Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Vorige
Volgende
Slides

Welkom bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn

Het agentschap subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs. AGIOn zorgt ook voor de coördinatie en de stimulering van de publiek-private samenwerking waarbij de realisatie van infrastructuur een partnership is van de overheid en de inrichtende machten met de private sector.

Nieuws

Foto's schoolinfrastructuur

Voor de uitbreiding van de pagina ‘Realisaties’ op de website werken we graag met sprekend beeldmateriaal van recent gerealiseerde of gerenoveerde scholen met AGIOn-subsidies.

Wil jij ook foto's van jouw recent gebouwde of vernieuwde schoolgebouw op de AGIOn-website?

Wij ontvangen graag een aantal representatieve foto’s op ons e-mailadres info@agion.be (of via We transfer).

Mogen wij ook vragen om de naam en het adres van de school toe te voegen dan kunnen wij de details van het bouwprogramma toevoegen.

Tweedelijnsadvies nodig voor concrete EPB-vraagstukken?

De energieprestaties van nieuwe gebouwen verbeteren jaar na jaar. Een verdere aanscherping van de EPB-eisen tot 2021 is vastgelegd.

NAV en Vitruvius Academy organiseren een workshop, EPB-atelier, binnen het thema van het Bijna Energieneutraal Bouwen.

Meer info over de workshop en de inschrijvingsmodaliteiten vind je hier.

PERSMEDEDELING KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : Kwaliteit schoolgebouwen stabiel. Werk maken van multifunctioneel gebruik. De kwaliteit van de schoolgebouwen in Vlaanderen is de voorbije vijf jaar nagenoeg stabiel gebleven. Dat blijkt uit de schoolgebouwenmonitor 2013 die vandaag in de commissie onderwijs in het Vlaams Parlement werd voorgesteld. De schoolgebouwen in Vlaanderen en in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel halen een kwaliteitsscore van 64%. Veiligheid en comfort scoren relatief goed. Voldoen aan de nieuwe maatschappelijke noden en onderwijsuitdagingen kan beter. “De monitor bewijst de nood aan investeringen op het vlak van schoolinfrastructuur. De gebouwen moeten ook vaker open staan voor buitenschools gebruik”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Het huidige publiek-private programma ‘Scholen van Morgen’ en het toekomstige Masterplan Scholenbouw zullen op dat vlak een nieuwe dynamiek met zich meebrengen.
Wat is de schoolgebouwenmonitor?
De schoolgebouwenmonitor 2013 geeft aan de hand van een aantal indicatoren informatie over de kwaliteit, het gebruik en het beheer van de schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
Het is een grootschalige bevraging die AGIOn (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) in 2013 voor de tweede keer heeft uitgevoerd bij alle onderwijsinstellingen van alle onderwijsnetten, behalve hogescholen en universiteiten. De eerste meting dateert van 2008. De schooldirecties werden bevraagd over de kwaliteit, het gebruik, de totstandkoming en het beheer van hun schoolpatrimonium. 53% van de aangeschreven directies hebben de vragenlijst ingevuld.

Omvang schoolgebouwenpark
Het schoolgebouwenpark in Vlaanderen en Brussel bestrijkt een oppervlakte van 16,6 miljoen m² of naar schatting 20.000 gebouwen. 6,2% van de gebouwen dateert van na 2008, 65,2% dateert van tussen 1950 en 2008 en 28,6% dateert van voor 1950. Het aandeel paviljoenen en voorlopige units bedraagt 9% van het schoolgebouwenpark, dat zijn er 2 % meer dan in 2008.

Uitvoering van werken
In de periode 2008-2013 is er voor 567 miljoen euro uitgekeerd aan subsidies in dossiers mét volledige eindafrekening over 2503 vestigingsplaatsen (enkel gesubsidieerd onderwijs). Op 70% van de vestigingsplaatsen werden er werkzaamheden uitgevoerd. Naar schatting werd in drie vierde van de werkzaamheden een bouwsubsidie door AGIOn toegekend. Die werkzaamheden zorgen effectief voor een verbetering van de kwaliteit van de schoolgebouwen. Subsidies hoger dan 250.000 euro leiden tot de grootste verbetering in de algemene kwaliteitsscore. Kleinere subsidies zijn er vooral voor instandhoudingswerken. De meerwaarde van het subsidiebeleid wordt versterkt als er een goed plannings- en ontwerpproces op schoolniveau gebeurt.

