Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Vorige
Volgende
Slides

Welkom bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn

Het agentschap subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs. AGIOn zorgt ook voor de coördinatie en de stimulering van de publiek-private samenwerking waarbij de realisatie van infrastructuur een partnership is van de overheid en de inrichtende machten met de private sector.

Nieuws

PERSMEDEDELING KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

Nieuwe schoolbouwprojecten in Antwerpen, Beersel, Ledegem en Mechelen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft in de commissie onderwijs in het Vlaams Parlement bevestigd dat het schoolbouwproject ‘CADIX’ in Antwerpen zal worden gerealiseerd. Samen met drie andere 'achterstallige' bouwprojecten in Beersel, Ledegem en Mechelen. De projecten passen in het private-publieke programma ‘Scholen van Morgen’. Dat project zit intussen op kruissnelheid. De volgende jaren worden alles samen 165 scholenbouwprojecten gerealiseerd.
Minister Crevits is zich ten volle bewust van de grote noden inzake schoolinfrastructuur, onder meer in de stad Antwerpen. Voor het CADIX-schoolbouwproject kon de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning niet tijdig gebeuren. Aangezien de stad Antwerpen expliciet vragende partij is om dit grote schoolbouwproject alsnog via de DBFM-formule Scholen van Morgen te kunnen realiseren, heeft de Vlaamse Regering naar een oplossing gezocht.

Er is de voorbije maanden onderhandeld tussen de Vlaamse overheid en de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ met onder meer als doel om het initieel voorziene programma van alle 165 scholenbouwprojecten volledig te kunnen realiseren. En mét succes. De onderhandelingen leidden tot een principieel akkoord dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Dit akkoord zorgt er onder meer voor dat de bouwlening van 2017 tot 2020 verlengd wordt. Dankzij deze verlenging zullen alle voorziene scholenbouwprojecten, ook het CADIX-project in Antwerpen, effectief gebouwd kunnen worden. Het CADIX-schoolbouwproject is het tweede grootste bouwproject binnen het DBFM-programma 'Scholen van Morgen'. Het gaat om een bouwproject met een gebouwoppervlakte van 24.073 m², goed voor een investeringswaarde van circa 50 miljoen euro. Het bouwprogramma omvat zowel de restauratie van de bestaande verouderde schoolgebouwen als een nieuwbouw.

Naast het CADIX-project worden nog drie andere DBFM-projecten opgevist. Het gaat over scholenbouwprojecten waarvoor op dit ogenblik nog geen bouwvergunning werd bekomen. Er is het DBFM-project voor de bouw van een gemeentelijke basisschool in Beersel. Dit project heeft vertraging opgelopen wegens problemen inzake erfgoed (renovatie van een klooster tot schoolgebouw). Ondertussen werd beslist het oorspronkelijke renovatieproject te vervangen door een nieuwbouwproject. Verder is er nog het schoolbouwproject van de Ursulinen in Mechelen. Dat schoolbouwproject liep vertraging op wegens zijn architecturale en stedenbouwkundige complexiteit. Tot slot is er nog een vierde schoolbouwproject dat ook nog geen bouwvergunning heeft. Het gaat om een schoolbouwproject in Ledegem. Dit schoolbouwproject is nieuw en komt ter vervanging van een ander DBFM-schoolbouwproject dat al vroeger vrijwillig uit het DBFM-scholenbouwprogramma is gestapt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: "Dankzij het principieel akkoord tussen de Vlaamse overheid en de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ zal het volledige programma Scholen van Morgen voluit gerealiseerd worden, inclusief de 'achterstallige’ DBFM-scholenbouwprojecten in Antwerpen, Beersel, Mechelen en Ledegem. Het volledige private-publieke programma 'Scholen van Morgen' wordt nu uitgevoerd, goed voor 165 scholenbouwprojecten en 200 nieuwe schoolgebouwen in totaal. Dit is een belangrijke eerste inhaalbeweging om de achterstand in de modernisering van het schoolpatrimonium in Vlaanderen weg te werken.”

