Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Vorige
Volgende
Slides

Welkom bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn

Het agentschap subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs. AGIOn zorgt ook voor de coördinatie en de stimulering van de publiek-private samenwerking waarbij de realisatie van infrastructuur een partnership is van de overheid en de inrichtende machten met de private sector.

Nieuws

Bezoek een School van Morgen tijdens de Open Wervendag op 31 mei

Zondag 31 mei 2015 organiseert de Confederatie Bouw een Open Wervendag.

Tijdens deze editie kan je ook 8 uiteenlopende, bijzondere projecten van de publiek-private vennootschap Scholen van Morgen bezoeken.  De bezoeker komt meer te weten over de boeiende bouwwereld en ontdekt hoe de ‘Scholen van Morgen’ concreet vorm krijgen.

Hier vind je meer info over de deelnemende werven.

Oplevering 2de School van Morgen

Op 31 maart werd met de GO! Campus Aangepast Onderwijs te Sint-Niklaas de tweede school binnen het DBFM-programma Scholen van Morgen opgeleverd. Dit project is een van de twee proefprojecten van het programma. Het eerste proefproject - het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel - werd op 1 september 2014 in gebruik genomen. De nieuwbouwcampus te Sint-Niklaas is het 1ste van in totaal 30 DBFM-projecten van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Dit nieuwbouwproject van 3 925 m² verenigt de 3 entiteiten op de site, met name SBSO Baken, MPI Kompas en het Internaat De Link, tot één volwaardige campus voor 450 leerlingen met specifieke onderwijs- en opvangbehoeften. De bouwwerken werden gestart in oktober 2013. De totale investering bedraagt 9 miljoen euro.
Het secundair onderwijs (SBSO Baken) krijgt extra klaslokalen, zorgklassen, therapielokalen en paramedische ruimten die ook toegankelijk zijn voor de leerlingen van het basisonderwijs (MPI Kompas). Zes leefgroepen van het Internaat De Link kunnen ook terecht in het nieuwe gebouw.

Het ontwerp van ABSCIS architecten is zo opgevat dat de kinderen zich zowel fysisch als psychisch kunnen ontplooien. De aannemer THV IDIB (Ibo NV, Denys NV, Investpro NV & Building NV) is ook verantwoordelijk voor het 30-jarig onderhoud van de nieuwbouw.

Meer dan 70 projecten binnen het programma Scholen van Morgen bevinden zich momenteel in de bouwfase. Dit jaar worden vanaf de zomer nog een twintigtal bijkomende scholen van morgen opgeleverd.

 ©Denys (buitengevel)

  ©Denys (speelplaats)

  ©Denys (inplanting)


Foto's schoolinfrastructuur

Voor de uitbreiding van de pagina ‘Realisaties’ op de website werken we graag met sprekend beeldmateriaal van recent gerealiseerde of gerenoveerde scholen met AGIOn-subsidies.

Wil jij ook foto's van jouw recent gebouwde of vernieuwde schoolgebouw op de AGIOn-website?

Wij ontvangen graag een aantal representatieve foto’s op ons e-mailadres info@agion.be (of via We transfer).

Mogen wij ook vragen om de naam en het adres van de school toe te voegen dan kunnen wij de details van het bouwprogramma toevoegen.

PERSMEDEDELING KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : Kwaliteit schoolgebouwen stabiel. Werk maken van multifunctioneel gebruik. De kwaliteit van de schoolgebouwen in Vlaanderen is de voorbije vijf jaar nagenoeg stabiel gebleven. Dat blijkt uit de schoolgebouwenmonitor 2013 die vandaag in de commissie onderwijs in het Vlaams Parlement werd voorgesteld. De schoolgebouwen in Vlaanderen en in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel halen een kwaliteitsscore van 64%. Veiligheid en comfort scoren relatief goed. Voldoen aan de nieuwe maatschappelijke noden en onderwijsuitdagingen kan beter. “De monitor bewijst de nood aan investeringen op het vlak van schoolinfrastructuur. De gebouwen moeten ook vaker open staan voor buitenschools gebruik”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Het huidige publiek-private programma ‘Scholen van Morgen’ en het toekomstige Masterplan Scholenbouw zullen op dat vlak een nieuwe dynamiek met zich meebrengen.
Wat is de schoolgebouwenmonitor?
De schoolgebouwenmonitor 2013 geeft aan de hand van een aantal indicatoren informatie over de kwaliteit, het gebruik en het beheer van de schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
Het is een grootschalige bevraging die AGIOn (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) in 2013 voor de tweede keer heeft uitgevoerd bij alle onderwijsinstellingen van alle onderwijsnetten, behalve hogescholen en universiteiten. De eerste meting dateert van 2008. De schooldirecties werden bevraagd over de kwaliteit, het gebruik, de totstandkoming en het beheer van hun schoolpatrimonium. 53% van de aangeschreven directies hebben de vragenlijst ingevuld.

