, die mogelijk zijn dankzij de BTW-verlaging, komen bovenop de extra middelen die de Vlaamse Regering voor scholenbouw heeft uitgetrokken. In 2015 en 2016 kwam er telkens 50 miljoen extra bij. Die middelen worden hoofdzakelijk gebruikt om bijkomende schoolcapaciteit te creëren.

Extra capaciteitsmiddelen voor Antwerpen
Vlaams minister van Onderwijs kent de stad Antwerpen in 2016, 2017 en 2018 10 miljoen euro per jaar extra toe om de capaciteitsnoden op te vangen. Het zal de lokale taskforce capaciteit zijn die de middelen voor extra plaatsen in de klas zal verdelen. Met deze extra middelen krijgen de scholen in Antwerpen de volgende 3 jaar 74 miljoen euro om extra schoolcapaciteit te creëren.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De BTW-verlaging op scholenbouw is een essentieel element in de inhaalbeweging in schoolinfrastructuur en stimuleert de economische groei. Dankzij de verlaging van het BTW-tarief van 21 naar 6 procent komen er meer middelen vrij om schoolbouwprojecten te realiseren. Voor het DBFM-programma Scholen van Morgen gaat het om een extra investering van 160 miljoen euro. Met die middelen kunnen we 17 extra schoolbouwprojecten in de verschillende onderwijsnetten realiseren, ten voordele van ongeveer 8000 leerlingen. Ook binnen de gewone financiering van de scholenbouw komt er extra investeringsruimte. Voor de stad Antwerpen kennen we 3 jaar lang 10 miljoen euro extra toe om nieuwe plaatsen in de klas te realiseren in het kader van de capaciteitsnoden.”

Bron: Persmededeling 26 maart
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Hilde Crevits

Arch School Awards 2016

Op 10 maart 2016 werden de Arch School Awards uitgereikt aan architecten(teams) die zich tussen juni 2013 en 2015 onderscheiden hebben op het vlak van scholenbouw.

De tweejaarlijkse architectuurwedstrijd is een initiatief van Edubuild en bekroont schoolprojecten in drie verschillende categorieën

Een jury van kenners, waaronder AGION,  beoordeelde de deelnemende projecten onder andere op het vlak van duurzaamheid, functionaliteit, flexibiliteit, ondersteuning van het pedagogisch project en natuurlijk architecturale waarde.

Dit zijn de winnaars:

 1. Categorie 'Nieuwbouw'
  Sainte-Marie in Rèves door Atelier d'Architecte Mathen

 2. Categorie 'Renovatie & uitbreiding'
  Basisschool De Horizon in Koolskamp door Architecten Groep III

 3. Categorie 'Toekomstig project'
  Don Bosco Hoboken door Markant Architecten

Alle 21 genomineerden en de winnaars kan je nakijken op de website van de Arch School Awards.

 

Stand van zaken pilootproject Passiefscholen

Recent startte de werf van de laatste passiefschool uit het pilootproject op. De nieuwe passiefschool van de scholengemeenschap Bernardus in Oudenaarde zal in februari 2017 haar deuren openen. Het gebouw biedt onderdak aan 11 klaslokalen. Dit project maakt ook deel uit van het DBFM - programma 'Scholen van Morgen'. De voorbije drie maanden ontvingen ook 4 scholen de kwaliteitsverklaring die bevestigt dat de scholen voldoen aan de criteria van de passiefscholen. In december waren dat het College van Zwevegem, de Basis en Leefschool het Zandhofje in Zandhoven ( GO!) en De scheepvaartschool Cenflumarin (GO!) in Antwerpen.

De campus van het College van Zwevegem breidde uit met een nieuwbouwvleugel vlakbij de ingang van de school. Naast bijkomende klaslokalen en administratieve ruimtes, heeft het nieuwe passiefgebouw ook lokalen voor natuurwetenschappen en chemie-labolokalen met zuurkast en chemische opslagplaats.

Voor de Basis- en Leefschool ’t Zandhofje in Zandhoven werden de oude paviljoenen vervangen door een nieuwbouw met klaslokalen, een refter, de nodige administratieve, technische ruimtes en een polyvalente ruimte die ook dienst doet als turnzaal. De nieuwbouw bevindt zich in een prachtige, groene omgeving. Dit project maakt ook deel uit van het DBFM - programma 'Scholen van Morgen'. (foto @ AG Real Estate)

De scheepvaartschool Cenflumarin is verhuisd naar de GO! campus Leerhaven in Antwerpen Linkeroever. De nieuwbouw voorziet in een administratieve vleugel, leslokalen voor algemene en nautische vakken, werkplaatsen en een auditorium. Daarnaast komt er een toegangsweg voor langzaam-verkeer, een open en overdekte speelplaats en een fietsenstalling. Dit project maakt ook deel uit van het DBFM - programma 'Scholen van Morgen'. (foto @ AG Real Estate)

Eind februari ontving tot slot de vrije basisschool in Anzegem de kwaliteitsverklaring. Deze nieuwbouw bestaat uit een hoofdgebouw met leslokalen over 2 verdiepingen en een onderdakse polyvalente ruimte en 2 gelijkvloerse voorgebouwen. Rond het schoolgebouw is een fietsenbergplaats en speelplaats aangelegd.

Van de 19 projecten binnen het pilootproject Passiefscholen zijn vandaag 13 projecten in gebruik waarvan 11 de kwaliteitsverklaring ontvingen. Voor de 2 overige is de certificatieprocedure nog lopende. 6 projecten zijn in uitvoering.

Masterplan Scholenbouw : Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de conceptnota van het Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’ goedgekeurd. Het plan biedt een antwoord op de noden en de uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel en legt duidelijk nieuwe accenten. In de toekomst zal de chronologie van een bouwdossier niet meer het enige criterium zijn om subsidies toe te kennen, de capaciteitsmiddelen worden in de reguliere uitgaven geïntegreerd en nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen zullen vlotter voor verschillende doeleinden moeten worden gebruikt. Het is de eerste keer sinds de overheveling van de onderwijsbevoegdheid naar de Vlaamse Gemeenschap dat een dergelijk geïntegreerd en totaalplan voor scholenbouw in de steigers wordt gezet.

