Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Vorige
Volgende
Slides

Welkom bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn

Het agentschap subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs en de hogescholen. AGIOn zorgt ook voor de coördinatie en de stimulering van de publiek-private samenwerking waarbij de realisatie van infrastructuur een partnership is van de overheid en de inrichtende machten met de private sector.

Nieuws

Luchtkwaliteitsonderzoek in woningen en scholen met energiebesparende renovaties

VITO wil nagaan in hoeverre het binnenmilieu beïnvloed wordt door de energiebesparende maatregelen.

Naast een analyse van het binnenmilieu (door middel van luchtkwaliteitsmetingen) zal ook de doeltreffendheid van de energiebesparende maatregelen bepaald worden. VITO zal ook de comfortervaring van de gebruikers van het gebouw bevragen, voor- en na de uitvoering van de renovatie.

VITO zoekt woningen en scholen waar recent energiebesparende renovaties uitgevoerd werden  (dubbele beglazing, isolatie, ...) of in de nabije toekomst zullen plaatsvinden.

Dit project kadert binnen de studie Renov-air. Dit is een verkennend onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit in gebouwen na (energie - efficiënte) renovaties in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Wie wil meewerken aan dit onderzoek kan contact opnemen metFrancoise.Geyskens@vito.be of Marianne.Stranger@vito.be.Deelname is gratis. Resultaten worden anoniem gerapporteerd.Scholenbouwatlas.nl

Toegankelijk hulpmiddel om basisscholen te verbouwen in Nederland.

De komende jaren zullen in Nederland honderden basisscholen moeten worden verbouwd.  Voor schooldirecteuren en schoolbesturen is dit een ingewikkelde opgave waarbij veel komt kijken. De scholenbouwatlas is een gemakkelijk instrument dat hulp biedt bij het aanpassen van basisscholen en kindercentra. De nieuwe site geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont inspirerende voorbeelden van verbouwingen.Eerste steenlegging Scholen van Morgen – Sint-Claracollege te Arendonk

Op dinsdag 1 april werd de eerste steen gelegd van het 5.200 m² grote schoolcomplex van het Sint-Claracollege te Arendonk. Deze nieuwbouw omvat o.m. een refter, auditorium, keuken, burelen voor administratie, klaslokalen, wetenschapslokalen en nieuwe overdekte en open speelplaatsen.

 

Dit bouwproject is de eerste school van het vrij onderwijs in het DBFM-programma Scholen van Morgen en is tevens de eerste school in de provincie Antwerpen.

 

Verspreid over heel Vlaanderen, zullen de komende jaren bijna 200 schoolgebouwen worden opgetrokken via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen.

 

Eerder startten reeds de nieuwbouw voor het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel en de bouw van de campus aangepast onderwijs voor het Medisch Pedagogisch Instituut Zonneken, de School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Baken en het Internaat Zonneken van het GO! te Sint-Niklaas.

 

Naast de 3 projecten in bouwfase bevinden zich momenteel 125 projecten in aanbestedingsfase, 32 projecten in vergunningsfase en 5 projecten in ontwerpfase

 

Meer info over ‘Scholen van morgen’ en de verschillende projecten vind je hier.

 

INSPIRATIEDAG BREDE SCHOOL: 29 april 2014

De Inspiratiedag Brede School op 29 april 2014 neemt u mee achter de schermen van Brede Scholen.

U krijgt de kans om mee te denken over maatschappelijke uitdagingen waarop Brede Scholen een antwoord bieden. Hoe kan een Brede School een hefboom zijn in de strijd tegen kansarmoede?

Hoe bouwen Brede Scholen aan een netwerk rond kinderen en jongeren? Hoe versterkt een Brede School hun talenkennis? Creëert zo’n Brede School écht extra kansen? Welke tips hebben ze voor het bouwen van een partnerschap met ouders? En hoe krijgt Breed Leren vorm vanuit een Brede School?

