Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Vorige
Volgende
Slides

Welkom bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn

Het agentschap subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs. AGIOn zorgt ook voor de coördinatie en de stimulering van de publiek-private samenwerking waarbij de realisatie van infrastructuur een partnership is van de overheid en de inrichtende machten met de private sector.

Nieuws

PassiveHouse beurs 11-13 september 2015

Van 11 tot en met 13 september vindt de bouw- en renovatiebeurs PassiveHouse plaats in Thurn en Taxis te Brussel. De beurs is dé referentie in België voor (zeer) energiezuinig bouwen. Tijdens de publieksdagen op zaterdag en zondag ontdek je hoe je bespaart op energie én tegelijk maximaal wooncomfort realiseert.

Ook het professioneel publiek komt aan zijn trekken met lezingen, workshops, de innovatieroute en mogelijkheid tot netwerken op vrijdag 11 september. Tijdens de profdag zijn er  interessante lezingen zoals Lessons learned uit de bouw van de gecertificeerde passiefschool ‘t piepelke te Bilzen’, Zonnekind te Kalmthout en CVO Heusden-Zolder.

Info: www.passivehouse.be

Masterplan Scholenbouw : Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de conceptnota van het Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’ goedgekeurd. Het plan biedt een antwoord op de noden en de uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel en legt duidelijk nieuwe accenten. In de toekomst zal de chronologie van een bouwdossier niet meer het enige criterium zijn om subsidies toe te kennen, de capaciteitsmiddelen worden in de reguliere uitgaven geïntegreerd en nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen zullen vlotter voor verschillende doeleinden moeten worden gebruikt. Het is de eerste keer sinds de overheveling van de onderwijsbevoegdheid naar de Vlaamse Gemeenschap dat een dergelijk geïntegreerd en totaalplan voor scholenbouw in de steigers wordt gezet.

Vlaanderen telt naar schatting 20.000 schoolgebouwen. Meer dan de helft van de gebouwen dateert van vóór 1970. Ruim een kwart van de gebouwen werd vóór 1950 gebouwd. De infrastructuur is dus vaak verouderd en de wachtlijsten om scholen te vernieuwen zijn lang.

Het Masterplan Scholenbouw van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is een integraal beleidsplan voor de aanpak van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. Het plan biedt een antwoord op de gekende noden en uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur en houdt rekening met de huidige (financiële) mogelijkheden, maar legt tegelijk nieuwe accenten.

Het plan bestaat uit 5 strategische doelstellingen.

 1. Het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen : 6 bepalende criteria

  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zal de historische voorraad aan bouwdossiers op de wachtlijst in het gesubsidieerd onderwijs laten screenen om een beter beeld te krijgen van de ingediende schoolbouwprojecten. Naast de screening zal er een nieuw systeem voor de rangschikking van dossiers op de wachtlijst worden ontwikkeld. Chronologie zal hierbij niet langer het enige criterium zijn dat bepaalt wanneer een dossier voor subsidiëring in aanmerking komt. De aanvragen voor bouwsubsidies zullen in functie van 6 prioriteitencriteria behandeld worden : dwingende nood aan investering, multifunctionaliteit, bouwkost, duurzaamheid, planmatige aanpak en chronologie. Dit nieuwe systeem zal na verder overleg met de onderwijsverstrekkers en na de nodige overgangsmaatregelen vanaf 2017 ingevoerd worden.

  Tegelijk zorgen we voor een beperking en vereenvoudiging van de verschillende uitzonderingsprocedures (in het vrij gesubsidieerd onderwijs). Op dit moment gaat circa 70% van de reguliere middelen in het vrij onderwijs naar afwijkende procedures. 

  De digitalisering en het elektronisch opvolgen van de dossiers voor scholenbouw bij AGIOn vormen een andere belangrijke opdracht.