Vlaanderen telt naar schatting 20.000 schoolgebouwen. Meer dan de helft van de gebouwen dateert van vóór 1970. Ruim een kwart van de gebouwen werd vóór 1950 gebouwd. De infrastructuur is dus vaak verouderd en de wachtlijsten om scholen te vernieuwen zijn lang.

Het Masterplan Scholenbouw van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is een integraal beleidsplan voor de aanpak van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. Het plan biedt een antwoord op de gekende noden en uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur en houdt rekening met de huidige (financiële) mogelijkheden, maar legt tegelijk nieuwe accenten.

Het plan bestaat uit 5 strategische doelstellingen.

 1. Het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen : 6 bepalende criteria

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zal de historische voorraad aan bouwdossiers op de wachtlijst in het gesubsidieerd onderwijs laten screenen om een beter beeld te krijgen van de ingediende schoolbouwprojecten. Naast de screening zal er een nieuw systeem voor de rangschikking van dossiers op de wachtlijst worden ontwikkeld. Chronologie zal hierbij niet langer het enige criterium zijn dat bepaalt wanneer een dossier voor subsidiëring in aanmerking komt. De aanvragen voor bouwsubsidies zullen in functie van 6 prioriteitencriteria behandeld worden : dwingende nood aan investering, multifunctionaliteit, bouwkost, duurzaamheid, planmatige aanpak en chronologie.  Dit nieuwe systeem zal na verder overleg met de onderwijsverstrekkers en na de nodige overgangsmaatregelen vanaf 2017 ingevoerd worden.

Tegelijk zorgen we voor een beperking en vereenvoudiging van de verschillende uitzonderingsprocedures (in het vrij gesubsidieerd onderwijs). Op dit moment gaat circa 70% van de reguliere middelen in het vrij onderwijs naar afwijkende procedures.

De digitalisering en het elektronisch opvolgen van de dossiers voor scholenbouw bij AGIOn vormen een andere belangrijke opdracht.

 1. De onderwijscapaciteit uitbreiden

In de toekomst worden de kredieten voor de dringendste noden inzake capaciteit geïntegreerd in de reguliere middelen, zowel bij het gesubsidieerd onderwijs als bij het GO!. Om de 3 jaar zal de capaciteitsmonitor prognoses aanleveren over de vraag- en de aanbodzijde van de capaciteitsproblematiek (o.a. info over de  demografische ontwikkelingen, leerlingendata en leerlingenstromen, infrastructurele data, enz.) in Vlaamse steden en gemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  De uitvoering en de snelle realisatie van deze capaciteitsprojecten in het basis- én het secundair onderwijs worden sterker en strikter opgevolgd, met een transparante rapportering door het GO! en AGIOn.  Via een actieve deelname aan het grond- en pandenbeleid gaat er voldoende focus naar het potentiële schoolpatrimonium op lokaal vlak. Het moet gemakkelijker worden om gronden voor scholenbouw aan te kopen (voorkooprecht) en leegstaande schoolgebouwen opnieuw te gebruiken. Schoolpatrimonium dat leegstaat of sterk onderbenut is, moet sneller opnieuw voor onderwijsdoeleinden aangewend kunnen worden. 

 1. Alternatieve financieringsbronnen aanboren

Alternatieve financiering zal in de toekomst noodzakelijk blijven in scholenbouw willen we de wachtlijsten effectief aanpakken, gelet op de huidige beschikbare overheidsmiddelen.  Het doel is de schaal van publiek-private schoolbouwprojecten te verkleinen. In het nieuwe concept zullen de inrichtende machten verantwoordelijk zijn voor wat zij als scholenbouwprogramma gerealiseerd wensen te zien. Een bundeling van bouwprojecten zal noodzakelijk zijn. Inrichtende machten of scholengroepen kunnen hiervoor samenwerken. Er wordt uitgegaan van 4 of meer DBFM (Design-Build-Finance- Maintenance)-bundels met een totale investeringskost van 200 miljoen euro.

Naast nieuwe kleinschalige DBFM-projecten moeten ook de huurmogelijkheden versterkt worden, niet enkel in capaciteitsgebieden, maar ook binnen de reguliere financiering. Huursubsidies kunnen immers een  volwaardig en flexibel instrument worden binnen de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur.

 1. Focus op de schoolgebouwen van de toekomst

Het is van groot belang dat schoolgebouwen multifunctioneel gebruikt worden. Na de schooltijd of in het weekend biedt dat mogelijkheden. Goede praktijkvoorbeelden kunnen voor inspiratie zorgen en met het oog op het daadwerkelijk openstellen van scholen zal informatie verstrekt worden en is sensibilisering noodzakelijk. Vanuit de praktijk leren we of de huidige regelgeving eenvoudiger kan, wat de hinderpalen zijn en welke optimalisaties mogelijk zijn. Toegankelijkheid, duurzaam en energiezuinig bouwen en kwaliteitsvolle didactische uitrusting in technische en beroepsgeoriënteerde scholen verdienen voldoende aandacht. De lancering van een Bijna-EnergieNeutraal (BEN) schoolgebouwenproject is gepland om tegemoet te komen aan de verstrengde eisen rond energieprestaties.

In het kader van het STEM-beleid komt er een project waarbij leerlingen van het technisch- en beroepsonderwijs ideeën kunnen lanceren voor het schoolgebouw van de toekomst en/of  de ontwikkeling van technieken en producten om de schoolinfrastructuur te verbeteren, in samenwerking met het bedrijfsleven.