Kwaliteit van het schoolgebouwenpark
Het schoolgebouwenpark haalt een kwaliteitsscore van 64%, dat is een stijging met 0,5% in vergelijking met 5 jaar geleden. Als geheel is de kwaliteit van de gebouwen dus quasi gelijk gebleven. 30% van de vestigingsplaatsen wordt als zeer goed beoordeeld; 57% zit in de middenmoot en ruim 13% scoort onvoldoende.
Basiscriteria zoals veiligheid en gebruikscomfort scoren vrij goed (74% en 70%), belevingswaarde en kosten m.b.t. afbetaling, huur en onderhoud worden lager geëvalueerd (64% en 48%). Indicatoren die betrekking hebben op de basiskwaliteiten (71%) krijgen betere scores dan de indicatoren die betrekking hebben op nieuwe maatschappelijke en onderwijsuitdagingen (58%).
Het grootste deel van de gebouwen situeert zich rond de gemiddelde score. Op bijna 14% van de vestigingsplaatsen is de kwaliteit onvoldoende, een lichte afname in vergelijking met 5 jaar geleden. 8% voldoet niet aan de basiscriteria (hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid).

Bezetting en multifunctioneel gebruik
6 op de 10 de leslokalen zijn volledig bezet, 28 % van de leslokalen is overbezet of er is plaatsgebrek. Slechts 12% van de leslokalen zijn onderbezet of staan leeg. Voor andere types lokalen (bv. refters, turnzalen, sanitair, leraarslokalen, enz.) is er vrijwel een soortgelijke bezetting. Overbezetting komt overal voor (in grootstedelijk gebied, kleine steden, buitengebied en randgemeenten). Overbezetting en acuut plaatsgebrek doet zich het meest voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de randgemeenten van grootstedelijk gebied.
In ruim 62% van de vestigingsplaatsen wordt de infrastructuur ook buitenschools gebruikt. Dat is een stijging met 3% in vergelijking met 2008. Scholen en verenigingen maken ook na de lesuren gebruik van de infrastructuur.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt conform het Vlaams Regeerakkoord dat het multifunctioneel gebruik nog kan toenemen en gestimuleerd kan worden zowel buiten de schooluren als ook tijdens de weekends en de vakanties.
De kwaliteit van de schoolgebouwen ligt het hoogst in West-Vlaanderen, gevolgd door Limburg. In West-Vlaanderen ligt het aandeel scholen met volledige of overbezetting het laagst, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er het meest sprake van overbezetting.
90% van de vestigingsplaatsen beschikt over een beleidsverklaring veiligheid, gezondheid en milieu en 71% van de vestigingsplaatsen heeft een verantwoordelijke gebouwenbeheer. Ruim 92% van de scholen hebben een asbestinventaris opgemaakt. Dat is een stijging met 8%. Door het verouderde gebouwenpark blijkt in 52% van de gebouwen asbest aanwezig te zijn, 29% van de scholen had in 2013 concrete plannen om tot asbestverwijdering over te gaan. Globaal wordt deze thematiek goed opgevolgd.