PERSMEDEDELING VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

Het private-publieke programma ‘Scholen van Morgen’ zit op kruissnelheid. Alle 165 scholenbouwprojecten worden daadwerkelijk uitgevoerd. Intussen zijn reeds 50 bouwwerven opgestart.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft in het Vlaams Parlement in antwoord op een actuele vraag van Jos De Meyer over het private-publieke programma ‘Scholen van Morgen’ geantwoord dat de inhaalbeweging in scholenbouw op kruissnelheid zit en voluit wordt uitgevoerd. Het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’ is goed voor de realisatie van 165 scholenbouwprojecten de eerstvolgende jaren.
In de voorbije maanden is er intensief onderhandeld tussen de Vlaamse overheid en de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ met als doel om het initieel voorziene programma van 165 scholenbouwprojecten volledig te realiseren en een daling van de marktrente maximaal te kunnen benutten.

Deze onderhandelingen hebben finaal geleid tot een principieel akkoord dat eind december 2014 door de Vlaams Regering werd goedgekeurd en dat verschillende afspraken bevat.

- De bouwlening wordt verlengd van 2017 tot 2020. Dankzij deze verlenging zullen alle 165 initieel voorziene scholenbouwprojecten daadwerkelijk gerealiseerd worden. Door de opgelopen vertragingen dreigden immers een 50-tal bouwprojecten niet meer uitgevoerd te worden binnen de vastgelegde termijnen. Ook 4 specifieke schoolbouwprojecten waarvoor nog geen bouwvergunning werd afgeleverd en die hierdoor niet in het globale DBFM-programma waren opgenomen, worden opnieuw opgepikt.

- Er is afgesproken om ook de voorwaarden van de bouwlening met de private partners te herzien.

- Er wordt gewerkt aan een mogelijke herziening van de lange termijn financiering via de NV Schoolinvest (partner in de DBFM-vennootschap Scholen van Morgen). Dat moet leiden tot gunstigere financieringsvoorwaarden. De lange termijn financiering dient om, na de bouw, het beheer en de onderhoudskosten van de schoolgebouwen te bekostigen.

- Ondertussen is ook een daling van de algemene risicopremie gerealiseerd ten voordele van de Vlaamse overheid.

Het is de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ die instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen (DBFM). Via deze publiek-private samenwerking staan in Vlaanderen 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten op stapel. Dat betekent de realisatie van 200 nieuwe schoolgebouwen.
Sinds 1 september 2014 zijn bijna 50 bouwwerven opgestart. Een 20-tal daarvan zullen dit jaar klaar zijn, goed voor een investeringsbedrag van 422 miljoen euro. Voor het totale project gaat het om een totaal investeringsbedrag van 1,5 miljard euro.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Dankzij het principieel akkoord tussen de Vlaamse overheid en de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ zal het volledige DBFM-programma Scholen van Morgen voluit gerealiseerd worden, goed voor 165 scholenbouwprojecten in totaal. Dit is een belangrijke eerste inhaalbeweging om de achterstand in de modernisering van het schoolpatrimonium in Vlaanderen weg te werken.”

Tweede oproep propere bodem (OVAM en AGIOn)

AGIOn en OVAM verlengen het saneringsprogramma voor verontreinigde bodems op en rond schoolterreinen.
Na de eerste communicatiecampagne in 2013 meldden zich 36 scholen. Voor één school rondde OVAM de sanering al af en op een ander schoolterrein is de sanering aan de gang.

Ook de tweede campagne heeft als doel:
  • vervuilde schoolterreinen in kaart te brengen
  • de scholen administratief, praktisch en financieel te ondersteunen bij de bodemonderzoeken en -saneringen van hun schoolterrein.

Meer info vind je op de website of in de brochure.


