U bent hier

Type-opdrachtdocumenten

Na de selectie van de DBFM-projecten door de Vlaamse Regering bereiden AGION en het projectbureau de aanbestedingsfase van de projecten binnen het nieuw DBFM-programma voor.

Per projectcluster (dit is een samenwerking tussen verschillende inrichtende machten met verschillende scholenbouwprojecten), per projectbundel (één inrichtende macht met meerdere scholenbouwprojecten) of per individueel project zal de betrokken inrichtende macht(en) een afzonderlijke plaatsingsprocedure (met een selectie- en gunningsfase) voeren overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten. Er wordt daarbij geopteerd voor de mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze procedure is erop gericht om de private partner (de DBFM-projectvennootschap) aan te duiden die als opdrachtnemer uitvoering zal geven aan de DBFM-overeenkomst die per scholenbouwproject met de betrokken inrichtende macht van het betrokken scholenbouwproject wordt gesloten.

Voor deze aanbestedingsfase zijn de volgende modeldocumenten opgemaakt:

1. Algemeen stappenplan

Het stappenplan licht het procedureverloop toe van de aanbesteding van een scholenbouwproject binnen een cluster, bundel of van een individueel scholenbouwproject; en dit vanaf het voortraject tot en met de financial close voor een scholenbouwproject bij het verkrijgen van de vergunning.
 

2. Modeldocument clusterovereenkomst

Wanneer er een samenwerking is tussen verschillende inrichtende machten met verschillende scholenbouwprojecten wordt een clusterovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst regelt het mandaat van de inrichtende macht die optreedt als de clusterverantwoordelijke met het oog op het totstandkomen van een gezamenlijke opdracht. De overeenkomst zorgt ook voor een mandaat tussen de clusterverantwoordelijke en AGION zodat AGION als aankoopcentrale voor de selectiefase kan optreden (zoals voorzien in artikel 6 van het DBFM-decreet van 25 november 2016).

Bij een individueel project of bij een projectbundel van één inrichtende macht wordt geen clusterovereenkomst gesloten. Om AGION in die gevallen als aankoopcentrale voor de selectiefase aan te duiden zal de betreffende inrichtende macht een mandaat geven aan AGION.
 

3. Modeldocument selectieleidraad private partner

De selectieleidraad heeft betrekking op de selectiefase van de plaatsingsprocedure van de projectcluster, projectbundel of het individueel scholenbouwproject waarbij AGION optreedt als aanbestedende overheid indien de clusterverantwoordelijke of inrichtende macht hiervoor een mandaat heeft gegeven. Deze leidraad omvat ook een summiere omschrijving van het scholenbouwproject of de scholenbouwprojecten binnen de opdracht.

a. Selectieleidraad individueel project
b. Selectieleidraad projectbundel met één inrichtende macht
c. Selectieleidraad projectcluster met meerdere inrichtende machten

Per scholenbouwproject wordt een projectfiche opgemaakt met een korte beschrijving van het scholenbouwproject aangevuld met een aantal (lucht)foto’s van de site.

De ingevulde fiche wordt toegevoegd onder Bijlage 3 van de selectieleidraad. De projectfiche bevat de noodzakelijke gegevens op basis waarvan de kandidaten zich een beeld kunnen vormen van het scholenbouwproject.
 

4. Modeldocument projectdefinitie met

a. Richtlijnen ter opmaak van een projectdefinitie

b. Annexen:

  1. informatie over de financiële norm
  2. eerste uitrusting

De finale projectdefinitie per scholenbouwproject zal bij de gunningsleidraad worden gevoegd.

Er wordt benadrukt dat deze documenten loutere modeldocumenten zijn die nog verder projectspecifiek moeten aangevuld en aangepast worden.

AGION, het projectbureau en de overige betrokkenen behouden zich daarbij eveneens uitdrukkelijk het recht voor om deze modeldocumenten verder uit te werken, te optimaliseren, aan te passen, aan te vullen, etc. Eventuele geïnteresseerde partijen kunnen uit deze modeldocumenten dan ook geen enkel recht putten noch afleiden. Eventuele wijzigingen aan voormelde (model)documenten zijn mogelijk. 

Deze documenten worden dan ook louter ter informatie en onder voormeld uitdrukkelijk voorbehoud op de website gepubliceerd.