Bekijk hier de uitnodiging

Inspiratiebundel Toegankelijkheid

AGIOn en Enter vzw willen werk maken van meer toegankelijke scholen. Ze stelden immers vast dat bouwheren en ontwerpers vaak nog onvoldoende kennis en ervaring hebben om de principes van integrale toegankelijkheid toe te passen in scholen.  Vanuit die doelstelling kwam de inspiratiebundel ‘Integrale toegankelijkheid van schoolgebouwen’ tot stand.

Deze  inspiratiebundel wil ontwerpers en bouwheren informeren, inspireren en ondersteunen om de toegankelijkheid van de schoolgebouwen voor iedereen te optimaliseren.

De bundel kwam tot stand in nauw overleg met de sector  door plaatsbezoeken, een onlinebevraging, focusgroepen met directies, leerkrachten, GON-coördinatoren en de adviesbureaus  toegankelijkheid.

Het is geen oplijsting van een set te volgen criteria maar opgevat als een werkinstrument. De bundel is opgevat in verschillende delen met zowel achtergrondinformatie en ontwerpaanbevelingen als inspirerende voorbeelden.

 

AGIOn en vzw Enter stellen op 21 maart de Inspiratiebundel voor op een studiedag ‘Werk maken van toegankelijke scholen’

Winnaars awards duurzaam bouwen

Dubolimburg en Confederatie Bouw Limburg reikten op 17 februari de Awards Duurzaam Bouwen uit. Met de awards worden duurzame projecten beloond die gerealiseerd werden op het grondgebied van de provincie Limburg. ‘t Piepelke in Bilzen, een school uit het pilootproject passiefscholen  kreeg de Award Duurzame School.

Veranderingen op het vlak van EPB

Vanaf 1 januari 2014 is er heel wat gewijzigd in de regelgeving voor energieprestaties.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Vlaams Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 geldt een maximaal E-peil van E60, ook de prestatieeisen van de verschillende constructiedelen worden verstrengd.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Brussels Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 zijn de prestatie eisen van de verschillende constructiedelen verstrengd.

Daarnaast zijn er wijzigingen in de methode van berekenen en is er een nieuwe EPB-software.

De details kan u lezen in de rubriek energie

Nieuwe aanvraagformulieren

 

Indien u, als inrichtende macht of schoolbestuur, subsidies wil aanvragen voor een infrastructuurproject aan uw school, vult u een aanvraagformulier in.

We hebben deze formulieren vernieuwd.

AGIOn digitaliseert de dossierbehandeling

AGIOn zet volop in op de administratieve vereenvoudiging voor de behandeling van de reguliere subsidiedossiers met als voornaamste doelstelling het optimaliseren van de elektronische dossierbehandeling. De dossierbehandeling zal via het nieuwe platform, ALPHA, voor u nog klantgerichter, correcter en efficiënter verlopen.

Het nieuwe systeem, dat we op 20 januari 2014 in gebruik hebben genomen, wijzigt een paar puntjes in de dossierbehandeling voor de afdeling Reguliere Financiering. Voor de behandeling van de DBFM-dossiers verandert er niks.

We zetten de wijzigingen graag voor u op een rijtje

Evalueer het energieprestatiecertificaat (EPC)

Sinds 1 januari 2009 moeten alle schoolgebouwen in het Vlaamse Gewest, met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m², over een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikken. Nu vijf jaar later wil het Vlaamse Energieagentschap dat evalueren én verbeteren. Doe mee met de enquête.

Bijna vijf jaar na de start van het EPC publieke gebouwen en meer dan 8000 EPC's later is het tijd voor een evaluatie van het EPC. In het kader van deze evaluatie heeft het Vlaams Energieagentschap een online-enquête opgesteld. Het Vlaams Energieagentschap wil zo veel mogelijk input verzamelen om het EPC-systeem voldoende onderbouwd te kunnen evalueren en concrete verbetertrajecten te kunnen uitwerken.