Omvang schoolgebouwenpark
Het schoolgebouwenpark in Vlaanderen en Brussel bestrijkt een oppervlakte van 16,6 miljoen m² of naar schatting 20.000 gebouwen. 6,2% van de gebouwen dateert van na 2008, 65,2% dateert van tussen 1950 en 2008 en 28,6% dateert van voor 1950. Het aandeel paviljoenen en voorlopige units bedraagt 9% van het schoolgebouwenpark, dat zijn er 2 % meer dan in 2008.

Uitvoering van werken
In de periode 2008-2013 is er voor 567 miljoen euro uitgekeerd aan subsidies in dossiers mét volledige eindafrekening over 2503 vestigingsplaatsen (enkel gesubsidieerd onderwijs). Op 70% van de vestigingsplaatsen werden er werkzaamheden uitgevoerd. Naar schatting werd in drie vierde van de werkzaamheden een bouwsubsidie door AGIOn toegekend. Die werkzaamheden zorgen effectief voor een verbetering van de kwaliteit van de schoolgebouwen. Subsidies hoger dan 250.000 euro leiden tot de grootste verbetering in de algemene kwaliteitsscore. Kleinere subsidies zijn er vooral voor instandhoudingswerken. De meerwaarde van het subsidiebeleid wordt versterkt als er een goed plannings- en ontwerpproces op schoolniveau gebeurt.

Kwaliteit van het schoolgebouwenpark
Het schoolgebouwenpark haalt een kwaliteitsscore van 64%, dat is een stijging met 0,5% in vergelijking met 5 jaar geleden. Als geheel is de kwaliteit van de gebouwen dus quasi gelijk gebleven. 30% van de vestigingsplaatsen wordt als zeer goed beoordeeld; 57% zit in de middenmoot en ruim 13% scoort onvoldoende.
Basiscriteria zoals veiligheid en gebruikscomfort scoren vrij goed (74% en 70%), belevingswaarde en kosten m.b.t. afbetaling, huur en onderhoud worden lager geëvalueerd (64% en 48%). Indicatoren die betrekking hebben op de basiskwaliteiten (71%) krijgen betere scores dan de indicatoren die betrekking hebben op nieuwe maatschappelijke en onderwijsuitdagingen (58%).
Het grootste deel van de gebouwen situeert zich rond de gemiddelde score. Op bijna 14% van de vestigingsplaatsen is de kwaliteit onvoldoende, een lichte afname in vergelijking met 5 jaar geleden. 8% voldoet niet aan de basiscriteria (hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid).

Bezetting en multifunctioneel gebruik
6 op de 10 de leslokalen zijn volledig bezet, 28 % van de leslokalen is overbezet of er is plaatsgebrek. Slechts 12% van de leslokalen zijn onderbezet of staan leeg. Voor andere types lokalen (bv. refters, turnzalen, sanitair, leraarslokalen, enz.) is er vrijwel een soortgelijke bezetting. Overbezetting komt overal voor (in grootstedelijk gebied, kleine steden, buitengebied en randgemeenten). Overbezetting en acuut plaatsgebrek doet zich het meest voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de randgemeenten van grootstedelijk gebied.
In ruim 62% van de vestigingsplaatsen wordt de infrastructuur ook buitenschools gebruikt. Dat is een stijging met 3% in vergelijking met 2008. Scholen en verenigingen maken ook na de lesuren gebruik van de infrastructuur.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt conform het Vlaams Regeerakkoord dat het multifunctioneel gebruik nog kan toenemen en gestimuleerd kan worden zowel buiten de schooluren als ook tijdens de weekends en de vakanties.
De kwaliteit van de schoolgebouwen ligt het hoogst in West-Vlaanderen, gevolgd door Limburg. In West-Vlaanderen ligt het aandeel scholen met volledige of overbezetting het laagst, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er het meest sprake van overbezetting.
90% van de vestigingsplaatsen beschikt over een beleidsverklaring veiligheid, gezondheid en milieu en 71% van de vestigingsplaatsen heeft een verantwoordelijke gebouwenbeheer. Ruim 92% van de scholen hebben een asbestinventaris opgemaakt. Dat is een stijging met 8%. Door het verouderde gebouwenpark blijkt in 52% van de gebouwen asbest aanwezig te zijn, 29% van de scholen had in 2013 concrete plannen om tot asbestverwijdering over te gaan. Globaal wordt deze thematiek goed opgevolgd.