Scholen van Morgen
Het nieuwe publiek-private programma Scholen van Morgen zit op dit moment op kruissnelheid. De volgende jaren worden minstens 200 nieuwe schoolgebouwen in 165 projecten gerealiseerd. Goed voor een oppervlakte van 625.000 vierkante meter waarvan 90% nieuwbouw en 10% renovatie. Het gaat om een totale investeringswaarde van 1,5 miljard euro. In de provincie Antwerpen gaat het om 48 projecten, in Limburg om 19 projecten, in Oost-Vlaanderen om 36 projecten, in Vlaams-Brabant om 25 projecten, in West-Vlaanderen om 35 projecten en in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest om 2 projecten.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Deze schoolgebouwenmonitor 2013 toont de grote nood aan investeringen in de schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. Basiscriteria zoals veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne scoren relatief goed. Uitdagingen liggen er onder meer op het vlak van kostenbeheersing en energiezuinigheid. Het programma ‘Scholen van Morgen’ zit nu op kruissnelheid. De volgende jaren worden minstens 200 nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd, met aandacht voor het multifunctioneel gebruik ervan. Daarbovenop ontwikkelen we een Masterplan Scholenbouw waarmee we verder tegemoet willen komen aan de nood aan nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen en aan bijkomende schoolcapaciteit op specifieke locaties. In de toekomst is het van belang dat de schoolinfrastructuur buiten de schooluren ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Ook op het vlak van opleidingsinfrastructuur willen we de samenwerking aanmoedigen. Scholen hebben een belangrijke functie als kloppend hart voor de hele buurt.”

Schoolgebouwenmonitor 2013

Om de toestand van alle Vlaamse schoolgebouwen in kaart te brengen, voerde AGIOn in 2013 voor de 2de maal de schoolgebouwenmonitor uit. Het agentschap vroeg directies van scholen, CLB’s en internaten in Vlaanderen om de kwaliteit van hun schoolgebouw te beoordelen. Op basis van de gegevens die de scholen zelf aanleverden, beschrijft de schoolgebouwenmonitor de kwaliteit, het gebruik en het beheer van het schoolgebouwenpark in Vlaanderen via criteria zoals hygiëne, bewoonbaarheid, veiligheid, oppervlakte, … De eerste meting (nulmeting) gebeurde in 2008.
De statistische gegevens werden gebundeld in de Schoolgebouwenmonitor 2013. Deze tweede uitgave geeft een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten en resultaten van dit beleidsinstrument waarmee AGIOn de effecten van het scholenbouwbeleid in Vlaanderen in kaart wil brengen.

AGIOn dankt de vele directies die hebben deelgenomen aan de enquête. Een korte samenvatting van het onderzoek kan je hier raadplegen.

Download hier de Schoolgebouwenmonitor 2013

PERSMEDEDELING VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

Het private-publieke programma ‘Scholen van Morgen’ zit op kruissnelheid. Alle 165 scholenbouwprojecten worden daadwerkelijk uitgevoerd. Intussen zijn reeds 50 bouwwerven opgestart.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft in het Vlaams Parlement in antwoord op een actuele vraag van Jos De Meyer over het private-publieke programma ‘Scholen van Morgen’ geantwoord dat de inhaalbeweging in scholenbouw op kruissnelheid zit en voluit wordt uitgevoerd. Het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’ is goed voor de realisatie van 165 scholenbouwprojecten de eerstvolgende jaren.
In de voorbije maanden is er intensief onderhandeld tussen de Vlaamse overheid en de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ met als doel om het initieel voorziene programma van 165 scholenbouwprojecten volledig te realiseren en een daling van de marktrente maximaal te kunnen benutten.

Deze onderhandelingen hebben finaal geleid tot een principieel akkoord dat eind december 2014 door de Vlaams Regering werd goedgekeurd en dat verschillende afspraken bevat.

- De bouwlening wordt verlengd van 2017 tot 2020. Dankzij deze verlenging zullen alle 165 initieel voorziene scholenbouwprojecten daadwerkelijk gerealiseerd worden. Door de opgelopen vertragingen dreigden immers een 50-tal bouwprojecten niet meer uitgevoerd te worden binnen de vastgelegde termijnen. Ook 4 specifieke schoolbouwprojecten waarvoor nog geen bouwvergunning werd afgeleverd en die hierdoor niet in het globale DBFM-programma waren opgenomen, worden opnieuw opgepikt.

- Er is afgesproken om ook de voorwaarden van de bouwlening met de private partners te herzien.

- Er wordt gewerkt aan een mogelijke herziening van de lange termijn financiering via de NV Schoolinvest (partner in de DBFM-vennootschap Scholen van Morgen). Dat moet leiden tot gunstigere financieringsvoorwaarden. De lange termijn financiering dient om, na de bouw, het beheer en de onderhoudskosten van de schoolgebouwen te bekostigen.

