de algemene voorwaarden

Welke werken komen in aanmerking?

Er kan subsidie worden verleend voor de verbouwing of (her)aanleg van sportinfrastructuur (binnen/buiten) en/of bewegingsinfrastructuur (binnen/buiten), in functie van:

 • toegankelijkheid
 • sportief/bewegingsvriendelijk gebruik
 • sanitair
 • comfort (ook: ventilatie)
 • natuur-, beweeg- en speelwaarde

Bijvoorbeeld: werken aan de sporthal, turnzaal, polyzaal, kleed- en doucheruimtes, (her)aanleg speelplaats, buitensportinfrastructuur, buitenspeelruimte, een afzonderlijke toegang/beveiliging…

Komen niet in aanmerking voor subsidiëring: exploitatiekosten, nieuwbouw schoolgebouwen en lokalen LO, zweminfrastructuur, studiekosten, losse uitrusting, infrastructuur zonder onderwijsbestemming (bijvoorbeeld een cafetaria die de school niet gebruikt).

Nieuwbouw van omgevingswerken komt wel in aanmerking voor subsidiëring.

Wat betreft buiteninfrastructuur vragen we u om in de mate van het mogelijke in te zetten op vergroening en het avontuurlijk karakter van de schoolinfrastructuur.

Voorwaarden

 • De inrichtende macht dient de aanvraag voor het gesubsidieerd leerplichtonderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs, basisonderwijs of secundair onderwijs) in.
 • De subsidie moet worden aangevraagd voor infrastructuur met een extra buitenschoolse openstelling van minimaal 5 uren gemiddeld per week per kalenderjaar ten opzichte van de eventuele reeds bestaande buitenschoolse bezetting op het moment van de oproep.
 • De extra openstelling moet worden aangetoond door middel van (ontwerpen van) samenwerkingsovereenkomsten met verenigingen, lokale besturen,…
 • Er wordt een garantie gevraagd voor een openstelling voor ten minste twee jaar na de realisatie van de werken.
 • De subsidie is niet mogelijk voor werken aan dezelfde infrastructuur waarvoor via eerdere oproepen (openstelling schoolsportinfrastructuur, Pimp je Speelplaats,…) al subsidie werd verkregen.
 • De aanvraag moet voldoen aan de basisvoorwaarden voor subsidiëring, met die uitzondering dat de minimale kostprijs per aanvraag 10.000 euro excl. btw moet bedragen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?