Nieuwe EPB-eisen voor renovaties vanaf 2015

De Vlaamse overheid legt voor renovaties, met een stedenbouwkundige vergunning of melding, vanaf 1 januari 2015 nieuwe EPB – eisen op. Deze gelden zowel voor gewone renovaties als voor ingrijpende energetische renovaties.
Vanaf 1 januari 2015 maakt de Vlaamse overheid een onderscheid tussen een ‘ingrijpende energetische renovatie’ en een ‘gewone renovatie’. Een ingrijpende energetische renovatie moet aan een nieuw eisenpakket voldoen en voor een gewone renovatie geldt een uitbreiding van het bestaande eisenpakket. Zo moeten bij een gewone renovatie vanaf 2015 ook de technische installaties en na-geïsoleerde constructiedelen aan bepaalde eisen voldoen.
De ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, worden (na)geïsoleerd. Als niet voldaan is aan deze criteria, spreken we gewoon van een renovatie.

Meer info vind je hier

Nieuwsflash Scholen van Morgen

Op 1 oktober 2014 startten de werken voor de nieuwe onderwijscampus op het Bogaersveld te Beringen. De Campus Beringen is het grootste scholenbouwproject dat via de publiek-private samenwerking DBFM Scholen van Morgen wordt gerealiseerd. Op 21 oktober werd de plechtige eerste spadesteek in de grond gestoken. OSAR architecten werkte dit project uit, de bouw en het 30-jarig onderhoud is in handen van de aannemer Interbuild-Betonac. De oplevering van de gebouwen is voorzien voor eind 2016.
Campus Beringen
De nieuwe campus op het Bogaersveld huisvest 5 scholen: naast de bestaande Middenschool Sint-Jan worden er nieuwe gebouwen gerealiseerd voor de basisschool De Beerring en voor de drie Beringse bovenbouwscholen van het Spectrumcollege (Sint-Jozef, Sinte-Lutgart en het VTI).
Het DBFM-project te Beringen omvat 27.437 m² aan gebouwoppervlakte nieuwbouw en 47.135 m² aan nieuwe omgevingsaanleg. Dit wordt een open groene campus. De nieuwe gebouwen, de competitiesporthal en het park zullen toegankelijk zijn voor breed gebruik door de gemeenschap.
De totale investeringskost van het DBFM-bouwproject te Beringen bedraagt circa 58 miljoen euro (BTW inbegrepen). De Vlaamse Overheid betoelaagt via AGIOn circa 76% van de beschikbaarheidsvergoeding.

DBFM Scholen van Morgen
Het DBFM-programma Scholen van Morgen omvat in totaal 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten over alle onderwijsnetten heen. 160 projecten beschikken reeds over een bouwvergunning. Op 1 september opende de eerste DBFM-school in Londerzeel. Vandaag bevinden zich 32 DBFM-projecten in bouwfase. Tegen januari zullen dit er een 50-tal zijn.

Jaarverslag 2013 AGIOn

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs zette vandaag zijn jaarverslag 2013 online.
De website geeft een overzicht van de organisatie van het agentschap en zet de realisaties van 2013 op een rij. Naast de algemene info kan u voor heel wat projecten ook doorklikken naar andere websites of publicaties voor meer informatie.

De website biedt duiding bij de investeringen in scholenbouw in 2013, een stand van zaken van het project Passiefscholen en de inhaalbeweging DBFM.

U vindt in ons jaarverslag ook informatie over lopende samenwerkingen met onze partners binnen en buiten de Vlaamse overheid.

Raadpleeg het jaarverslag 2013

Eerste steenlegging Scholen van Morgen – Sint-Eduardusinstituut te Merksem

Op maandag 28 april werd de eerste steen gelegd van het Sint-Eduardusinstituut te Merksem, het vierde scholenbouwproject dat wordt gerealiseerd via Scholen van Morgen en meteen ook de eerste DBFM-werf in de regio Antwerpen. 

In Merksem realiseert het Sint-Eduardusinstituut samen met Scholen van Morgen twee nieuwe schoolgebouwen met moderne klas-, vak- en labolokalen, lokalen voor administratie, een ruimte refter en een sportzaal. Deze nieuwbouw met een totale gebouwoppervlakte van 2.591 m² zal klaar zijn tegen september 2015.

Verspreid over heel Vlaanderen, zullen de komende jaren bijna 200 schoolgebouwen worden opgetrokken via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen.