- Ondertussen is ook een daling van de algemene risicopremie gerealiseerd ten voordele van de Vlaamse overheid.

Het is de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ die instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen (DBFM). Via deze publiek-private samenwerking staan in Vlaanderen 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten op stapel. Dat betekent de realisatie van 200 nieuwe schoolgebouwen.
Sinds 1 september 2014 zijn bijna 50 bouwwerven opgestart. Een 20-tal daarvan zullen dit jaar klaar zijn, goed voor een investeringsbedrag van 422 miljoen euro. Voor het totale project gaat het om een totaal investeringsbedrag van 1,5 miljard euro.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Dankzij het principieel akkoord tussen de Vlaamse overheid en de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ zal het volledige DBFM-programma Scholen van Morgen voluit gerealiseerd worden, goed voor 165 scholenbouwprojecten in totaal. Dit is een belangrijke eerste inhaalbeweging om de achterstand in de modernisering van het schoolpatrimonium in Vlaanderen weg te werken.”

Tweede oproep propere bodem (OVAM en AGIOn)

AGIOn en OVAM verlengen het saneringsprogramma voor verontreinigde bodems op en rond schoolterreinen.
Na de eerste communicatiecampagne in 2013 meldden zich 36 scholen. Voor één school rondde OVAM de sanering al af en op een ander schoolterrein is de sanering aan de gang.

Ook de tweede campagne heeft als doel:
  • vervuilde schoolterreinen in kaart te brengen
  • de scholen administratief, praktisch en financieel te ondersteunen bij de bodemonderzoeken en -saneringen van hun schoolterrein.

Meer info vind je op de website of in de brochure.


Nieuwsflash Scholen van Morgen

Op 1 oktober 2014 startten de werken voor de nieuwe onderwijscampus op het Bogaersveld te Beringen. De Campus Beringen is het grootste scholenbouwproject dat via de publiek-private samenwerking DBFM Scholen van Morgen wordt gerealiseerd. Op 21 oktober werd de plechtige eerste spadesteek in de grond gestoken. OSAR architecten werkte dit project uit, de bouw en het 30-jarig onderhoud is in handen van de aannemer Interbuild-Betonac. De oplevering van de gebouwen is voorzien voor eind 2016.
Campus Beringen
De nieuwe campus op het Bogaersveld huisvest 5 scholen: naast de bestaande Middenschool Sint-Jan worden er nieuwe gebouwen gerealiseerd voor de basisschool De Beerring en voor de drie Beringse bovenbouwscholen van het Spectrumcollege (Sint-Jozef, Sinte-Lutgart en het VTI).
Het DBFM-project te Beringen omvat 27.437 m² aan gebouwoppervlakte nieuwbouw en 47.135 m² aan nieuwe omgevingsaanleg. Dit wordt een open groene campus. De nieuwe gebouwen, de competitiesporthal en het park zullen toegankelijk zijn voor breed gebruik door de gemeenschap.
De totale investeringskost van het DBFM-bouwproject te Beringen bedraagt circa 58 miljoen euro (BTW inbegrepen). De Vlaamse Overheid betoelaagt via AGIOn circa 76% van de beschikbaarheidsvergoeding.

DBFM Scholen van Morgen
Het DBFM-programma Scholen van Morgen omvat in totaal 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten over alle onderwijsnetten heen. 160 projecten beschikken reeds over een bouwvergunning. Op 1 september opende de eerste DBFM-school in Londerzeel. Vandaag bevinden zich 32 DBFM-projecten in bouwfase. Tegen januari zullen dit er een 50-tal zijn.

Jaarverslag 2013 AGIOn

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs zette vandaag zijn jaarverslag 2013 online.
De website geeft een overzicht van de organisatie van het agentschap en zet de realisaties van 2013 op een rij. Naast de algemene info kan u voor heel wat projecten ook doorklikken naar andere websites of publicaties voor meer informatie.

De website biedt duiding bij de investeringen in scholenbouw in 2013, een stand van zaken van het project Passiefscholen en de inhaalbeweging DBFM.

