wanneer heb ik een vergunning nodig?

Voor Vlaanderen bepaalt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) dat u voor ingrepen die een impact hebben op de ruimtelijke ordening een vergunning nodig hebt.

De Vlaamse Regering heeft een aantal van deze ingrepen bij besluit vrijgesteld van de vergunningsplicht.

Zij heeft ook voor een aantal ingrepen de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

Let op: vrijstelling en melding gelden slechts onder een aantal voorwaarden:

 • Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen).
 • Provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen:
  • voor vrijgestelde ingrepen een meldingsplicht opleggen en
  • voor handelingen die een melding vereisen een vergunningsplicht invoeren. De handelingen waarbij een vergunning verplicht is kunnen hierdoor ook aangevuld worden.    Informeer dus steeds bij jouw gemeente.

    
 • De verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten) blijven onverminderd gelden.

SInds 1 januari 2018 vervangt de 'omgevingsvergunning' de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning in alle Vlaamse gemeenten. Alle informatie rond vergunningen wordt voortaan gebundeld op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be

In het publieke loket “Omgevingscheck” kan u nagaan:

 • welke ruimtelijke plannen van toepassing zijn
 • of er beschermd erfgoed aanwezig is
 • of er overstromingsgevaar is

Voor het Brussels hoofdstedelijk Gewest worden  de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).