 2. De onderwijscapaciteit uitbreiden 

  In de toekomst worden de kredieten voor de dringendste noden inzake capaciteit geïntegreerd in de reguliere middelen, zowel bij het gesubsidieerd onderwijs als bij het GO!. Om de 3 jaar zal de capaciteitsmonitor prognoses aanleveren over de vraag- en de aanbodzijde van de capaciteitsproblematiek (o.a. info over de demografische ontwikkelingen, leerlingendata en leerlingenstromen, infrastructurele data, enz.) in Vlaamse steden en gemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De uitvoering en de snelle realisatie van deze capaciteitsprojecten in het basis- én het secundair onderwijs worden sterker en strikter opgevolgd, met een transparante rapportering door het GO! en AGIOn. Via een actieve deelname aan het grond- en pandenbeleid gaat er voldoende focus naar het potentiële schoolpatrimonium op lokaal vlak. Het moet gemakkelijker worden om gronden voor scholenbouw aan te kopen (voorkooprecht) en leegstaande schoolgebouwen opnieuw te gebruiken. Schoolpatrimonium dat leegstaat of sterk onderbenut is, moet sneller opnieuw voor onderwijsdoeleinden aangewend kunnen worden.

 3. Alternatieve financieringsbronnen aanboren

  Alternatieve financiering zal in de toekomst noodzakelijk blijven in scholenbouw willen we de wachtlijsten effectief aanpakken, gelet op de huidige beschikbare overheidsmiddelen. Het doel is de schaal van publiek-private schoolbouwprojecten te verkleinen. In het nieuwe concept zullen de inrichtende machten verantwoordelijk zijn voor wat zij als scholenbouwprogramma gerealiseerd wensen te zien. Een bundeling van bouwprojecten zal noodzakelijk zijn. Inrichtende machten of scholengroepen kunnen hiervoor samenwerken. Er wordt uitgegaan van 4 of meer DBFM (Design-Build-Finance- Maintenance)-bundels met een totale investeringskost van 200 miljoen euro.

  Naast nieuwe kleinschalige DBFM-projecten moeten ook de huurmogelijkheden versterkt worden, niet enkel in capaciteitsgebieden, maar ook binnen de reguliere financiering. Huursubsidies kunnen immers een volwaardig en flexibel instrument worden binnen de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur.

 4. Focus op de schoolgebouwen van de toekomst

  Het is van groot belang dat schoolgebouwen multifunctioneel gebruikt worden. Na de schooltijd of in het weekend biedt dat mogelijkheden. Goede praktijkvoorbeelden kunnen voor inspiratie zorgen en met het oog op het daadwerkelijk openstellen van scholen zal informatie verstrekt worden en is sensibilisering noodzakelijk. Vanuit de praktijk leren we of de huidige regelgeving eenvoudiger kan, wat de hinderpalen zijn en welke optimalisaties mogelijk zijn. Toegankelijkheid, duurzaam en energiezuinig bouwen en kwaliteitsvolle didactische uitrusting in technische en beroepsgeoriënteerde scholen verdienen voldoende aandacht. De lancering van een Bijna-EnergieNeutraal (BEN) schoolgebouwenproject is gepland om tegemoet te komen aan de verstrengde eisen rond energieprestaties.

  In het kader van het STEM-beleid komt er een project waarbij leerlingen van het technisch- en beroepsonderwijs ideeën kunnen lanceren voor het schoolgebouw van de toekomst en/of de ontwikkeling van technieken en producten om de schoolinfrastructuur te verbeteren, in samenwerking met het bedrijfsleven.

 5. Langetermijnplanning en een beheersmatige aanpak bevorderen

  Om de budgetten efficiënt te besteden is een goede planning van schoolbouwprojecten onontbeerlijk. Schoolbesturen zullen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over het belang van langetermijnplanning. Ook het overleg tussen schoolbesturen, scholengemeenschappen en lokale besturen wordt aangemoedigd om een goede aansluiting te hebben met het lokale beleid. Netoverschrijdende samenwerking wordt eveneens aangemoedigd. Dat is belangrijk met het oog op de ruimtelijke context zoals stadsvernieuwingsprojecten. AGIOn zal een concreet en praktijkgericht onderzoek lanceren naar de elementen die invloed hebben op kostenefficiënt bouwen met als doel de realisatie van duurzame onderwijsinfrastructuur tegen een aanvaardbare kostprijs.

  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “ Het is voor het eerst sinds Vlaanderen bevoegd is voor onderwijs dat er een geïntegreerd Masterplan Scholenbouw op tafel ligt. Het plan zorgt voor een duidelijke trendbreuk en legt nieuwe accenten. Enkele voorbeelden zijn : het verlaten van de chronologie als enig criterium om de wachtlijst te beoordelen, de integratie van de capaciteitsmiddelen in de reguliere uitgaven voor scholenbouw , de strikte opvolging en snelle realisatie van de geselecteerde capaciteitsprojecten en nieuwe en vernieuwde scholen die vlotter voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Het scholenbouwbeleid in Vlaanderen en Brussel heeft nood aan een langetermijnvisie en een transparante aanpak. Het Masterplan zet hiervoor de eerste grote lijnen uit.”

