15 mei 2017

7,5 miljoen euro extra om asbest versneld te verwijderen uit scholen

De Vlaamse Regering maakt 7,5 miljoen euro extra vrij om asbest versneld te verwijderen uit scholen. De Vlaamse ministers voor Onderwijs Hilde Crevits en Leefmilieu Joke Schauvliege werken daarvoor nauw samen. In Vlaanderen zijn er naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Voor scholen gaat het om 15.000 ton. Er is geen acuut gevaar voor de gezondheid. OVAM finaliseert momenteel in het kader van een proefproject een inventarisstudie die de aanwezigheid van asbest in kaart brengt in 300 scholen (verspreid over alle onderwijsnetten). Tussen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) worden er ook overeenkomsten afgesloten met een concreet plan van aanpak voor de verwijdering van asbest in scholen.

Eind 2014 heeft de Vlaamse Regering een concept voor de afbouw van asbest goedgekeurd. Tegen 2040 wil Vlaanderen asbestveilig zijn. Scholen, publieke overheidsgebouwen, residentiële gebouwen en de land- en tuinbouw komen eerst aan bod als prioritaire doelgroepen. OVAM werkt als regisseur en maakt voor elke doelgroep een plan van aanpak op. Voor het onderwijs is er nu 7,5 miljoen euro extra ter beschikking om de ontmanteling van asbesthoudende materialen op school te financieren.

Om eerst een goed zicht te krijgen op de asbestproblematiek en de asbest-aanwezigheid in de Vlaamse scholen wordt er in opdracht van OVAM een inventaris opgemaakt bij 300 scholen (verspreid over alle onderwijsnetten) die zich vrijwillig hebben opgegeven. Dat gebeurt zeer grondig door een extern expertisebureau. Zo worden niet alleen de gebouwdelen in kaart gebracht waar asbestblootstelling mogelijk is, ook moeilijk bereikbare plekken of (bijv. technische) ruimtes die zelden publiek toegankelijk zijn, maken deel uit van het onderzoek. Uit de eerste tussentijdse – zeer voorlopige - resultaten blijken er 20 dringende dossiers te zijn bij de scholen. Die scholen zullen als eerste aangepakt worden. De definitieve resultaten van de inventarisstudie worden tegen de zomer van 2017 verwacht. Tegen 2018 wil OVAM een volledig afbouwplan voor asbest voor alle scholen in Vlaanderen en Brussel voorleggen en hiervoor de nodige middelen vrijmaken.

Ondertussen hebben de ministers Crevits en Schauvliege al twee asbestovereenkomsten afgesloten. Eén overeenkomst betreft de samenwerking tussen OVAM en het GO! voor wat de verwijdering van asbest in de scholen van het gemeenschapsonderwijs betreft. De andere overeenkomst betreft de samenwerking tussen OVAM en AGION voor wat de asbestproblematiek in de scholen in het gesubsidieerd onderwijs betreft. Beide overeenkomsten bevatten een gelijkaardig plan van aanpak in eerste instantie voor de 300 scholen, maar kunnen later – mits een addendum - eenvoudig uitgebreid worden naar alle scholen in Vlaanderen en Brussel.

Elke overeenkomst geeft een overzicht van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en bijhorende financiële vergoeding bij de verwijdering van de asbest. Zo vindt er een inschatting plaats van de risicoschalen met betrekking tot de asbestaanwezigheid (nl. urgent/korte/middellange/lange termijn). Men maakt ook een onderscheid tussen niet-hechtgebonden asbest en hechtgebonden asbestmaterialen, tussen verwarmingsinstallaties en andere infrastructuur zoals asbesthoudende dak- en gevelbekleding en afvoerkanalen. Elke overeenkomst geeft een overzicht van de oplossingsmogelijkheden zoals het nemen van (eenvoudige) maatregelen om risico’s te beheersen (de risicobeheersmaatregelen) of de nood aan directe ontmanteling (verwijdering, afvoer en verwerking). Er worden ook afspraken gemaakt tussen OVAM enerzijds en het GO! of AGION anderzijds m.b.t. de financiering van de voorziene asbestverwijderingswerken.

Uit de Schoolgebouwenmonitor leerplichtonderwijs van 2013 bleek dat 92% van de scholen in Vlaanderen een asbestinventaris heeft opgemaakt en dat erin 52% van de scholen asbest aanwezig is. 29% van de scholen had plannen om het asbest te verwijderen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In het verleden werd er bij de bouw van gebouwen en scholen vaak asbest gebruikt. Het is belangrijk dat we met een degelijk plan van aanpak de nog aanwezige asbest uit scholen systematisch verwijderen, ook al is er meestal geen acuut gevaar. Met 7,5 miljoen euro extra middelen kunnen we de verwijdering van asbest versneld aanpakken. Dat gebeurt op basis van een grondige asbestinventaris (in eerste instantie bij 300 pilootscholen). OVAM, AGION en het GO! werken hiervoor nauw samen. De afgesloten overeenkomsten leggen de verantwoordelijkheden tussen Onderwijs en Leefmilieu,  de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en financiering van de asbestverwijdering duidelijk vast ten voordele van betrokken scholen. Tegelijk investeren we volop in de renovatie van scholen en de bouw van nieuwe asbestvrije scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Het leidt geen twijfel dat asbest een gevaarlijke stof is. Daarom is het belangrijk om in het kader van het voorzorgsprincipe asbesthoudende materialen versneld te verwijderen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de meest risicovolle plaatsen waar asbest aanwezig is, en aan de bescherming van de meest kwetsbare groepen. Daarom zijn scholen een prioritaire doelgroep.”

Bron:
Persmededeling 12 mei
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Hilde Crevits