 1. Langetermijnplanning en een beheersmatige aanpak bevorderen

Om de budgetten efficiënt te besteden is een goede planning van schoolbouwprojecten onontbeerlijk. Schoolbesturen zullen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over het belang van langetermijnplanning.  Ook het overleg tussen schoolbesturen, scholengemeenschappen en lokale besturen wordt aangemoedigd om een goede aansluiting te hebben met het lokale beleid. Netoverschrijdende samenwerking wordt eveneens aangemoedigd. Dat is belangrijk met het oog op de ruimtelijke context zoals stadsvernieuwingsprojecten. AGIOn zal een concreet en praktijkgericht onderzoek lanceren naar de elementen die invloed hebben op kostenefficiënt bouwen met als doel de realisatie van duurzame onderwijsinfrastructuur tegen een aanvaardbare kostprijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “ Het is voor het eerst sinds Vlaanderen bevoegd is voor onderwijs dat er een geïntegreerd Masterplan Scholenbouw op tafel ligt. Het plan zorgt voor een duidelijke trendbreuk en legt nieuwe accenten. Enkele voorbeelden zijn : het verlaten van de chronologie als enig criterium om de wachtlijst te beoordelen,  de integratie van de capaciteitsmiddelen in de reguliere uitgaven voor scholenbouw , de strikte opvolging en snelle realisatie van de geselecteerde capaciteitsprojecten en nieuwe en vernieuwde scholen die vlotter voor verschillende doeleinden gebruikt worden.  Het scholenbouwbeleid in Vlaanderen en Brussel heeft nood aan een langetermijnvisie en een transparante aanpak. Het Masterplan zet hiervoor de eerste grote lijnen uit.”

Persmededeling vrijdag 17 juli 2015

KABINET VAN DE viceMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

15 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen bijkomende middelen voor extra plaatsen in het basisonderwijs

15 steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen van 2016 tot en met 2018 bijkomende middelen voor extra plaatsen voor kinderen in het basisonderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits past een nieuwe werkwijze toe bij de verdeling van capaciteitsmiddelen, conform de krachtlijnen van het Masterplan Scholenbouw. Aan de basis van die verdeling ligt de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur die de vraag- en de aanbodzijde in het leerplichtonderwijs in kaart heeft gebracht. Dankzij deze vernieuwde aanpak ontvangen steden en gemeenten middelen voor een periode van 3 jaar. Ze kunnen daardoor samen met de lokale onderwijsverstrekkers een langetermijnvisie en meerjarenplanning opstellen.

Sinds 2010 maakt de Vlaamse Regering specifieke middelen vrij voor extra plaatsen in de basisscholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die middelen komen bovenop de reguliere investeringen in schoolinfrastructuur en het privaat-publieke scholenbouwprogramma Scholen van Morgen. Tot nu werden er elk jaar opnieuw capaciteitsmiddelen eerder ad hoc verdeeld.

Meerjarenplanning : eenvoudig en efficiënt

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits past voortaan een nieuwe werkwijze toe die overeenstemt met de krachtlijnen van het Masterplan Scholenbouw dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. De verdeling van de capaciteitsmiddelen voor het basisonderwijs wordt toegekend voor een periode van 3 jaar, van 2016 tot en met 2018. De klemtoon blijft op het basisonderwijs liggen, maar de realisatie van een capaciteitsproject in het secundair onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden. Het is de lokale taskforce capaciteit die bepaalt welke capaciteitsprojecten middelen zullen ontvangen. 

Sinds kort beschikt minister Crevits over meer accurate gegevens zowel m.b.t. de vraagzijde als de aanbodzijde en dus ook over het tekort aan plaatsen in de basisscholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gegevens staan onder andere in de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur leerplichtonderwijs. Die monitor bevat een wetenschappelijk onderbouwde methodiek om een vergelijking te maken tussen de vraag- en de aanbodzijde. Steden en gemeenten, waarvan nog geen werkelijke lokaal gevalideerde gegevens beschikbaar waren, hebben intussen de vraag gekregen en de kans gehad om het capaciteitsaanbod van alle scholen op hun grondgebied concreet in kaart te brengen.

15 steden en gemeenten en het Brussels hoofdstedelijk Gewest krijgen middelen in de periode 2016-2018

Op basis van de beschikbare gegevens (vraag- en aanbodzijde) heeft minister Crevits beslist om de steden en gemeenten die tegen 2020-2021 minimum 100 plaatsen te kort hebben in het gewoon basisonderwijs extra capaciteitsmiddelen toe te kennen. Concreet gaat het om 15 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gedurende 3 jaar gaat er jaarlijks 40 miljoen euro naar de uitbreidingsdossiers in een eerste fase, met voldoende aandacht voor een evenwichtige spreiding van de bijkomende middelen tussen de verschillende onderwijsnetten.

Er blijft een belangrijke rol weggelegd voor het lokale niveau voor de opvolging van de meest dringende capaciteitsnoden. Het lokale niveau is het best in staat om te bepalen wanneer en op welke plaats concrete projecten worden gerealiseerd.

Nieuw is dat de steden en gemeenten eerst te horen krijgen hoeveel capaciteitsmiddelen ze ontvangen en op basis van de toegekende bedragen kunnen de lokale taskforces capaciteit concrete projecten selecteren en rangschikken. Dat is eenvoudiger en efficiënter.

Deze steden en gemeenten krijgen nu de opdracht om tegen midden april 2016 de selectie en rangschikking van de capaciteitsprojecten op hun grondgebied in kaart te brengen die men binnen afzienbare tijd kan realiseren.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De toekenning van de capaciteitsmiddelen om extra plaatsen te creëren in specifieke gebieden gebeurt voortaan via een nieuwe methode: eenvoudiger en efficiënter. 15 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn van 2016 tot en met 2018 verzekerd van middelen voor een periode van 3 jaar. Daardoor kunnen ze op langere termijn en doelgericht capaciteitsprojecten realiseren. We erkennen en maken gebruik van de lokale knowhow om de juiste keuzes te maken en we rekenen er op dat die keuzes binnen korte termijn gerealiseerd worden.”

Stand van uitvoering

Minister Crevits hamert er op dat de middelen voor de realisatie van extra plaatsen in de scholen ook efficiënt worden aangewend. In het voorjaar 2015 is er voor de eerste keer een analyse gemaakt wat er met de middelen die toegekend zijn tussen 2010 en 2014 effectief gebeurd is. Begin dit jaar is de analyse opnieuw gemaakt, nu voor de periode 2010-2015.