 

Persmededeling
Vrijdag 17 juli 2015

KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

Gratis BEN-advies en begeleiding voor gemeenten

BEN is geen verre droom meer. Vanaf 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen in Europa voldoen aan de BEN-normen. Voor kantoren en scholen gelden de BEN-principes al vanaf 2019. Er is echter geen reden om zolang te wachten. Als openbaar bestuur kan u nu reeds de nodige stappen zetten naar bijna-energieneutraal bouwen en zo een voortrekkersrol spelen. Verschillende openbare instellingen stapten al als voorloper mee in het BEN-verhaal. Dubolimburg helpt ook uw gemeente graag op weg met gratis advies en begeleiding bij BEN-nieuwbouwplannen.

Vanaf januari 2016 genieten geselecteerde BEN-projecten begeleiding op maat. 

Meer informatie kan je hier terugvinden

Vakantieprotocol voor scholen

Door alert te zijn kan het energiegebruik in scholen met zo'n 25% worden verminderd. Met de vakantie voor de deur biedt het vakantieprotocol nuttige tips, ook voor anderen.

Het vakantieprotocol, opgesteld door Eco-Schools, bevat tips rondom warmte, elektriciteit en eindigt met een protocol voor het ‘weer opstarten’ na de vakantie. Ook interessant voor veel andere organisaties.

Meer informatie kan je hier terugvinden

Jaarverslag 2014

Net als de voorbije jaren biedt AGIOn via een dynamische website een overzicht van de activiteiten van 2014.

Het jaarverslag blikt oa. terug op de realisaties van 2014 in de reguliere subsidieverlening inzake schoolinfrastructuur, de DBFM- inhaalbeweging ‘Scholen van Morgen’ en het pilootproject Passiefscholen.

Vanuit de verschillende hoofdstukken kan je doorklikken naar andere websites die meer duiding en toelichting geven bij het betrokken onderwerp. 

Raadpleeg hier het jaarverslag 2014.


PERSMEDEDELING VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

20,3 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten In april 2015 heeft AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 20,3 miljoen euro subsidies goedgekeurd voor reguliere scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. Iets meer dan 3,4 miljoen euro gaat naar grote (ver)bouwprojecten. Het overige deel gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze investeringen resulteren in een betere schoolinfrastructuur. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werkt momenteel aan een Masterplan Scholenbouw om de bouw en vernieuwing van scholen in de toekomst op een meer planmatige en transparante manier aan te pakken.
Vlaanderen heeft nood aan moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele school¬infrastructuur. AGIOn verleent subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures mogelijk afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.

Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving, de zogenaamde standaardprocedure, werden in april 2015 3.454.414 euro subsidies vastgelegd. Voor de dossiers als er sprake is van overmacht en zeer dringende ingrepen, is er ruim 9,6 miljoen euro vrijgemaakt en 7,1 miljoen euro gaat naar dossiers met relatief kleine bouwwerken.

Samengevat betekent dit:

 Type procedure

 Bedrag
 Standaardprocedure  3.454.414 euro

 Uitzonderingsprocedure

* Afwijking chronologie

* Verkorte procedure

 

9.669.299 euro

7.175.476 euro

 Totaal vastgelegde subsidies april 2015
 20.299.189 euro

 

 

 

 

 

 

Per provincie geeft dit het volgende resultaat

 Provincie  Bedrag
 Antwerpen  3.089.446 euro
 Limburg  1.358.037 euro
 Oost-Vlaanderen  7.804.024 euro
 West-Vlaanderen  4.092.160 euro
 Vlaams-Brabant  2.424.112 euro
 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 1.531.409 euro
 Totaal vastgelegde subsidies in april 2015
 20.299.189 euro

