U bent hier

09 augustus 2016

Projectoproep delen van schoolsportinfrastructuur

De sportinfrastructuur in Vlaamse scholen wordt vandaag nog te weinig benut buiten de schooluren, wat een gemiste kans is voor onze sporters. De Vlaamse Regering wil schoolbesturen daarom aanzetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantieperiodes open te stellen voor lokale sportclubs. Via enkele goed gekozen pilootprojecten wordt er met financiële ondersteuning en praktische begeleiding op zoek gegaan naar concrete oplossingen om bestaande sportaccommodatie in scholen ruimer open te stellen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters voorzien voor deze projectoproep maar liefst 2.370.000 euro.

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande sportaccommodatie optimaal te benutten. In scholen is vaak heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook jammer dat die naschools, ’s avonds, in het weekend en in de vakantie nog teveel leeg staat. Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een hindernis, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de grotere exploitatiekosten... Bovendien is schoolsportinfrastructuur in sommige gevallen niet aantrekkelijk of technisch onvoldoende geschikt voor sportclubs omdat bv. de belijning van de sportvloer niet conform is aan  sporttechnische reglementen, er geen plaats is om sportmateriaal van de sportclub apart op te bergen, enz.

De projectoproep

De Vlaamse Regering wil die drempels voor de scholen wegnemen en hen een duwtje in de rug geven om hun sportinfrastructuur kwaliteitsvoller te maken en meer naschools open te stellen. Ook voor de scholen is er een voordeel: de samenwerking met sportclubs betekent extra (huur)inkomsten en de leerlingen profiteren mee van de bijkomende investeringen in de sportaccommodatie.

Om van start te gaan, worden via een projectoproep een aantal potentieel sterke  pilootprojecten geselecteerd uit de verschillende onderwijsnetten en –niveaus binnen het leerplichtonderwijs. Scholen uit het Gemeenschapsonderwijs, het officieel gesubsidieerd en vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen een subsidie krijgen voor infrastructuurwerken (tot 200.000 euro) en exploitatiekosten (tot 30.000 euro) die het hen mogelijk maken hun sportinfrastructuur (ruimer) naschools open te stellen. Het kan gaan om werken die ervoor zorgen dat de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk is (bv. deuren, badgesysteem…), werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik (bv. nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal…), werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur effectief naschools open te stellen.

Bij de selectie van de projecten spelen zowel kwaliteitsverbetering als nieuwe exploitatievormen of afspraken een rol. Van belang zijn het aantal uren (extra) buitenschoolse openstelling dat wordt gecreëerd, de kwaliteit van het exploitatieplan (samenwerking, lange termijn-denken, innovatieve ideeën rond openstelling), de kwaliteit van het aanbod voor sportclubs en de diversiteit van de gebruikers (leerlingen, sportclubs, G-sporters…).

Scholen krijgen tot 16 december 2016 de tijd om zich in te schrijven voor de projectoproep, uiterlijk in maart 2017 worden de goedgekeurde projecten bekend gemaakt.

Om de scholen substantieel te kunnen helpen, trekken de ministers bevoegd voor sport en onderwijs 2.370.000 euro uit voor deze projectoproep. Naast de financiële ondersteuning, krijgen de scholen bovendien ook praktische begeleiding. Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) zal de scholen helpen en goede praktijken verzamelen en communiceren naar de hele onderwijssector.

Minister van Sport Philippe Muyters: “In onze scholen is er heel veel waardevolle sportinfrastructuur, jammer dat de clubs en de sporters daar vaak nog onvoldoende gebruik van kunnen maken. Sport en onderwijs slaan daarom nu de handen in elkaar om scholen te overtuigen hun sportinfrastructuur naschools en in het weekend open te stellen en hen te helpen dat praktisch mogelijk te maken.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het delen van schoolinfrastructuur, en dus ook van sportaccommodatie in scholen, is een belangrijke doelstelling van het Masterplan Scholenbouw. Daarom de oproep naar scholen om projecten in te dienen om hun sportinfrastructuur meer open te stellen voor andere gebruikers. Dit kan veel mensen de kans bieden om buitende de schooluren te sporten, te bewegen en maximaal gebruik te maken van de reeds bestaande schoolsportinfrastructuur. Dit betekent een dubbele winst: én voor de scholen én voor de lokale sportclubs.”

Je kan de oproep vinden op de website van Sport Vlaanderen

Scholen kunnen tot 16/12 een aanvraag indienen bij Sport Vlaanderen.

Bron: Persmededeling van Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport en Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs - 9 augustus 2016

Overweeg je om een project in te dienen voor de oproep in verband met het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur? Ben je al volop aan het schrijven?

ISB vzw organiseert in elke provincie infomomenten rond deze oproep. De meeste sessies vinden plaats in de week na de herfstvakantie. Enkel Vlaams–Brabant komt al samen op 28 oktober. Alle sessies duren van 9u15 tot 12u.

De infomomenten zijn gratis, maar schrijf wel vooraf in!

Je mag het volgende verwachten:

  • Een getuigenis van een lokale school en sportdienst
  • Uitleg bij het subsidiereglement
  • Antwoorden op veel gestelde vragen
  • Mogelijkheid tot het stellen van uw eigen vragen