U bent hier

algemene voorwaarden

De huursubsidie kan worden toegekend om een schoolgebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had. Huurprojecten die momenteel lopen, of infrastructuur die nu reeds een onderwijsbestemming heeft of vroeger had, komen niet in aanmerking.

Wie een aanvraag indient in het kader van deze vijfde oproep mag vanaf de indiening van de subsidieaanvraag de huur van start laten gaan. Dit is evenwel voor eigen rekening. Het schoolbestuur moet dit ook expliciet vermelden in het aanvraagformulier. Let op: dit geeft geen enkele garantie op subsidiëring. De raad van bestuur beslist over de toekenning van een huursubsidie. Daarenboven kan, in het geval van een positieve beslissing, de toegekende huursubsidie pas worden toegekend voor de huurperiode die start vanaf de beslissing van de raad van bestuur van AGION (ten vroegste in het najaar 2021).

De maximale huurtermijn die in de huurovereenkomst mag worden opgenomen, bedraagt 18 jaar vanaf de aanvang van de overeenkomst.

De huur kan betrekking hebben op bestaande gebouwen, vernieuwbouw of nieuwbouw. De huur van het gebouw heeft tot doel, een algemene oplossing te vinden voor de huisvestingsbehoefte in de gesubsidieerde onderwijsinstellingen, centra voor leerlingenbegeleiding en de internaten.

Voor de huursubsidies die AGION toekent, geldt hetzelfde subsidiepercentage als in de reguliere subsidiëring.

  • 70% van de huur voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon)
  • 60% van de huur voor de andere onderwijsniveaus, centra voor leerlingenbegeleiding en internaten

De huursubsidie kan alleen worden toegekend voor projecten die beantwoorden aan de fysische normen. Eventueel kan bij het indienen van de huursubsidie-aanvraag een motivatienota voor een afwijking van de fysische norm worden toegevoegd. Het ontbreken van de gevraagde motivatienota in het aanvraagdossier heeft automatisch tot gevolg er geen afwijking van de fysische norm mogelijk is, tenzij voor eigen rekening.

Naar analogie met de reguliere bouwdossiers zal de huursubsidie geplafonneerd worden. De aanvangshuur die voor de berekening van de huursubsidie wordt gehanteerd, mag niet meer bedragen dan een vastgesteld percentage van de financiële norm die voor nieuwbouwdossiers geldt. De bepalingen over de financiële norm zijn opgenomen in artikel 31 tot en met 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007. Voor de vijfde oproep wordt er rekening gehouden met de financiële norm van februari 2021.

De raad van bestuur van AGION stelt het percentage periodiek vast in functie van een normaal aanvangsrendement en is gebaseerd op factoren zoals de rente, het eigenaarsonderhoud en de duurtijd van de huurovereenkomst.

De aanvangshuur heeft betrekking op het eerste jaar van het huurcontract. De huursubsidie kan jaarlijks worden geïndexeerd.

De raad van bestuur van AGION heeft een methodiek goedgekeurd die momenteel resulteert in de volgende maximum-percentages voor de aanvangshuur die wordt gesubsidieerd.
 

LOOPTIJD HUURCONTRACT IN JAREN MAXIMAAL PERCENTAGE TOV DE FINANCIELE NORM
1 5,09%             
2 5,07%
3 5,05%
4 5,04%
5 5,03%
6 5,01%
7 5,00%
8 4,98%
9 4,97%
10 4,95%
11 4,94%
12 4,92%
13 4,91%
14 4,90%
15 4,88%
16 4,87%
17 4,86%
18 4,84%

De bovenstaande percentages moeten worden toegepast op de financiële norm voor nieuwbouwprojecten die met volgende forfaitaire percentages wordt verhoogd:

  • btw 6%,
  • algemene onkosten 10%,
  • omgevingswerken 10% en
  • eerste uitrusting 10%.