U vindt in ons jaarverslag ook informatie over lopende samenwerkingen met onze partners binnen en buiten de Vlaamse overheid.

Raadpleeg het jaarverslag 2013

Eerste steenlegging Scholen van Morgen – Sint-Eduardusinstituut te Merksem

Op maandag 28 april werd de eerste steen gelegd van het Sint-Eduardusinstituut te Merksem, het vierde scholenbouwproject dat wordt gerealiseerd via Scholen van Morgen en meteen ook de eerste DBFM-werf in de regio Antwerpen. 

In Merksem realiseert het Sint-Eduardusinstituut samen met Scholen van Morgen twee nieuwe schoolgebouwen met moderne klas-, vak- en labolokalen, lokalen voor administratie, een ruimte refter en een sportzaal. Deze nieuwbouw met een totale gebouwoppervlakte van 2.591 m² zal klaar zijn tegen september 2015.

Verspreid over heel Vlaanderen, zullen de komende jaren bijna 200 schoolgebouwen worden opgetrokken via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen.

Eerder startten reeds de nieuwbouw voor het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel, de bouw van de campus aangepast onderwijs voor het Medisch Pedagogisch Instituut Zonneken, de School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Baken en het Internaat Zonneken van het GO! te Sint-Niklaas, en het Sint-Claracollege te Arendonk.

Het DBFM-programma Scholen van Morgen draait op volle toeren. Naast de 4 projecten in bouwfase ontvingen 140 projecten al een bouwvergunning. De DBFM-vennootschap plaatste een 90-tal aanbestedingsdossiers op de markt waarvan al 39 projecten toegewezen werden aan een aannemer die zal instaan voor de bouw en het 30-jarig onderhoud van de schoolinfrastructuur.

Meer info over ‘Scholen van morgen’ en de verschillende projecten vind je hier.

 

VLOR publiceert het boek ‘Hoogste tijd voor capaciteit’

De Vlor organiseerde een strategische verkenning over onderwijscapaciteit. Dit boek bundelt de bijdragen van verschillende deskundigen aan deze discussie. Daarnaast bevat het een inhoudelijk rapport aan de Vlor met denkpistes die toekomstig beleidswerk kunnen onderbouwen. De strategische verkenning stelt vast dat capaciteit garanderen veel verder reikt dan één enkele plaats voor iedere leerling.

Meer info over de publicatie

Eerste steenlegging Scholen van Morgen – Sint-Claracollege te Arendonk

Op dinsdag 1 april werd de eerste steen gelegd van het 5.200 m² grote schoolcomplex van het Sint-Claracollege te Arendonk. Deze nieuwbouw omvat o.m. een refter, auditorium, keuken, burelen voor administratie, klaslokalen, wetenschapslokalen en nieuwe overdekte en open speelplaatsen.

Dit bouwproject is de eerste school van het vrij onderwijs in het DBFM-programma Scholen van Morgen en is tevens de eerste school in de provincie Antwerpen.

Verspreid over heel Vlaanderen, zullen de komende jaren bijna 200 schoolgebouwen worden opgetrokken via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen.

Eerder startten reeds de nieuwbouw voor het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel en de bouw van de campus aangepast onderwijs voor het Medisch Pedagogisch Instituut Zonneken, de School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Baken en het Internaat Zonneken van het GO! te Sint-Niklaas.

Naast de 3 projecten in bouwfase bevinden zich momenteel 125 projecten in aanbestedingsfase, 32 projecten in vergunningsfase en 5 projecten in ontwerpfase

Meer info over ‘Scholen van morgen’ en de verschillende projecten vind je hier

Veranderingen op het vlak van EPB

Vanaf 1 januari 2014 is er heel wat gewijzigd in de regelgeving voor energieprestaties.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Vlaams Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 geldt een maximaal E-peil van E60, ook de prestatieeisen van de verschillende constructiedelen worden verstrengd.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Brussels Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 zijn de prestatie eisen van de verschillende constructiedelen verstrengd.

Daarnaast zijn er wijzigingen in de methode van berekenen en is er een nieuwe EPB-software.