Sinds 1 januari 2009 moeten alle schoolgebouwen, gelegen in het Vlaamse Gewest, met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m² over zo'n energieprestatiecertificaat beschikken. Vanaf 1 januari 2013 geldt deze verplichting ook voor schoolgebouwen groter dan 500 m² en op 1 januari 2015 wordt de verplichting uitgebreid tot schoolgebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250 m².

AGIOn en OVAM werken samen aan bodemsanering van schoolterreinen

Op en rond schoolterreinen komt nogal eens een bodemverontreiniging voor.
Om in te zetten op een propere bodem bij scholen bundelen de OVAM en AGIOn hun krachten, met als doel de vervuilde schoolterreinen in kaart te brengen en de scholen administratief, praktisch en financieel te ondersteunen bij de bodemonderzoeken en -saneringen van hun schoolterrein.
Op 5 september 2013 ondertekenden Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet hiervoor een protocol.

Lees meer over de praktische uitwerking van het protocol

Eerste steenlegging Scholen van Morgen – Campus Aangepast Onderwijs te Sint-Niklaas

Dinsdag 15 oktober werd de eerste steen gelegd op de GO! Campus Aangepast Onderwijs in Sint-Niklaas. De nieuwbouw van ongeveer 4000 m² verenigt drie GO! -instellingen tot een volwaardige campus. In SBSO Baken, MPI Zonneken en Internaat Zonneken krijgen 450 leerlingen van 2,5 tot 21 jaar met specifieke behoeftes aangepast onderwijs en een huiselijke opvang.

Het is het eerste GO! project dat wordt gerealiseerd via het DBFM-programma Scholen van Morgen.
Verspreid over heel Vlaanderen, zullen tussen vandaag en 2017 bijna 200 schoolgebouwen worden opgetrokken via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen. Eerder dit jaar startten reeds de werkzaamheden aan het GTIL, een gemeenteschool in Londerzeel. Vanaf 2014 starten kort na elkaar de  andere werven.

Naast de 2 projecten in bouwfase bevinden zich momenteel 65 projecten in aanbestedingsfase, 80 projecten in vergunningsfase en 18 projecten in ontwerpfase

Meer info over ‘Scholen van morgen’ en de verschillende projecten vind je hier.

Wijziging drempelbedrag subsidiëring infrastructuurdossiers

In de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten wijzigt onder meer het drempelbedrag van de opdrachten die kunnen worden gesloten via een aanvaarde factuur. Dit drempelbedrag werd bepaald op 8.500 euro excl. btw (momenteel 5.500 euro).
Momenteel komen dossiers waarvan de kostprijs minder dan 5.500 euro bedraagt (exclusief btw en algemene onkosten), niet in aanmerking voor subsidiëring. Dergelijke werken beschouwt het agentschap als onderhoudswerken of kleine werken waar geen marktbevraging voor nodig is.

Het managementcomité van AGIOn heeft dan ook beslist, in overleg met de onderwijskoepels, dat subsidiedossiers die bij AGIOn worden ingediend vanaf 1 september 2013 een minimale kostprijs dienen te hebben van 8.500 euro (excl. btw).

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten – gevolgen inwerkingtreding

Op 1 juli 2013 treedt de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in werking. Dit betekent dat alle overheidsopdrachten die vanaf deze datum worden bekendgemaakt of waarvoor inschrijvers een offerte kunnen indienen in het kader van een onderhandelingsprocedure, onder deze nieuwe regelgeving zullen vallen.

Op 1 juli 2013 treedt de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in werking. Dit betekent dat alle overheidsopdrachten die vanaf deze datum worden bekendgemaakt of waarvoor inschrijvers een offerte kunnen indienen in het kader van een onderhandelingsprocedure, onder deze nieuwe regelgeving zullen vallen.