In welke gemeenten scholen de voorbije maand subsidies kregen is te zien op de kaart in de bijlage. In de bijlage is er eveneens een overzicht van de onderwijsinstellingen die een principiële goedkeuring ontvingen voor hun subsidiedossier ten bedrage van meer dan 100.000 euro.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt werk van een Masterplan Scholenbouw dat de grote lijnen uittekent over hoe in de toekomst de verbetering van de schoolinfrastructuur op een meer planmatige en transparante wijze zal worden aangepakt. Het gaat dan zowel om het oplossen van de concrete capaciteitsnoden in specifieke gebieden als de modernisering van het verouderde schoolpatrimonium. Gelet op de grote noden wordt er gezocht naar alternatieve financieringsmechanismen om meer en sneller scholen te kunnen bouwen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In april is er meer dan 20 miljoen euro vastgelegd voor de bouw van nieuwe klaslokalen en noodzakelijke verbouwingswerken aan verouderde school-gebouwen. Deze principiële akkoorden betekenen voor scholen het startschot van hun bouwproject en een belangrijke eerste stap in de realisatie van hun bouw- of verbouwingsproject. Op die manier werken we systematisch aan de verbetering van de schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel.

 

Nieuw logo voor werfpaneel

In het kader van de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid vervangt de combinatie van beide logo's hieronder het vroegere logo van AGIOn op het werfpaneel.

 

Download hier de logo's

PERSMEDEDELING VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

100ste bouwwerf Scholen van Morgen start deze week. Vandaag krijgen tien schoolbesturen uit Waregem, Kortrijk (2), Izegem, Roeselare, Eeklo, ’s Gravenwezel, Mol, Herentals en Neerpelt het bericht dat ze eerstdaags kunnen starten met de bouw van een nieuwe school. De aannemers krijgen het startbevel om de bouwwerven eerstdaags op te starten. Hiermee bereikt het programma ‘Scholen van Morgen’ de kaap van 100 opgestarte bouwwerven. Deze tien nieuwbouw¬projecten passen in het publiek-private programma ‘Scholen van Morgen’ en zijn samen goed voor 44.143 m2 aan bouwoppervlakte en een totale investerings-waarde van circa 98 miljoen euro. Dit heeft minister van onderwijs Hilde Crevits bekend gemaakt tijdens de Open Wervendag 2015. Vandaag bezocht de minister 4 projecten in het kader van de Open Wervendag : de A11 in Brugge, de Barco Campus in Kortrijk en 2 opvallende werven in het kader van de Scholen van Morgen in Oostende en Gent.
1. Scholenbouw

Als gevolg van een historische onderhoudsachterstand in schoolinfrastructuur is er in Vlaanderen en Brussel een grote nood aan moderne en degelijke schoolgebouwen aangepast aan de uitdagingen van de 21e eeuw.
Het publiek-private programma ‘Scholen van Morgen’ realiseert de komende jaren 165 nieuwe bouwprojecten, goed voor 200 nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen en een oppervlakte van 625.000 m2 waarvan 90% nieuwbouw en 10% renovatie. Het gaat om een totale investeringswaarde van 1,5 miljard euro. In West-Vlaanderen gaat het om 35 bouw-projecten, in Oost-Vlaanderen om 37, in Antwerpen om 46, in Vlaams-Brabant om 27, in Limburg om 18 en in Brussel om 2.
Daarnaast werkt minister Crevits aan een Masterplan Scholenbouw (vooral in functie van de reguliere financiering van schoolpatrimonium). Dat Masterplan zal de grote lijnen uittekenen over hoe in de toekomst de modernisering van schoolgebouwen zal worden aangepakt, zowel renovatie van het verouderde schoolpatrimonium als het creëren van extra schoolcapaciteit in specifieke gemeenten en regio’s. Eind april verdeelde de Vlaamse Regering nog 36 miljoen euro aan 15 gemeenten waar schooltekort is of dreigt te komen in de nabije toekomst.
Een overzicht van de 10 scholen die morgen het aanvangsbevel ontvangen en bijhorende informatie over het project, kan u in bijlage vinden.