Scholen van Morgen
Het nieuwe publiek-private programma Scholen van Morgen zit op dit moment op kruissnelheid. De volgende jaren worden minstens 200 nieuwe schoolgebouwen in 165 projecten gerealiseerd. Goed voor een oppervlakte van 625.000 vierkante meter waarvan 90% nieuwbouw en 10% renovatie. Het gaat om een totale investeringswaarde van 1,5 miljard euro. In de provincie Antwerpen gaat het om 48 projecten, in Limburg om 19 projecten, in Oost-Vlaanderen om 36 projecten, in Vlaams-Brabant om 25 projecten, in West-Vlaanderen om 35 projecten en in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest om 2 projecten.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Deze schoolgebouwenmonitor 2013 toont de grote nood aan investeringen in de schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. Basiscriteria zoals veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne scoren relatief goed. Uitdagingen liggen er onder meer op het vlak van kostenbeheersing en energiezuinigheid. Het programma ‘Scholen van Morgen’ zit nu op kruissnelheid. De volgende jaren worden minstens 200 nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd, met aandacht voor het multifunctioneel gebruik ervan. Daarbovenop ontwikkelen we een Masterplan Scholenbouw waarmee we verder tegemoet willen komen aan de nood aan nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen en aan bijkomende schoolcapaciteit op specifieke locaties. In de toekomst is het van belang dat de schoolinfrastructuur buiten de schooluren ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Ook op het vlak van opleidingsinfrastructuur willen we de samenwerking aanmoedigen. Scholen hebben een belangrijke functie als kloppend hart voor de hele buurt.”

Schoolgebouwenmonitor 2013

Om de toestand van alle Vlaamse schoolgebouwen in kaart te brengen, voerde AGIOn in 2013 voor de 2de maal de schoolgebouwenmonitor uit. Het agentschap vroeg directies van scholen, CLB’s en internaten in Vlaanderen om de kwaliteit van hun schoolgebouw te beoordelen. Op basis van de gegevens die de scholen zelf aanleverden, beschrijft de schoolgebouwenmonitor de kwaliteit, het gebruik en het beheer van het schoolgebouwenpark in Vlaanderen via criteria zoals hygiëne, bewoonbaarheid, veiligheid, oppervlakte, … De eerste meting (nulmeting) gebeurde in 2008.
De statistische gegevens werden gebundeld in de Schoolgebouwenmonitor 2013. Deze tweede uitgave geeft een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten en resultaten van dit beleidsinstrument waarmee AGIOn de effecten van het scholenbouwbeleid in Vlaanderen in kaart wil brengen.

AGIOn dankt de vele directies die hebben deelgenomen aan de enquête. Een korte samenvatting van het onderzoek kan je hier raadplegen.

Download hier de Schoolgebouwenmonitor 2013

Tweede oproep propere bodem (OVAM en AGIOn)

AGIOn en OVAM verlengen het saneringsprogramma voor verontreinigde bodems op en rond schoolterreinen.
Na de eerste communicatiecampagne in 2013 meldden zich 36 scholen. Voor één school rondde OVAM de sanering al af en op een ander schoolterrein is de sanering aan de gang.

Ook de tweede campagne heeft als doel:
  • vervuilde schoolterreinen in kaart te brengen
  • de scholen administratief, praktisch en financieel te ondersteunen bij de bodemonderzoeken en -saneringen van hun schoolterrein.

Meer info vind je op de website of in de brochure.


Eerste steenlegging Scholen van Morgen – Sint-Eduardusinstituut te Merksem

Op maandag 28 april werd de eerste steen gelegd van het Sint-Eduardusinstituut te Merksem, het vierde scholenbouwproject dat wordt gerealiseerd via Scholen van Morgen en meteen ook de eerste DBFM-werf in de regio Antwerpen. 

In Merksem realiseert het Sint-Eduardusinstituut samen met Scholen van Morgen twee nieuwe schoolgebouwen met moderne klas-, vak- en labolokalen, lokalen voor administratie, een ruimte refter en een sportzaal. Deze nieuwbouw met een totale gebouwoppervlakte van 2.591 m² zal klaar zijn tegen september 2015.