 

Jaar

Monitoring 2015 (periode 2010-2014)

Monitoring 2016 (periode 2010-2015)

Verschil tussen 2015 en 2016

1.      Werken uitgevoerd

19%

34%

+    15%

2.      Werken gestart

37%

30%

-      7%

3.      Werken nog niet gestart

44%

35%

-      9%

 

Positief is vooral dat er een duidelijke stijging is van het aantal volledig gerealiseerde projecten en een daling van nog niet opgestarte capaciteitsprojecten. Het aantal net opgestarte capaciteitsprojecten is lichtjes gedaald.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Uit de nieuwe analyse blijkt dat er stappen vooruit zijn gezet. Positief is vooral dat er een duidelijke stijging is van het aantal volledig gerealiseerde projecten en een daling van nog niet opgestarte capaciteitsprojecten. Het aantal net opgestarte capaciteitsprojecten is lichtjes gedaald. Samen met de lokale partners moeten we die richting verder uitgaan en ervoor zorgen dat de middelen die Vlaanderen ter beschikking stelt zo snel mogelijk voelbaar is op de schoolvloer.”

Bron: Persmededeling 19 februari
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Hilde Crevits


 

Huursubsidies voor scholen uitgebreid naar heel Vlaanderen

Dit jaar zullen meer schoolbesturen kunnen rekenen op subsidies om schoolgebouwen te huren. Het regelgevend kader voor de toekenning van subsidies voor de huur van schoolgebouwen wordt uitgebreid naar scholen in alle steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van Besluit over de regeling voor de huursubsidies voor schoolinfrastructuur principieel goedgekeurd. Tot nu konden enkel scholen in de 17 capaciteitsgemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest huursubsidies aanvragen. De uitbreidingsmaatregel zorgt voor een vlottere en snellere realisatie van bijkomende plaatsen in het scholenlandschap. Voor 2016 is in een bedrag van ruim 1 miljoen euro voorzien voor de toekenning van huursubsidies.
Vlaanderen kent subsidies toe om de huur van schoolgebouwen mogelijk te maken. Het gaat om de huur van gebouwen (bestaande, vernieuwbouw, nieuwbouw) die voordien nog geen onderwijsbestemming hadden. De huursubsidies worden toegekend voor een termijn van maximum 18 jaar. Huur is een flexibele gebruiksvorm. De huur van een gebouw zorgt voor een vlotte en snelle realisatie van bijkomende plaatsen in het plaatselijke onderwijslandschap. Een gebouw huren kan nuttig zijn in een nieuwe woonwijk waar veel jonge gezinnen komen wonen. Ook in complexere stadsvernieuwingsprojecten waarbij verschillende maatschappelijke functies gecombineerd worden (bv. welzijnsvoorzieningen, commerciële activiteiten, vrijetijdsaanbod, kinderopvang, onderwijsbehoeften, enz.) en waarbij dikwijls diverse projectpartners betrokken zijn, is het vaak efficiënter om een deel van de infrastructuur te huren i.p.v. absoluut in eigendom te verwerven.

Tot nu konden enkel scholen in de 17 erkende capaciteitsgemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanspraak maken op huursubsidies met het oog op capaciteitsuitbreiding. Vanaf midden dit jaar wordt deze mogelijkheid om huursubsidies aan te vragen uitgebreid naar alle scholen in heel Vlaanderen en Brussel.

Een selectiecommissie binnen de Raad van Bestuur van AGION (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) zal de aanvragen voor huursubsidies voor het gesubsidieerd onderwijs inhoudelijk beoordelen. Dat gebeurt op basis van 7 criteria: de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting, kostenefficiëntie, huurtermijn, duurzaamheid, brede inzetbaarheid en multifunctioneel karakter van de te huren infrastructuur, lange termijn oplossing en de capaciteitsnood (dit laatste criterium geldt als het om een specifiek capaciteitsuitbreidingsproject gaat).

Vanuit de zorg voor de betaalbaarheid willen we te dure huurprijzen vermijden. Daarom zal de huursubsidie geplafonneerd worden tot een percentage van de financiële norm die voor bouwdossiers geldt.

De uitbreiding van de huursubsidies naar alle steden en gemeenten past in de uitrol en realisatie van het Masterplan Scholenbouw. Dit jaar is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor de toekenning van huursubsidies voor alle onderwijsnetten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vanaf dit jaar breiden we de mogelijkheden om schoolgebouwen te huren uit. Dat zal nu kunnen voor alle schoolbesturen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het verleden ging men er vanuit dat een school eeuwig en voor altijd op dezelfde locatie zou blijven bestaan. Het is belangrijk om ook andere paden te bewandelen en rekening te houden met demografische evoluties, een veranderend onderwijslandschap en ruimtelijke ontwikkelingen in steden en gemeenten. Een gebouw dat vandaag als school gebruikt wordt, hoeft dat binnen 15 jaar niet meer te zijn of kan later een andere functie krijgen die beter aansluit bij bepaalde maatschappelijke noden. Dankzij het verruimde toepassingsgebied van de huursubsidies voor scholen zullen schoolbesturen in staat zijn om hier gepast en flexibel op in te spelen.”

Na de goedkeuring van het ontwerp van Besluit door de Vlaamse Regering vandaag wordt dit ontwerp van Besluit voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

BRON:
PERSMEDEDELING
Vrijdag 19 februari 2016
KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

Projectoproep Pimp je Speelplaats 2.0

Op 1 februari 2016 lanceren Cera, GoodPlanet, KBC, Klasse en de Vlaamse Overheid de tweede projectoproep van Pimp je speelplaats. Meer gevarieerde en groene speelplaatsen, liefst met open karakter, is wat deze partners samen willen stimuleren.

Basis- en secundaire scholen kunnen hun project indienen tem 16 maart 2016. 25 scholen ontvangen een financiële ondersteuning van maximaal 4000 euro en begeleiding door een coach.

Meer info over de werking van Pimp je speelplaats 2.0 en de inschrijvingsvoorwaarden – en modaliteiten vind je hier.

Heb je plannen voor een nieuwe of vernieuwde speelplaats voor jouw school? Lees hier welke werken in aanmerking komen voor subsidies van buitenaanleg.