De details kan u lezen in de rubriek energie

Nieuwe aanvraagformulieren

 

Indien u, als inrichtende macht of schoolbestuur, subsidies wil aanvragen voor een infrastructuurproject aan uw school, vult u een aanvraagformulier in.

We hebben deze formulieren vernieuwd.

Evalueer het energieprestatiecertificaat (EPC)

Sinds 1 januari 2009 moeten alle schoolgebouwen in het Vlaamse Gewest, met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m², over een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikken. Nu vijf jaar later wil het Vlaamse Energieagentschap dat evalueren én verbeteren. Doe mee met de enquête.

Bijna vijf jaar na de start van het EPC publieke gebouwen en meer dan 8000 EPC's later is het tijd voor een evaluatie van het EPC. In het kader van deze evaluatie heeft het Vlaams Energieagentschap een online-enquête opgesteld. Het Vlaams Energieagentschap wil zo veel mogelijk input verzamelen om het EPC-systeem voldoende onderbouwd te kunnen evalueren en concrete verbetertrajecten te kunnen uitwerken.

Sinds 1 januari 2009 moeten alle schoolgebouwen, gelegen in het Vlaamse Gewest, met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m² over zo'n energieprestatiecertificaat beschikken. Vanaf 1 januari 2013 geldt deze verplichting ook voor schoolgebouwen groter dan 500 m² en op 1 januari 2015 wordt de verplichting uitgebreid tot schoolgebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250 m².

Minimumaandeel hernieuwbare energie

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

Voor scholen en kantoren van publieke organisaties geldt deze verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.

De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG). Met het wijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouw goedgekeurd op 28 september 2012), is deze verplichting opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving.


Meer info kan je hier terugvinden

Energieprestatiecertificaat voor scholen

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen. Het EPC stelt het energieverbruik van het schoolgebouw vast en vergelijkt het met andere gebouwen. Het bevat ook advies voor energiebesparende maatregelen.

Sinds 1 januari 2009 is het EPC verplicht voor gebouwen groter dan 1.000 m² . Het EPC was al verplicht voor gebouwen groter dan 500 m².

Lees meer over het EPC

e-Notification

AGIOn raadt aan om de aanbestedingen en offerteaanvragen rechtstreeks bekend te maken via de portaalsite van de federale overheid, het vroegere Bulletin der Aanbestedingen.

Voor meer info kan u hier terecht

Ondertekeningsbevoegdheid dossiers

AGIOn ontvangt vaak subsidieaanvragen of dossierstukken van bijvoorbeeld een directeur of een ontwerper,.... Deze personen zijn niet altijd bevoegd om bepaalde documenten te ondertekenen of om bepaalde beslissingen te nemen.

AGIOn wil er dan ook op wijzen dat:

- voor het officieel gesubsidieerd onderwijs in principe de burgemeester en de secretaris (gemeentelijk onderwijs) of de gouverneur en de griffier (provinciaal onderwijs) de documenten moet ondertekenen

- voor het vrij gesubsidieerd onderwijs in principe een lid van het schoolbestuur of de inrichtende macht de documenten moet ondertekenen

Dit is van toepassing voor zowel de aanvraagformulieren als de beslissingen m.b.t. de gunningen, de betalingen en de leningen.

De ontwerpdossiers van het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen door derden worden ondertekend/ingediend. Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs is de gemeente- of provincieraad bevoegd voor de ontwerpdossiers.

Deze bevoegdheden kunnen uiteraard gemandateerd of gedelegeerd worden. Het mandaat of de delegatie moet dan wel duidelijk zijn bij de indiening.

Recente financiële norm

Om van subsidies te kunnen genieten moet het infrastructuurproject voldoen aan de financiële norm. Rekening houdend met de evolutie van de prijzen in de bouwsector worden de financiële normen maandelijks geïndexeerd.
De financiële norm wordt berekend per m² bruto-oppervlakte van de uit te voeren werken, exclusief de kostprijs van de eerste uitrusting en exclusief BTW en erelonen.

De financiële normen kan je hier raadplegen.