2. Scholen van Morgen werf BuBaO Sint-Lievenspoort in Gent:

Vandaag bezocht minister Crevits de unieke Scholen van Morgen werf van de basisschool voor buitengewoon onderwijs Sint-Lievenspoort in Gent. Het neogotisch kloostergebouw op de site van BuBaO Sint-Lievenspoort in Gent wordt gerenoveerd en gerestaureerd. De renovatie van het kloostergebouw heeft als doel om de school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs voor kinderen met lichte, matige of zware beperkingen er te huisvesten. De verbouwing betreft een voormalig neogotisch complex (met meer dan 5000 m² vloeroppervlakte, gebouwd in 1873). Het gerenoveerde kloostergebouw wordt het levende centrum van de schoolsite, dankzij een aantal hedendaagse architecturale ingrepen zoals een nieuwe transparante passerelle. De vernieuwbouw zorgt voor een uitnodigend en toegankelijk schoolgebouw, duidelijk zichtbaar en aanwezig vanaf de straatkant. De voormalige kapel krijgt een herbestemming als sportzaal. De renovatie is een voorbeeld van duurzame scholenbouw. Uitgangspunt is het maximaal hergebruik en valorisatie van het bestaande gebouw. Ook de speelplaats wordt heraangelegd en er vinden tevens omgevingswerken plaats.
Het project heeft een investeringskost van 12,7 miljoen euro.

3. Scholensite GO! Campus Ter Zee in Oostende

In Oostende maakte minister Crevits vandaag kennis met de grote nieuwbouwwerken op de GO! scholensite Campus Ter Zee, in de Maurits Sabbestraat. Het nieuwbouwproject van GO! Campus Ter Zee heeft een gebouwoppervlakte van meer dan 7000 m². Het bestaande schooldomein (circa 35.000 m² groot) wordt uitgebreid met twee nieuwbouwprojecten.
Er komt een nieuwbouw voor SBSO Ter Zee (buitengewoon secundair onderwijs) met nieuwe klaslokalen, lokalen voor de administratie en een technische ruimte.
Daarnaast komt er op dit schooldomein ook een nieuwe technische school. Het KTA1 en het CDO (deeltijds onderwijs), gelegen aan het station en de Ieperstraat, verlaten hun huidige locatie. De harde sector van het KTA1 en het CDO verhuizen naar deze campus. Deze nieuwbouw gaat gebruikt worden door de techniekafdelingen van de scholengroep. Dit bouwproject omvat klaslokalen, administratieve voorzieningen, ateliers en labo’s specifiek gericht op het onderwijzen van technische en praktijklessen. De afdeling ‘podiumtechnieken’ krijgt een theaterzaal.
Het project heeft een investeringskost van 17,6 miljoen euro.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “De komende jaren pakken we de vernieuwing van de schoolinfrastructuur voluit aan. Onder meer via het publiek-private programma ‘Scholen van Morgen’. 10 nieuwe scholen kunnen morgen 1 juni officieel van start gaan met hun bouwproject. ‘Scholen van Morgen’ bereikt hiermee de kaap van de 100ste opgestarte bouwwerf. De nieuwe schoolbouwwerven zijn goed voor een investering van circa 98 miljoen euro. Nieuwe comfortabele en duurzame gebouwen voor de leerlingen en het onderwijzend personeel vervangen verouderde infrastructuur. We hechten daarbij ook veel belang aan het multifunctioneel gebruik van de nieuwe infrastructuur.”

Oplevering 2de School van Morgen

Op 31 maart werd met de GO! Campus Aangepast Onderwijs te Sint-Niklaas de tweede school binnen het DBFM-programma Scholen van Morgen opgeleverd. Dit project is een van de twee proefprojecten van het programma. Het eerste proefproject - het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel - werd op 1 september 2014 in gebruik genomen. De nieuwbouwcampus te Sint-Niklaas is het 1ste van in totaal 30 DBFM-projecten van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Dit nieuwbouwproject van 3 925 m² verenigt de 3 entiteiten op de site, met name SBSO Baken, MPI Kompas en het Internaat De Link, tot één volwaardige campus voor 450 leerlingen met specifieke onderwijs- en opvangbehoeften. De bouwwerken werden gestart in oktober 2013. De totale investering bedraagt 9 miljoen euro.
Het secundair onderwijs (SBSO Baken) krijgt extra klaslokalen, zorgklassen, therapielokalen en paramedische ruimten die ook toegankelijk zijn voor de leerlingen van het basisonderwijs (MPI Kompas). Zes leefgroepen van het Internaat De Link kunnen ook terecht in het nieuwe gebouw.