Eerder startten reeds de nieuwbouw voor het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel, de bouw van de campus aangepast onderwijs voor het Medisch Pedagogisch Instituut Zonneken, de School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Baken en het Internaat Zonneken van het GO! te Sint-Niklaas, en het Sint-Claracollege te Arendonk.

Het DBFM-programma Scholen van Morgen draait op volle toeren. Naast de 4 projecten in bouwfase ontvingen 140 projecten al een bouwvergunning. De DBFM-vennootschap plaatste een 90-tal aanbestedingsdossiers op de markt waarvan al 39 projecten toegewezen werden aan een aannemer die zal instaan voor de bouw en het 30-jarig onderhoud van de schoolinfrastructuur.

Meer info over ‘Scholen van morgen’ en de verschillende projecten vind je hier.

 

VLOR publiceert het boek ‘Hoogste tijd voor capaciteit’

De Vlor organiseerde een strategische verkenning over onderwijscapaciteit. Dit boek bundelt de bijdragen van verschillende deskundigen aan deze discussie. Daarnaast bevat het een inhoudelijk rapport aan de Vlor met denkpistes die toekomstig beleidswerk kunnen onderbouwen. De strategische verkenning stelt vast dat capaciteit garanderen veel verder reikt dan één enkele plaats voor iedere leerling.

Meer info over de publicatie

Eerste steenlegging Scholen van Morgen – Sint-Claracollege te Arendonk

Op dinsdag 1 april werd de eerste steen gelegd van het 5.200 m² grote schoolcomplex van het Sint-Claracollege te Arendonk. Deze nieuwbouw omvat o.m. een refter, auditorium, keuken, burelen voor administratie, klaslokalen, wetenschapslokalen en nieuwe overdekte en open speelplaatsen.

Dit bouwproject is de eerste school van het vrij onderwijs in het DBFM-programma Scholen van Morgen en is tevens de eerste school in de provincie Antwerpen.

Verspreid over heel Vlaanderen, zullen de komende jaren bijna 200 schoolgebouwen worden opgetrokken via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen.

Eerder startten reeds de nieuwbouw voor het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel en de bouw van de campus aangepast onderwijs voor het Medisch Pedagogisch Instituut Zonneken, de School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Baken en het Internaat Zonneken van het GO! te Sint-Niklaas.

Naast de 3 projecten in bouwfase bevinden zich momenteel 125 projecten in aanbestedingsfase, 32 projecten in vergunningsfase en 5 projecten in ontwerpfase

Meer info over ‘Scholen van morgen’ en de verschillende projecten vind je hier

Inspiratiebundel Toegankelijkheid

AGIOn en Enter vzw willen werk maken van meer toegankelijke scholen. Ze stelden immers vast dat bouwheren en ontwerpers vaak nog onvoldoende kennis en ervaring hebben om de principes van integrale toegankelijkheid toe te passen in scholen.  Vanuit die doelstelling kwam de inspiratiebundel ‘Integrale toegankelijkheid van schoolgebouwen’ tot stand.

Deze  inspiratiebundel wil ontwerpers en bouwheren informeren, inspireren en ondersteunen om de toegankelijkheid van de schoolgebouwen voor iedereen te optimaliseren.

De bundel kwam tot stand in nauw overleg met de sector  door plaatsbezoeken, een onlinebevraging, focusgroepen met directies, leerkrachten, GON-coördinatoren en de adviesbureaus  toegankelijkheid.

Het is geen oplijsting van een set te volgen criteria maar opgevat als een werkinstrument. De bundel is opgevat in verschillende delen met zowel achtergrondinformatie en ontwerpaanbevelingen als inspirerende voorbeelden.

 

AGIOn en vzw Enter stellen op 21 maart de Inspiratiebundel voor op een studiedag ‘Werk maken van toegankelijke scholen’

Veranderingen op het vlak van EPB

Vanaf 1 januari 2014 is er heel wat gewijzigd in de regelgeving voor energieprestaties.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Vlaams Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 geldt een maximaal E-peil van E60, ook de prestatieeisen van de verschillende constructiedelen worden verstrengd.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Brussels Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 zijn de prestatie eisen van de verschillende constructiedelen verstrengd.

Daarnaast zijn er wijzigingen in de methode van berekenen en is er een nieuwe EPB-software.