Nieuwe aanvraagformulieren

Indien je, als inrichtende macht of schoolbestuur, subsidies wil aanvragen voor een infrastructuurproject aan jouw school, vul je een aanvraagdocument in. AGION vernieuwde recent deze aanvraagformulieren.
Download hier de nieuwe aanvraagformulieren.

Scholen van Morgen: 150 contracten ondertekend en 25 scholen opgeleverd

De ondertekening vandaag van het contract voor de grondige verbouwing van een kasteelgebouw voor het Groenendaalcollege te Merksem is het 150ste Individueel DBFM-contract. De oplevering van dit project is voorzien voor 31 augustus 2017. Dit 150ste contract is de 100ste voor het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Deze 150 scholenbouwprojecten omvatten 566.088 m² gebouwoppervlakte en 573.170 m² omgevingsaanleg.

Vorige week werd de 25ste School van Morgen opgeleverd: de nieuwbouw voor het buitengewoon onderwijs De Triangel te Lovendegem.

Het DBFM-programma zit nu volop in de bouwfase. Eind dit jaar zijn meer dan 100 scholen in gebruik genomen. Van de 165 DBFM-projecten zijn vandaag:

-          25 projecten in onderhoudsfase/gebruiksfase

-          123 projecten in bouwfase

-          13 projecten in aanbestedingsfase

-          1 project in vergunningsfase

-          3 projecten in ontwerpfase

De btw-verlaging voor scholenbouw creëert investeringsruimte binnen het DBFM-programma voor ongeveer 20 bijkomende projecten. Er zijn onderhandelingen gestart tussen de publieke en private partners van de DBFM-vennootschap en een aantal scholen van de bestaande reservelijst voor DBFM ontvingen een brief om hun interesse kenbaar te maken.

 

Subsidiëring/financiering van de huur van tijdelijke modulaire units voor noodopvang vluchtelingenkinderen

Schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen voor de subsidiëring en financiering van de huur van tijdelijke modulaire units. Dat kan als een school of vestigingsplaats tijdelijk de capaciteit wil uitbreiden in het kader van de noodopvang voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.

Alle kosten die gepaard gaan met de installatie van deze tijdelijke modulaire units voor noodopvang, worden volledig vergoed: zowel plaatsing, omgevingswerken, huur als de ophaling van de units.  De kosten van de omgevingswerken moeten wel in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de modulaire units.  Ze blijven beperkt tot de aansluiting van nutsvoorzieningen en kleine verhardingswerken.

De units worden gesubsidieerd en gefinancierd voor een periode van minimaal drie en maximaal 24 maanden met als einddatum 31 december 2017. Het is mogelijk om in de contracten een clausule tot verlenging op te nemen. Die verlenging situeert zich ook binnen de termijn van 24 maanden met als einddatum 31 december 2017. 

Schoolbesturen kunnen zowel aanvraagdossiers als verlengingen doorlopend indienen bij AgODi.  Zij dienen de aanvraag in met behulp van deze formulieren:

Aanvraagformulier voor het basisonderwijs
Aanvraagformulier voor het secundair onderwijs

Een ambtelijke commissie met vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming, AgODi en AGION beoordeelt de aanvraagdossiers in een eerste fase. Bij een positief advies maakt de commissie het dossier over aan AGION en het GO!. Zij informeren het schoolbestuur over het verdere verloop van de procedure en de te ondernemen stappen. De kennisgeving van de definitieve toewijzing  van de opdracht aan de geselecteerde inschrijver met het oog op de levering van de tijdelijke units mag niet gebeuren alvorens het schoolbestuur het schriftelijke akkoord van de Raad van Bestuur van AGION of de Raad van het GO! heeft ontvangen.

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure neemt u contact op met: v.vandevelde@ond.vlaanderen.be

Voor meer informatie over de gunningsprocedure van de tijdelijke modulaire units neemt u contact op met: jo.vanduyse@agion.be

Een voorbeeldbestek voor de huur van tijdelijke modulaire units vindt u hier

23,4 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten goedgekeurd

In november heeft AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, 23.459.885,56 euro subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs goedgekeurd. Iets meer dan 14,3 miljoen euro gaat naar grote (ver)bouwprojecten. Het overige deel is bestemd voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze investeringen hebben als doel de inhaalbeweging in scholenbouw die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil realiseren, effectief te ondersteunen. Vanaf dit jaar bedraagt de BTW op scholenbouw 6 procent in plaats van 21 procent. Dankzij die verlaging kan er meer geïnvesteerd worden in scholenbouw.

Vlaanderen heeft nood aan moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele school­infrastructuur aangepast aan de noden en uitdagingen van de 21e eeuw. Elke maand opnieuw verleent AGIOn subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures mogelijk afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.

In november 2015 is in totaal voor ruim 23,4 miljoen euro investerings-subsidies voor scholenbouw toegekend.

Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werden, via de zogenaamde standaardprocedure, 14.392.241,89 euro subsidies aan scholen vastgelegd en toegekend.

Voor de dossiers m.b.t. zeer dringende ingrepen of ten gevolge van overmacht is er bijna 5 miljoen euro vrijgemaakt (4.982.060,37 euro) en iets meer dan 4 miljoen euro gaat naar dossiers met relatief kleine bouwwerken.

Samengevat betekent dit:

Type procedure

Bedrag

Standaardprocedure

14.392.241,89 euro

Uitzonderingsprocedures:

 • Afwijking chronologie
 • Verkorte procedure

 

 • 4.982.060.37 euro
 • 4.085.583,30 euro

Totaal vastgelegde subsidies november 2015

23.459.885,56 euro

Per provincie geeft dit het volgende resultaat:

Provincie

Bedrag

Antwerpen

11.421.783,22 euro

Limburg

2.678.712,23 euro

Oost-Vlaanderen

3.123.068,68 euro

West-Vlaanderen

3.684.797,12 euro

Vlaams-Brabant

2.026.293,06 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

525.231,25 euro

Totaal vastgelegde subsidies november 2015

23.459.885,56 euro

In welke gemeenten schoolbesturen de voorbije maand subsidies toegekend kregen, is te zien op de bijgevoegde kaart. In de bijlage is er eveneens een overzicht terug te vinden van de onderwijsinstellingen die een principiële goedkeuring ontvingen voor hun subsidiedossier van meer dan 100.000 euro.