Verspreid over heel Vlaanderen, zullen de komende jaren bijna 200 schoolgebouwen worden opgetrokken via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen.

Eerder startten reeds de nieuwbouw voor het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel, de bouw van de campus aangepast onderwijs voor het Medisch Pedagogisch Instituut Zonneken, de School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Baken en het Internaat Zonneken van het GO! te Sint-Niklaas, en het Sint-Claracollege te Arendonk.

Het DBFM-programma Scholen van Morgen draait op volle toeren. Naast de 4 projecten in bouwfase ontvingen 140 projecten al een bouwvergunning. De DBFM-vennootschap plaatste een 90-tal aanbestedingsdossiers op de markt waarvan al 39 projecten toegewezen werden aan een aannemer die zal instaan voor de bouw en het 30-jarig onderhoud van de schoolinfrastructuur.

Meer info over ‘Scholen van morgen’ en de verschillende projecten vind je hier.

 

VLOR publiceert het boek ‘Hoogste tijd voor capaciteit’

De Vlor organiseerde een strategische verkenning over onderwijscapaciteit. Dit boek bundelt de bijdragen van verschillende deskundigen aan deze discussie. Daarnaast bevat het een inhoudelijk rapport aan de Vlor met denkpistes die toekomstig beleidswerk kunnen onderbouwen. De strategische verkenning stelt vast dat capaciteit garanderen veel verder reikt dan één enkele plaats voor iedere leerling.

Meer info over de publicatie

Veranderingen op het vlak van EPB

Vanaf 1 januari 2014 is er heel wat gewijzigd in de regelgeving voor energieprestaties.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Vlaams Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 geldt een maximaal E-peil van E60, ook de prestatieeisen van de verschillende constructiedelen worden verstrengd.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Brussels Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 zijn de prestatie eisen van de verschillende constructiedelen verstrengd.

Daarnaast zijn er wijzigingen in de methode van berekenen en is er een nieuwe EPB-software.

De details kan u lezen in de rubriek energie

Minimumaandeel hernieuwbare energie

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

Voor scholen en kantoren van publieke organisaties geldt deze verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.

De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG). Met het wijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouw goedgekeurd op 28 september 2012), is deze verplichting opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving.


Meer info kan je hier terugvinden

Energieprestatiecertificaat voor scholen

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen. Het EPC stelt het energieverbruik van het schoolgebouw vast en vergelijkt het met andere gebouwen. Het bevat ook advies voor energiebesparende maatregelen.

Sinds 1 januari 2009 is het EPC verplicht voor gebouwen groter dan 1.000 m² . Het EPC was al verplicht voor gebouwen groter dan 500 m².

Lees meer over het EPC

e-Notification

AGIOn raadt aan om de aanbestedingen en offerteaanvragen rechtstreeks bekend te maken via de portaalsite van de federale overheid, het vroegere Bulletin der Aanbestedingen.

Voor meer info kan u hier terecht

Ondertekeningsbevoegdheid dossiers

AGIOn ontvangt vaak subsidieaanvragen of dossierstukken van bijvoorbeeld een directeur of een ontwerper,.... Deze personen zijn niet altijd bevoegd om bepaalde documenten te ondertekenen of om bepaalde beslissingen te nemen.

AGIOn wil er dan ook op wijzen dat:

- voor het officieel gesubsidieerd onderwijs in principe de burgemeester en de secretaris (gemeentelijk onderwijs) of de gouverneur en de griffier (provinciaal onderwijs) de documenten moet ondertekenen

- voor het vrij gesubsidieerd onderwijs in principe een lid van het schoolbestuur of de inrichtende macht de documenten moet ondertekenen

Dit is van toepassing voor zowel de aanvraagformulieren als de beslissingen m.b.t. de gunningen, de betalingen en de leningen.

De ontwerpdossiers van het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen door derden worden ondertekend/ingediend. Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs is de gemeente- of provincieraad bevoegd voor de ontwerpdossiers.

Deze bevoegdheden kunnen uiteraard gemandateerd of gedelegeerd worden. Het mandaat of de delegatie moet dan wel duidelijk zijn bij de indiening.

Recente financiële norm

Om van subsidies te kunnen genieten moet het infrastructuurproject voldoen aan de financiële norm. Rekening houdend met de evolutie van de prijzen in de bouwsector worden de financiële normen maandelijks geïndexeerd.
De financiële norm wordt berekend per m² bruto-oppervlakte van de uit te voeren werken, exclusief de kostprijs van de eerste uitrusting en exclusief BTW en erelonen.

De financiële normen kan je hier raadplegen.