De details kan u lezen in de rubriek energie

Nieuwe aanvraagformulieren

 

Indien u, als inrichtende macht of schoolbestuur, subsidies wil aanvragen voor een infrastructuurproject aan uw school, vult u een aanvraagformulier in.

We hebben deze formulieren vernieuwd.

Evalueer het energieprestatiecertificaat (EPC)

Sinds 1 januari 2009 moeten alle schoolgebouwen in het Vlaamse Gewest, met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m², over een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikken. Nu vijf jaar later wil het Vlaamse Energieagentschap dat evalueren én verbeteren. Doe mee met de enquête.

Bijna vijf jaar na de start van het EPC publieke gebouwen en meer dan 8000 EPC's later is het tijd voor een evaluatie van het EPC. In het kader van deze evaluatie heeft het Vlaams Energieagentschap een online-enquête opgesteld. Het Vlaams Energieagentschap wil zo veel mogelijk input verzamelen om het EPC-systeem voldoende onderbouwd te kunnen evalueren en concrete verbetertrajecten te kunnen uitwerken.

Sinds 1 januari 2009 moeten alle schoolgebouwen, gelegen in het Vlaamse Gewest, met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m² over zo'n energieprestatiecertificaat beschikken. Vanaf 1 januari 2013 geldt deze verplichting ook voor schoolgebouwen groter dan 500 m² en op 1 januari 2015 wordt de verplichting uitgebreid tot schoolgebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250 m².

Minimumaandeel hernieuwbare energie

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

Voor scholen en kantoren van publieke organisaties geldt deze verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.

De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG). Met het wijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouw goedgekeurd op 28 september 2012), is deze verplichting opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving.


Meer info kan je hier terugvinden

Energieprestatiecertificaat voor scholen

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen. Het EPC stelt het energieverbruik van het schoolgebouw vast en vergelijkt het met andere gebouwen. Het bevat ook advies voor energiebesparende maatregelen.

Sinds 1 januari 2009 is het EPC verplicht voor gebouwen groter dan 1.000 m² . Het EPC was al verplicht voor gebouwen groter dan 500 m².

Lees meer over het EPC

e-Notification

AGIOn raadt aan om de aanbestedingen en offerteaanvragen rechtstreeks bekend te maken via de portaalsite van de federale overheid, het vroegere Bulletin der Aanbestedingen.

Voor meer info kan u hier terecht

Ondertekeningsbevoegdheid dossiers

AGIOn ontvangt vaak subsidieaanvragen of dossierstukken van bijvoorbeeld een directeur of een ontwerper,.... Deze personen zijn niet altijd bevoegd om bepaalde documenten te ondertekenen of om bepaalde beslissingen te nemen.

AGIOn wil er dan ook op wijzen dat:

- voor het officieel gesubsidieerd onderwijs in principe de burgemeester en de secretaris (gemeentelijk onderwijs) of de gouverneur en de griffier (provinciaal onderwijs) de documenten moet ondertekenen

- voor het vrij gesubsidieerd onderwijs in principe een lid van het schoolbestuur of de inrichtende macht de documenten moet ondertekenen

Dit is van toepassing voor zowel de aanvraagformulieren als de beslissingen m.b.t. de gunningen, de betalingen en de leningen.

De ontwerpdossiers van het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen door derden worden ondertekend/ingediend. Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs is de gemeente- of provincieraad bevoegd voor de ontwerpdossiers.

Deze bevoegdheden kunnen uiteraard gemandateerd of gedelegeerd worden. Het mandaat of de delegatie moet dan wel duidelijk zijn bij de indiening.

Recente financiële norm

Om van subsidies te kunnen genieten moet het infrastructuurproject voldoen aan de financiële norm. Rekening houdend met de evolutie van de prijzen in de bouwsector worden de financiële normen maandelijks geïndexeerd.
De financiële norm wordt berekend per m² bruto-oppervlakte van de uit te voeren werken, exclusief de kostprijs van de eerste uitrusting en exclusief BTW en erelonen.

De financiële normen kan je hier raadplegen.