Naast de maandelijkse reguliere financiering werkt AGIOn samen met het departement onderwijs en de verschillende onderwijsnetten verder aan de verdere verfijning en concrete uitrol van het Masterplan Scholenbouw. Zo zorgen we er voor dat vanaf 2016 huursubsidies voor schoolgebouwen in heel Vlaanderen mogelijk worden. Er worden stappen gezet in de ontwikkeling van kleinschalige DBFM-projecten rond scholenbouw.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In november is er ruim 23,4 miljoen euro door AGIOn vastgelegd voor de bouw van nieuwe klaslokalen en noodzakelijke verbouwingswerken aan verouderde school­gebouwen. De toekenning van investeringssubsidies betekent voor scholen het langverwachte startschot van hun bouwproject en een belangrijke eerste stap in de realisatie van hun bouw- of verbouwingsproject. De maandelijkse subsidiëring vormt een essentieel onderdeel van de inhaalbeweging in scholenbouw die we deze legislatuur stap voor stap realiseren. Vanaf dit jaar verlaagt de BTW op scholenbouw van 21 naar 6 procent. Voor 2016 betekent dit voor de reguliere scholenbouw een extra investering van bijna 48 miljoen euro. Voor het PPS-programma Scholen van Morgen houdt het een extra investering van 160 miljoen euro in. Die extra middelen zullen leiden tot 80.000 vierkante meter bijkomende oppervlakte. “
Bron:

Persmededeling, Donderdag 14 januari 2016
KABINET VAN DE VICE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

30 innovatieve STEM-projecten voor technisch en beroepssecundair onderwijs in de startblokken

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent een subsidie van 150.000 euro toe aan 30 innovatieve STEM-projecten. De projecten passen in een oproep aan alle technische en beroepsscholen om hun leerlingen en leerkrachten mee te laten nadenken over kwalitatieve en innovatieve schoolgebouwen, één van de uitdagingen in het Masterplan Scholenbouw. Het brengt twee belangrijke thema’s van deze legislatuur samen: STEM en schoolinfrastructuur. Er werd ook ruimte gelaten voor innovatieve projecten rond aantrekkelijk STEM-onderwijs in het TSO en BSO. De projecten lopen tot het einde van het schooljaar 2016-2017.

Eén van de acties uit het Masterplan Scholenbouw is het bedenken en uitvoeren van innovatieve concepten rond scholenbouw in de 21e eeuw. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) is hierbij onontbeerlijk. Er komen immers verschillende disciplines zoals techniek, technologie en ingenieurswetenschappen aan te pas.

In het kader van het STEM-beleid werd daarom een oproep gelanceerd aan alle BSO- en TSO-scholen op zoek naar leraren en leerlingen met ontwerpideeën voor het schoolgebouw van de toekomst en technieken of producten om de schoolinfrastructuur te verbeteren. De technische veelzijdigheid van het thema sluit aan bij de competenties van het technisch en beroepsonderwijs. en de vele STEM-richtingen die ze huisvesten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent nu, na een selectieprocedure, aan 30 innovatieve STEM-projecten 5.000 euro toe, goed voor een totaalsubsidie van 150.000 euro. De projecten spelen enerzijds in op het bouwen en uitrusten van nieuwe scholen, met veel aandacht voor technische installaties, energiezuinigheid en omgevingscomfort. Leerlingen zullen onder meer werken aan projecten rond de verbetering van de luchtkwaliteit in de klaslokalen, energiezuinige systemen op school en zullen zelf een speelplaats op het dak van een school ontwerpen, uitvoeren en inrichten in samenwerking met de lokale kunstacademie.

Anderzijds werd er ook ruimte gelaten voor innovatieve STEM-projecten rond aantrekkelijk STEM-onderwijs in het TSO en BSO. Die projecten beslaan een brede waaier van thema’s, gaande van het kweken van meelwormen als centraal element in een voedselzekerheidsproject, de analyse van de rollercoasters van een pretpark, tot het perfectioneren van de slagbomen op het parkeerterrein van de school en het stevig binnenbrengen van STEM in zorgopleidingen.

Alle projecten worden vanuit diverse disciplines en door alle betrokkenen samen aangepakt: STEM op school is immers in de eerste plaats een verhaal van samenwerking tussen leerkrachten, hun leerlingen én de professionele STEM-partners buiten de school zoals sectoren, bedrijven en publieke actoren.

De projecten lopen tot het einde van het schooljaar 2016-2017.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Innovatief bouwen is één van de uitdagingen in ons Masterplan Scholenbouw. TSO- en BSO-scholen huisvesten STEM-richtingen die bij uitstek geplaatst zijn om projecten hierrond uit te werken. De oproep geeft leerlingen de kans om zelf hun ‘dromen’ omtrent een innovatief schoolgebouw in de 21e eeuw waar te maken. Jongeren kunnen op die manier ook kennis maken met de innovatieve aspecten van hun toekomstig beroep. Met deze oproep brengen we twee belangrijke thema’s in een unieke combinatie samen.”

Hier vind je de lijst van de geselecteerde projecten.

Bron:
Persmededeling
Dinsdag 12 januari 2016
KABINET VAN DE VICE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS
 

Verlaagd BTW-tarief voor scholenbouw vanaf 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 geldt er een verlaagd BTW-tarief van 6 % i.p.v. 21% voor de bouw van schoolinfrastructuur. In het bijzonder gaat het om gebouwen voor het gereglementeerd onderwijs waaronder het kleuteronderwijs, lager onderwijs, middelbaar onderwijs, hogescholen- en universitair onderwijs, volwassenonderwijs, al dan niet deeltijds. Het kunstonderwijs dat wordt verstrekt door bv. een muziekacademie of een dansacademie worden hier ook onder gevat mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.
Het verlaagde BTW-tarief zal niet gelden voor de loutere aankoop en levering van materialen, voor intellectuele werken (bv. dienstencontracten m.b.t. ontwerpers, algemene adviesverlening) en wellicht ook niet voor omgevingswerken. De bevoegde btw-administratie van de federale overheid moet de specifieke technische modaliteiten en toepassingsregels m.b.t. deze BTW-verlaging nog bekendmaken.