Dit betekent dat alle overheidsopdrachten die vanaf deze datum worden bekendgemaakt of waarvoor vanaf deze datum inschrijvers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen in het kader van een onderhandelingsprocedure, onder deze nieuwe regelgeving zullen vallen.

Opdrachten die u eerder heeft bekendgemaakt of waarvoor u de uitnodiging tot indiening van een offerte eerder heeft verstuurd, blijven onderworpen aan de huidige regelgeving. Aan deze opdrachten wijzigt de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving niets.

Indien u momenteel bezig bent met de opmaak van een bestek volgens de huidige regelgeving, moet u er bijgevolg rekening mee houden dat de publicatie mogelijk nà 1 juli 2013 zal gebeuren en het bestek dus moet verwijzen naar de nieuwe regelgeving en naar de gewijzigde artikelnummers.

U kan hier de aangepaste modeldocumenten terugvinden.

 

Minimumaandeel hernieuwbare energie

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

Voor scholen en kantoren van publieke organisaties geldt deze verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.

De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG). Met het wijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouw goedgekeurd op 28 september 2012), is deze verplichting opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving.


Meer info kan je hier terugvinden

Energieprestatiecertificaat voor scholen

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen. Het EPC stelt het energieverbruik van het schoolgebouw vast en vergelijkt het met andere gebouwen. Het bevat ook advies voor energiebesparende maatregelen.

Sinds 1 januari 2009 is het EPC verplicht voor gebouwen groter dan 1.000 m² . Het EPC was al verplicht voor gebouwen groter dan 500 m².

Lees meer over het EPC

e-Notification

AGIOn raadt aan om de aanbestedingen en offerteaanvragen rechtstreeks bekend te maken via de portaalsite van de federale overheid, het vroegere Bulletin der Aanbestedingen.

Voor meer info kan u hier terecht

Ondertekeningsbevoegdheid dossiers

AGIOn ontvangt vaak subsidieaanvragen of dossierstukken van bijvoorbeeld een directeur of een ontwerper,.... Deze personen zijn niet altijd bevoegd om bepaalde documenten te ondertekenen of om bepaalde beslissingen te nemen.

AGIOn wil er dan ook op wijzen dat:

- voor het officieel gesubsidieerd onderwijs in principe de burgemeester en de secretaris (gemeentelijk onderwijs) of de gouverneur en de griffier (provinciaal onderwijs) de documenten moet ondertekenen

- voor het vrij gesubsidieerd onderwijs in principe een lid van het schoolbestuur of de inrichtende macht de documenten moet ondertekenen

Dit is van toepassing voor zowel de aanvraagformulieren als de beslissingen m.b.t. de gunningen, de betalingen en de leningen.

De ontwerpdossiers van het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen door derden worden ondertekend/ingediend. Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs is de gemeente- of provincieraad bevoegd voor de ontwerpdossiers.

Deze bevoegdheden kunnen uiteraard gemandateerd of gedelegeerd worden. Het mandaat of de delegatie moet dan wel duidelijk zijn bij de indiening.

Toegankelijkheid van schoolgebouwen

De integrale toegangelijkheid van gebouwen staat hoog op de beleidsagenda. Naar aanleiding van recente wijzigingen aan de Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid en de bestaande flankerende initiatieven hebben wij het thema toegankelijkheid op onze website dan ook geactualiseerd.

Wat betekent integrale toegankelijkheid, wat is het wettelijk kader waaraan een school moet voldoen, waar kan u terecht voor advies en ondersteuning,…

Klik hier voor meer info

Recente financiële norm

Om van subsidies te kunnen genieten moet het infrastructuurproject voldoen aan de financiële norm. Rekening houdend met de evolutie van de prijzen in de bouwsector worden de financiële normen maandelijks geïndexeerd.
De financiële norm wordt berekend per m² bruto-oppervlakte van de uit te voeren werken, exclusief de kostprijs van de eerste uitrusting en exclusief BTW en erelonen.

De financiële normen kan je hier raadplegen.