Het ontwerp van ABSCIS architecten is zo opgevat dat de kinderen zich zowel fysisch als psychisch kunnen ontplooien. De aannemer THV IDIB (Ibo NV, Denys NV, Investpro NV & Building NV) is ook verantwoordelijk voor het 30-jarig onderhoud van de nieuwbouw.

Meer dan 70 projecten binnen het programma Scholen van Morgen bevinden zich momenteel in de bouwfase. Dit jaar worden vanaf de zomer nog een twintigtal bijkomende scholen van morgen opgeleverd.

 ©Denys (buitengevel)

  ©Denys (speelplaats)

  ©Denys (inplanting)


Foto's schoolinfrastructuur

Voor de uitbreiding van de pagina ‘Realisaties’ op de website werken we graag met sprekend beeldmateriaal van recent gerealiseerde of gerenoveerde scholen met AGIOn-subsidies.

Wil jij ook foto's van jouw recent gebouwde of vernieuwde schoolgebouw op de AGIOn-website?

Wij ontvangen graag een aantal representatieve foto’s op ons e-mailadres info@agion.be (of via We transfer).

Mogen wij ook vragen om de naam en het adres van de school toe te voegen dan kunnen wij de details van het bouwprogramma toevoegen.

Veranderingen op het vlak van EPB

Vanaf 1 januari 2014 is er heel wat gewijzigd in de regelgeving voor energieprestaties.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Vlaams Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 geldt een maximaal E-peil van E60, ook de prestatieeisen van de verschillende constructiedelen worden verstrengd.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Brussels Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 zijn de prestatie eisen van de verschillende constructiedelen verstrengd.

Daarnaast zijn er wijzigingen in de methode van berekenen en is er een nieuwe EPB-software.

De details kan u lezen in de rubriek energie

Minimumaandeel hernieuwbare energie

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

Voor scholen en kantoren van publieke organisaties geldt deze verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.

De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG). Met het wijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouw goedgekeurd op 28 september 2012), is deze verplichting opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving.


Meer info kan je hier terugvinden

Energieprestatiecertificaat voor scholen

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen. Het EPC stelt het energieverbruik van het schoolgebouw vast en vergelijkt het met andere gebouwen. Het bevat ook advies voor energiebesparende maatregelen.

Sinds 1 januari 2009 is het EPC verplicht voor gebouwen groter dan 1.000 m² . Het EPC was al verplicht voor gebouwen groter dan 500 m².

Lees meer over het EPC

e-Notification

AGIOn raadt aan om de aanbestedingen en offerteaanvragen rechtstreeks bekend te maken via de portaalsite van de federale overheid, het vroegere Bulletin der Aanbestedingen.

Voor meer info kan u hier terecht

Ondertekeningsbevoegdheid dossiers

AGIOn ontvangt vaak subsidieaanvragen of dossierstukken van bijvoorbeeld een directeur of een ontwerper,.... Deze personen zijn niet altijd bevoegd om bepaalde documenten te ondertekenen of om bepaalde beslissingen te nemen.

AGIOn wil er dan ook op wijzen dat:

- voor het officieel gesubsidieerd onderwijs in principe de burgemeester en de secretaris (gemeentelijk onderwijs) of de gouverneur en de griffier (provinciaal onderwijs) de documenten moet ondertekenen

- voor het vrij gesubsidieerd onderwijs in principe een lid van het schoolbestuur of de inrichtende macht de documenten moet ondertekenen

Dit is van toepassing voor zowel de aanvraagformulieren als de beslissingen m.b.t. de gunningen, de betalingen en de leningen.

De ontwerpdossiers van het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen door derden worden ondertekend/ingediend. Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs is de gemeente- of provincieraad bevoegd voor de ontwerpdossiers.

Deze bevoegdheden kunnen uiteraard gemandateerd of gedelegeerd worden. Het mandaat of de delegatie moet dan wel duidelijk zijn bij de indiening.

Recente financiële norm

Om van subsidies te kunnen genieten moet het infrastructuurproject voldoen aan de financiële norm. Rekening houdend met de evolutie van de prijzen in de bouwsector worden de financiële normen maandelijks geïndexeerd.
De financiële norm wordt berekend per m² bruto-oppervlakte van de uit te voeren werken, exclusief de kostprijs van de eerste uitrusting en exclusief BTW en erelonen.

De financiële normen kan je hier raadplegen.