De verlaging van het btw-tarief op de bouw van scholen komt goed tegemoet aan de grote noden die er bestaan op het vlak van vernieuwing en uitbreiding van het bestaande schoolpatrimonium. Want dankzij deze BTW-verlaging zullen de voorziene investeringsmiddelen nog meer kunnen renderen. Dit is in elk geval een goede zaak voor de scholen, de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Op die manier maken we systematisch werk van een inhaalbeweging in scholenbouw zodat leerlingen en leerkrachten kunnen genieten van kwaliteitsvolle comfortabele duurzame schoolgebouwen aangepast aan de noden van de 21e eeuw.

Meer weten over de praktische toepassing?

PERSMEDEDELING KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS: 23 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten goedgekeurd

In oktober 2015 heeft AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, 23 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs goedgekeurd. Bijna de helft gaat naar grote (ver)bouwprojecten. Het overige deel is bedoeld voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze investeringen maken deel uit van de inhaalbeweging in scholenbouw die Vlaams minister van Onderwijs minister Hilde Crevits wil realiseren.

Vlaanderen heeft nood aan moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele school­infrastructuur aangepast aan de maatschappelijke noden en onderwijsuitdagingen van de 21e eeuw. Elke maand kent het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs. Er zijn verschillende subsidieprocedures mogelijk afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.

In oktober 2015 is in totaal voor ruim 23 miljoen euro investeringssubsidies toegekend. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werden, via de zogenaamde standaardprocedure, 10.250.126 euro subsidies aan scholen vastgelegd en toegekend.

Voor de dossiers m.b.t. zeer dringende ingrepen of ten gevolge van overmacht is er ruim 8,3 miljoen euro vrijgemaakt en 4,5 miljoen euro gaat naar dossiers voor relatief kleinere bouwwerken.

 

Samengevat betekent dit:

Type procedure

Bedrag

Standaardprocedure

10.250.126 euro

Uitzonderingsprocedures:

 • Afwijking chronologie
 • Verkorte procedure

 

 • 8.308.807 euro
 • 4.530.664 euro

Totaal vastgelegde subsidies oktober 2015

23.089.597 euro

Per provincie geeft dit het volgende resultaat:

Provincie

Bedrag

Antwerpen

5.368.342 euro

Limburg

4.931.802 euro

Oost-Vlaanderen

4.518.292 euro

West-Vlaanderen

2.424.861 euro

Vlaams-Brabant

5.759.223 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

87.077 euro

Totaal vastgelegde subsidies oktober 2015

23.089.597 euro

 

In welke gemeenten schoolbesturen de voorbije maand subsidies toegekend kregen, is te zien op deze kaart. Hier is er eveneens een overzicht terug te vinden van de onderwijsinstellingen die een principiële goedkeuring ontvingen voor hun subsidiedossier van meer dan 100.000 euro.

In oktober 2015 werd de Conceptnota Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’ uitgebreid in het Vlaams Parlement toegelicht en besproken. Er vonden hoorzittingen plaats en een afsluitend debat met de parlementsleden in de commissie onderwijs. De eerstvolgende maanden volgt de verdere verfijning en concrete uitrol van dit masterplan. Dit zal gebeuren in nauw overleg met alle betrokken partners zoals de verschillende onderwijsnetten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In oktober 2015 is er opnieuw ruim 23 miljoen euro door AGIOn vastgelegd voor de bouw van nieuwe klaslokalen en noodzakelijke verbouwingswerken aan verouderde school­gebouwen. De toekenning van deze investeringssubsidies betekent voor scholen het langverwachte startschot van hun bouwproject en een belangrijke eerste stap in de realisatie van hun bouw- of verbouwingsproject. Deze maandelijkse reguliere subsidiëring vormt een essentieel onderdeel van de inhaalbeweging in scholenbouw die we deze legislatuur stap voor stap zullen realiseren. Zo wordt in 2016 het investeringskrediet voor scholenbouw opnieuw met 50 miljoen euro verhoogd. Op die manier krijgen leerlingen en leerkrachten moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele klaslokalen waar het aangenaam om leren en werken is.”

39 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten effectief toegekend

In september 2015 heeft AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ruim 39 miljoen euro subsidies goedgekeurd voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (vrij en officieel onderwijs). Iets meer dan de helft, 21,6 miljoen euro, gaat naar grote (ver)bouwprojecten. De andere helft gaat naar kleinschalige verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze toegekende investeringsmiddelen hebben als doel schoolinfrastructuur aan te passen aan de noden en uitdagingen van de 21e eeuw.

Elke maand kent het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures mogelijk afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.

In september is alles samen ruim 39 miljoen euro toegekend. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werden, via de zogenaamde standaardprocedure 21.615.886 euro subsidies vastgelegd en toegekend aan scholen in Vlaanderen en Brussel.

Voor de dossiers m.b.t. zeer dringende ingrepen of ten gevolge van overmacht, is er ruim 9,5 miljoen euro vrijgemaakt en 7,9 miljoen euro gaat naar dossiers rond relatief kleinere bouwwerken.

 

Samengevat betekent dit:

Type procedure

Bedrag

Standaardprocedure

21.615.886 euro

Uitzonderingsprocedures:

 • Afwijking chronologie

 • Verkorte procedure

 

9.518.928 euro

7.900.106 euro

Totaal vastgelegde subsidies september 2015

39.034.920 euro

Per provincie geeft dit het volgende resultaat:

Provincie

Bedrag

Antwerpen

7.343.493 euro

Limburg

4.519.386 euro

Oost-Vlaanderen

13.500.718 euro

West-Vlaanderen

3.504.489 euro

Vlaams-Brabant

3.508.471 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

6.658.363 euro

Totaal vastgelegde subsidies september 2015

39.034.920 euro

 

In welke gemeenten schoolbesturen de voorbije maand subsidies toegekend kregen is te zien op de bijgevoegde kaart. In de bijlage is er eveneens een overzicht terug te vinden van de onderwijsinstellingen die een principiële goedkeuring van hun schoolbouwdossier ontvingen ten bedrage van meer dan 100.000 euro.