Voorbeeld: berekening maximale subsidiabele aanvangshuur in euro/m²/jaar voor een huurcontract met een looptijd van 18 jaar. De aanvangshuur heeft hier betrekking op het eerste jaar van het huurcontract. De huursubsidie kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Toegepast op de financiële norm (exclusief btw) van februari 2021 van 1430,54 euro/m² resulteert dit in een bedrag van 2018,29 euro/m² inclusief btw, algemene onkosten, omgevingswerken en eerste uitrusting (1430,54 X 1,06 X 1,1 X 1,1 X 1,1 = 2018,29 euro/m²).

Voor een huurcontract van 18 jaar bedraagt de maximale subsidiabele huur dan 4,84% X 2018,29 euro/m²= 97,69 euro/m² voor het eerste jaar. Voor een huurcontract van 9 jaar bedraagt de maximale subsidiabele huur 4,97% X 2018,29 euro/m²= 100,31 euro/m² voor het eerste jaar.
 

FINANCIELE NORM FEBRUARI 2021 (EXCLUSIEF)

1430,54
btw 6%
Algemene onkosten 10%
Omgevingswerken 10%
Eerste uitrusting 10%
Financiële norm februari 2021 (inclusief) 2018,29
Maximale subsidiabele huurnorm op 18 jaar 4,84%
Geeft in euro / m² / jaar* 97,69
Maximale huursubsidie in euro / m² / jaar*:  
- aan 60% 58,61
aan 70% 68,38

De raad van bestuur van AGION kan van de maximale subsidiabele huurnorm, gemotiveerd afwijken in geval van uitzonderlijke omstandigheden zoals, bijzondere karakteristieken of de ligging van het schoolgebouw. Desgevallend bezorgt de inrichtende macht bij de indiening van de subsidieaanvraag een motiveringsnota voor het verkrijgen van een hogere huurnorm. Het ontbreken van de gevraagde motivatienota in het aanvraagdossier heeft automatisch tot gevolg er geen afwijking van de maximale subsidiabele norm mogelijk is.

Bovenstaande bedragen hebben betrekking op de maximale subsidiabele aanvangshuur. De huursubsidie kan jaarlijks worden geïndexeerd. De jaarlijkse indexatie mag er echter niet toe leiden dat de huursubsidie in een bepaald jaar meer bedraagt dan als de initiële huursubsidie jaarlijks geïndexeerd zou worden aan de consumptieprijsindex.

Voor de duidelijkheid wordt aangegeven dat het over een maximale subsidiabele huurnorm gaat. Het gaat dus om de aanvangshuur die voor de berekening van de huursubsidie wordt gehanteerd. Hierdoor is het dan ook mogelijk dat de aanvangshuur de maximale subsidiabele huurnorm mag overschrijden, alleen zal deze overschrijding niet worden betoelaagd door AGION en dient het schoolbestuur die voor eigen rekening te nemen.

De huursubsidie kan alleen betrekking hebben op de vergoeding van de huur en niet op de uitgaven voor de verwerving van de eigendom of de financieringskosten. De huursubsidie kan niet van toepassing zijn op projecten die geselecteerd zijn in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, Scholen van Morgen.

Gelieve er rekening mee te houden dat de wetgeving overheidsopdrachten mogelijk van toepassing is op uw huursubsidieproject, bijvoorbeeld indien er duidelijk wordt gebouwd in functie van een onderwijsbestemming voor een bepaalde inrichtende macht. De wetgeving overheidsopdrachten biedt verschillende mogelijkheden aan een opdrachtgever om een opdrachtnemer te kiezen en leidt niet noodzakelijk tot een beperking van de keuzemogelijkheid. In het geval van een (ver)nieuwbouw moet bij het aanvraagdossier een verklaring worden bijgevoegd, ondertekend door de inrichtende macht, dat de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt nageleefd op vlak van de werken, leveringen en diensten die gebeuren in functie van de realisatie van het gebouw.