De goedkeuring van schoolbouwdossiers door de Raad van Bestuur van AGIOn ten voordele van het gesubsidieerd onderwijs past in het plan van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om de onderhoudsachterstand van het schoolpatrimonium systematisch weg te werken. Half juli 2017 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits daarom ook de Conceptnota Masterplan Scholenbouw goed. Dit Masterplan biedt de kans om enerzijds de meest dringende capaciteitsnoden in specifieke gebieden te leningen en anderzijds concreet werk te maken van de modernisering van het verouderde schoolpatrimonium in Vlaanderen en Brussel.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In september 2015 is er ruim 39 miljoen euro door AGIOn vastgelegd voor de bouw van nieuwe klaslokalen en noodzakelijke verbouwingswerken aan verouderde school­gebouwen. Deze vastleggingen betekenen voor scholen het startschot van hun bouwproject en een belangrijke eerste stap in de realisatie van hun bouw- of verbouwingsproject. Ook in de toekomst blijven we volop inzetten op de systematische verbetering van de schoolgebouwen. In de begroting 2016 wordt het investeringskrediet voor scholenbouw met 50 miljoen euro verhoogd. Leerlingen en leerkrachten hebben recht op moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele klaslokalen waar het aangenaam om leren en werken is.”

Bron: 

Persmededeling

Donderdag 15 oktober 2015

KABINET VAN DE VICE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

BTW op scholenbouw zakt naar 6%

De BTW op scholenbouw zakt op 1 januari 2016 van 21% naar 6%. Dat heeft de federale regering definitief beslist in het kader van de taxshift en de begroting. Deze maatregel ondersteunt de  inhaalbeweging in de scholenbouw die de Vlaamse regering samen met de inrichtende machten ontwikkelt. Deze maatregel past ook in de door de Vlaamse regering goedgekeurde Conceptnota ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’.

Door terugverdieneffecten en meeropbrengsten moet deze lastenverlaging, samen met andere verder uit te werken maatregelen in de bouwsector, voor de federale overheid tegen horizon 2019 30 miljoen  euro opleveren. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. de terugverdieneffecten ten bate van de federale overheid: meer investeringen genereert meer tewerkstelling, wat op zijn beurt de fiscale inkomsten en de sociale bijdragen doet stijgen.

Vicepremier Kris Peeters: “Dit is een belangrijke lastenverlaging voor de Vlaamse Regering in haar ambitie om de scholenbouw in Vlaanderen verder te versnellen. Door de uitbreiding van het verlaagde BTW-tarief zal ook de privé-sector, ik denk aan onze bouwsector die onder zware druk staat, zich kunnen versterken. In het kader van de taxshift hebben we beslist om voor de bouwsector, een sleutelspeler in onze economie, een totaalpakket aan specifieke maatregelen uit te werken in overleg met de sector. Dit is er alvast 1 van.”

 

Het scholenbouwbeleid in Vlaanderen kent twee grote uitdagingen. Enerzijds is er de historische onderhoudsachterstand waardoor een groot deel van de schoolgebouwen verouderd zijn. Dit leidt bijgevolg tot een lange wachttijd om schoolbouwsubsidies te ontvangen. Anderzijds zijn er de dringende  noden om extra schoolcapaciteit te realiseren in specifieke gemeenten en regio’s. Dit dreigend capaciteitstekort in het basisonderwijs vandaag en in het secundair onderwijs de eerstvolgende jaren manifesteert zich het sterkst in en rond een aantal grootsteden (Antwerpen, Gent, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse rand).

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Een lagere BTW op scholenbouw zorgt er voor dat de extra middelen voorzien in de Vlaamse begroting nog meer kunnen renderen en dat we de noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen en renovaties van schoolpatrimonium versneld kunnen uitvoeren. Een lagere BTW betekent ook een lagere kostprijs voor de schoolbesturen waardoor ook hun eigen aandeel in de bouwkosten en dus de druk op hun werkingsmiddelen kan zakken. Hierdoor worden de voorwaarden gecreëerd om voluit verder te investeren in de vernieuwing en uitbreiding van onze schoolinfrastructuur.”

 

Bron:
Gezamenlijk persbericht
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en vicepremier Kris Peeters

Foto's schoolinfrastructuur

Voor de uitbreiding van de pagina ‘Realisaties’ op de website werken we graag met sprekend beeldmateriaal van recent gerealiseerde of gerenoveerde scholen met AGIOn-subsidies.

Wil jij ook foto's van jouw recent gebouwde of vernieuwde schoolgebouw op de AGIOn-website?

Wij ontvangen graag een aantal representatieve foto’s op ons e-mailadres info@agion.be (of via We transfer).

Mogen wij ook vragen om de naam en het adres van de school toe te voegen dan kunnen wij de details van het bouwprogramma toevoegen.

Recente financiële norm

Om van subsidies te kunnen genieten moet het infrastructuurproject voldoen aan de financiële norm. Rekening houdend met de evolutie van de prijzen in de bouwsector worden de financiële normen maandelijks geïndexeerd.
De financiële norm wordt berekend per m² bruto-oppervlakte van de uit te voeren werken, exclusief de kostprijs van de eerste uitrusting en exclusief BTW en erelonen.

De financiële normen kan je hier raadplegen.

Welkom bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn

AGIOn subsidieert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen waarbij ook een alternatief financieringsspoor werd opgezet via een publiek-private samenwerking (het DBFM-project). Via kennis en expertiseopbouw rond kwaliteitsvolle kostenefficiënte scholenbouw, adviesverlening, en monitoring werkt AGIOn mee aan de realisatie van duurzame en functionele scholenbouw.